תקיעת שופר בבתי החולים

רבני בית ההוראה
כ"ד אלול ה'תשע"ו

ההולכים לתקוע בשופר בבתי רפואה ויש מקומות שלא ניתן לתקוע כל הל קולות מה עדיף?
האם לתקוע תשר”ת תר”ת תש”ת פעם אחד
או ג’ תשר”ת בלבד. והאם ניתן לברך על תקיעות אלו.
לי הי’ נראה שעדיף תשרת תר”ת תש”ת לפי דעת רב האי גאון והובא דבריו במטה אפרים סימן תקפו ובמשנה ברורה סימן שם ס”ק כב. ואפשר לברך על תקיעות הללו. ועוד מצאתי בערוך השולחן תקצב סעיף ד שהביא שהעיקר כשיטת רב האי גאון.

תשובה:

שלום רב

בעיני על זה ממש אמרו חכמים “לא עליך המלאכה לגמור”… אין כל הגיון לתקוע לאנשים באופן שיש ספק גדול אם יצאו ידי חובתם, כדי להספיק לתקוע לעוד אנשים אחרים. אם יש קושי לתקוע בכל המקומות יש לדאוג להביא עוד אנשים. הרי מדובר בבתי החולים במדינת ישראל, ובכל בית חולים יש רב ויש הרבה אנשים צדיקים באיזור שיכולים לתקוע, יש להתארגן כראוי, כפי שמתארגנים עם ארוחות למשפחות החולים וכו’, ולהביא מספיק כח אדם לתקוע לכולם כראוי שודאי יצאו ידי חובת מצוה חביבה זו שהיא מדאורייתא. במשנה ברורה בתחילת סי’ תקצ נראה שנקטלעיקר שזה לעיכובא ושלא כדעת הערוך השלחן.

תגובה אחת

  יהודה:

  בס”ד
  בעיקר סברת השואל (שיהיה נפק”מ במקום הכרח ממש)
  נ”ל שתשר”ת תשר”ת תשר”ת עדיף
  והוא משום שתשר”ת תש”ת תר”ת להרבה ראשונים סותרים זא”ז ולא יצא, וא”כ מידי מחלוקת לא נפיק
  אבל תשר”ת תשר”ת תשר”ת מהני גם לרב האי ז”ל ולדעת ר’ תם מהני אף לדידן, שהפסק קול אינו פוסל

  אך אינו ברור לי כל כך, כיון שלדעת הרמב”ן וש”ר, אינו יוצא בזה ידי תש”ת ותר”ת, ומאידך אם יתקע תשר”ת תש”ת תר”ת יכול לצאת דבר תורה, למאן דאמר אחת מן התורה ושתים מדבריהם, עי’ תוס’ שלהי ר”ה, שמנהג אשכנז (הקדום) מבוסס על סברא זו, אבל ע”י ג’ פעמים תשר”ת אין בידו אפילו אחת (אם העיקר תש”ת או תר”ת)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *