לימוד שחיה בשלושת השבועת

רבני בית ההוראה
18 Tamuz 5776

כבוד הרבנים שליט”א
שלום וברכה
האם מותר ללמוד שחיה בשלושת השבועות?
בברכת כל טוב

תשובה:

שלום רב,

מותר ללמוד שחיה בשלשת השבועות. עד ראש חודש, אז אסור גם להתרחץ. לדעת האשכנזים. ולדעת הספרדים רק משבוע שחל בו אסור. השנה שהצום נדחה ליום ראשון, לדעת הרבה מהספרדים אין דין שבוע שחל בו לגבי דיני שבוע שחל בו.

מקורות:

ראה סי’ תקנא סעי’ ב’. ולגבי דין שבוע שחל בו השנה, מנהג הספרדים להקל בזה, ראה כף החיים סי’ תקנא ס”ק עח בשם הבן איש חי, ושו”ת יחווה דעת ח”ג סי’ לט, אולם מנהג בני אשכנז להחמיר בזה כדעת המגן אברהם שם ס”ק לה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *