השארת קרשים משנה שעברה עבור הסכך

שאלה:

אם אני מניח לייסטים ברוחב 7 ס"מ ומחבר אותם עם דיבל עץ, האם זה כשר ויכול להישאר משנה לשנה, בלי לפרק ולהרכיב כל שנה, כי זו טרחה מרובה

תשובה:

שלום רב,

לכתחילה לא עושים זאת מכמה טעמים שהתבארו במקורות למטה, אבל בדיעבד אם עשה הסוכה כשרה.

מקורות:

במ"ב תרכ"ט ס"ק מ"ט הביא שתי טעמים לבאר מה שנוהגים לא לסכך בנסרים קטנים. א) אולי יסכך באופן שלא יכנס גשם לסוכה. ב) הועיל ואנשים עושים תקרת בתים ע"י נסרים אפ' שהם קטנים, חוששים שמא האדם יעשה תקרה וישב שם בסוכות (גזירת תקרה). והנה שתי הטעמים האילו לא שייכים בלייסטים, כי אין חשש שאדם יסכך לייסטים באופן שלא יכנס גשם לסוכה, שהרי כל המושג של לייסטים זה שיהיה באויר פתוח ולא יהיה ממש בית. וגם אין החשש שאדם יבוא מזה לשבת תחת תקרה, כי היום לא עושים תקרה מנסרים קטנים וכמו שהמ"ב עצמו כתב שם.

אולם יש בעיה אחרת. כתבו תוס' סוכה ב. ד"ה כי, שסכך צריך להיות עראי ושלא יכנסו לשם גשמים, הביאו המג"א תרכ"ז ס"ק ב', וכן בשער הציון תרל"ג סק"ו. ובמג"א ושעה"צ לא כתבו שהבעיה היא רק כאשר לא נכנסים גשמים מחמת שקבע הנסרים במסמרים, אלא כתבו בסתמא שאין לקבוע הנסרים במסמרים כי אז נחשב דירת קבע. וא"כ לכ' אין להתיר קבעו במסמרים. וכן דעת רוב הפוסקים.

אולם בשו"ת שבה"ל ח"י סימן צג הביא בשם מהרש"ק בספרו האלף לך שלמה וכן מהבית יצחק שהקילו בקבעו במסמרים אם עדיין גשמים יכולים להכנס לסוכה. עוד כתב השבה"ל שהתרה"ד סימן פ"ט מיקל בנסרים קבועים (הביאו במ"ב תרכ"ט ס"ק ל"ו), והיינו כמהרש"ק ובית יצחק. ומסיים השבה"ל "וכיון דתלתא גדולי הפוסקים הב"י והב"ח ומג"א הביאו דברי תה"ד אין להרהר בזה". וע"כ קבעו במסמרים כשר כל עוד שגשם יכול להכנס דרך הרווחים לסוכה. (ובשבה"ל הוסיף שלמעשה לכתחילה אין להתיר סכך שקבוע במסמרים כי הוי מעמיד בדבר המק"ט שאין לעשות כן כמו שכתב במ"ב תרכ"ט ס"ק כ"ב. אולם י"ל שבלייסטים, מכיון שהלייסטים מצד עצמם יושבים טוב על הקרשים ומצד עצמם לא יפלו, והמסמרים רק מחזקים אותם במצב הזה ומונעים מהם ליפול במצב חריג, אינו נחשב מעמיד בדבר המק"ט. וכ"כ החזו"א. ובלא"ה דעתינו שאין להקל בסוכה כזאת אלא בדיעבד, והרי מעמיד כשר בדיעבד כמו שכתב המ"ב תרכ"ט ס"ק כב.)

אולם מכיון שיש לדון הרבה בדברים האילו, ולפני כמה שנים ביררתי את הענין עם כמה מגדולי הפוסקים ורובם נטו שאין לעשות כן, וכן פשטות לשון המג"א ושער הציון הנ"ל, אין להקל כך אלא בדיעבד.

יש ענין נוסף. יש הלכה שצריך לחדש דבר בסכך עם עומד כך משנה שעברה, כן כתב בשו"ע סימן תרלו. אלא שהמ"ב שם ס"ק ד' כתב שהיינו רק לכתחילה ולמצוה בעלמא. ועל כן עכ"פ בדיעבד הסוכה מותרת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל