תרומת ילדים למחצית השקל

 

שאלה: כשיבנה בעזרת ה' בקרוב בית המקדש ונשמח לקיים את מצות מחצית השקל. מאיזה גיל נצטרך לתרום את מחצית השקל?

תשובה: א) ישנה מחלוקת גדולה מאיזה גיל מוטל לשלם מחצית השקל. לדעת הפסיקתא דרב כהנא,  הילקוט שמעוני, ספר החינוך והתוספות יום טוב- שמצות מחצית השקל מוטלת על בני עשרים ומעלה. אמנם דעת הרמב"ם והרמב"ן (שמות ל' י"ב) ורבי עובדיה מברטנורא ורע"ב (פ"א משקלים מ"ג), חיוב מחצית השקל מוטל על בני 13 ומעלה, כשהביאו ב' שערות.

ובביאור מחלוקתם נראה, שהרי מצות מחצית השקל הכתובה בתורה נאמרה גבי מניית ופקידת בני ישראל. ונראה שהפסיקתא וסיעתו סברו ששני הדינים תלויים אחד בשני, וגדר חיוב מחצית השקל היינו כגדרי חיוב פקידת ומניית, ולכן נותנים מחצית השקל מגיל עשרים, ולפני כן לא נמנו ונפקדו, ולכן מופקעים הם ממצוה זו (ועיין ברטנורא שם). אמנם הרמב"ם וסיעתו סברו שהם שתי מצוות נפרדות, רק באותו הזמן רצה הקב"ה למנותם ולכן מנאום על ידי השקלים, ומשום כך נתנו במדבר מחצית השקל מבן עשרים ומעלה בלבד, אך לאחר מכן היא ככל מצוות התורה שחייבים בה מבן י"ג ומעלה.

והמנחת חינוך כתב שמצות מחצית השקל שייכת גם כן בחצי עבד וחצי בן חורין משום חלק החצי בן חורין שבו. ולכאורה לפי דברינו יש לפקפק בזה, שסוף סוף אפשר שמחמת חצי עבדותו אינו ישראלי, ולפי"ז אינו בר פקידה ומנייה, ועיין לקמן.

אמנם לא משמע כדברינו מדברי רבי עובדיה מברטנורא (שם), שכתב שלא ממשכנין למחצית השקל של עבדים, "דאין עבדים חייבים אלא במצות שנשים חייבות". ולפי דברינו אין צריך לזה, שהרי הוא אינו כישראל גמור מטעם שאינו בר פקידה ומנייה. ואפשר שאכן הם הם דברי הברטנורא, שעבד אינו כישראל גמור כלפי פקידה ומנייה משום שחייב מצוות כאשה.

ולפי"ז אפשר לומר כדברי המנחת חינוך שחצי עבד וחצי בן חורין חייב במחצית השקל. שאם נאמר שעבד אינו כישראל גמור, משום שהוא חייב במצוות כאשה ותו לא. אם כן חצי בן חורין וחצי עבד נקרא ישראל גמור שהרי חייב במצוות ככל ישראל מחמת חצי חירותו, כמובא במנחת חינוך שם, והדברים מתורצים.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *