מעגל מועדי השנה – המסתיים בפורים ופרשת פרה

המועד של פורים ופרשת פרה הנקראת מיד אחרי כן – חותמים את המעגל של מועדי השנה המתחיל בניסן שהוא ראש חדשים לחדשי השנה – ומסתיים בחודש אדר.

ונראה שישנו קו העובר ומחבר בין פסח ובין שאר מועדי השנה – וגם מסביר מדוע הסיום של המעגל הוא בפורים ופרשת פרה.

המועד הראשון בשנת התורה הוא פסח – שהוא זמן הלידה של עם ישראל בצאתם ממצרים – ואחרי מ"ט יום מגיע חג השבועות – זמן מתן תורה.

ביציאת עם ישראל ממצרים היה חסרון בדמות הערב רב אשר הצטרפו אל עם ישראל ביציאה – "וגם ערב רב עלה עמם" – הצטרפות הערב רב גרמה שאע"פ שעם ישראל יצא ממצרים – אבל חלק ממצרים הצטרף אליהם – והם אשר גרמו את האסון הנורא של חטא העגל שבגללו נשברו הלוחות.

מכאן ואילך רואים לכל אורך מועדי השנה – את המלחמה המיוחדת בתוצאות של חטא העגל.

ארבעים יום אחרי שבועות – בי"ז בתמוז יום שבירת הלוחות בגלל חטא העגל – מתחילים ימי האבלות של בין המיצרים.

תקיעת השופר בחודש אלול – היא זכר לתקיעה שתקעו במחנה אחרי שמשה רבינו עלה בשנית להר סיני – כדי שלא תחזור הטעות של חטא העגל.

יום הכיפורים הוא היום שבו התכפר להם חטא העגל – ובו קבלו את הלוחות השניות.

מיד לאחריו חג הסוכות – אשר על פי הגר"א – טעם קביעותו בט"ו תשרי הוא משום שביום זה התחילו להקים את המשכן אשר בא לכפר על חטא העגל – כמו כן חג הסוכות הוא זכר לענני כבוד – אשר הערב רב שעל ידם נעשה העגל – לא היו יכולים להכנס תחתיהם.

מועד החנוכה – הוא לזכר הנצחון על יון.

ובמד"ר בראשית נאמר "וחשך" – זו יון – שהיתה אומרת כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל – ופירש רש"י – ש"קרן השור" הכונה היא לחטא העגל.

מהותה של יון היא הסגידה לשכל האנושי – מאחר וחטא העגל מבאר ה"בית הלוי" – היה בזה שהלכו אחרי שכלם האנושי – לעשות אמצעי שעל ידו יזכו להשראת שכינה ללא ציווי ה' – לכן יון מזכירה לעם ישראל את חטא העגל.

ולכן הנס של חנוכה נעשה במנורה בה מדליקים את האש על ידי השמן – ורומזת לביטול השכל והחכמה הנמשלת לשמן אל אש התורה.

והנה שמעתי בשם הגר"א – שהשמחה של פורים היא השלמת השמחה על הכפרה של חטא העגל ביום הכיפורים שבו אי אפשר לעשות משתה ושמחה – ובזה מתבאר הדימוי שמוזכר בתיקו"ז – פורים – כ-פורים.

בזה גם יובן הענין של "חייב איניש לבסומי" בפורים – כיון שחטא העגל שרשו כמו שביאר ה"בית הלוי" בזה שהלכו אחרי שכלם האנושי – על כן בפורים שהוא השלמה של שמחת יום הכיפורים – יום כפרת חטא העגל – אנו שותים יין כדי לבטל את השכל – להורות על התשובה מחטא העגל שנגרם על ידי השכל.

ולכן בפורים שהוא השלמת הכפרה על חטא העגל שנעשה על ידי הערב רב – מוחים את עמלק – על פי דברי הגר"א בכמה מקומות על פי הזוה"ק – שעמלק וערב רב הם היינו הך.

מעתה מובן גם הקשר שבין מועד הפורים – ובין פרשת פרה הנקראת מיד לאחריו.

מצות פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל כמו שאמרו חז"ל – תבוא האם ותקנח את צואת בנה – ועל כן המצוה הזו היא חוק ללא הבנת השכל – כדי לתקן את חטא העגל שבו הפגם היה שהלכו אחרי שכלם.

ונמצא אם כן שמועדי השנה מתחילים מפסח שהוא זמן היציאה ממצרים ולאחריו שבועות שהוא זמן מתן תורתנו – אלא שההצטרפות של הערב רב ביציאת מצרים הביאה אחרי מתן תורה לחטא העגל אשר גרם לשבירת הלוחות – ומעתה בכל מועדי השנה מוצאים את העבודה להטהר מחטא העגל ולהתנתק מן הערב רב אשר הלכו אחרי שכלם – ולכן השלמת מעגל מועדי השנה הוא בפורים בו אנו מסלקים את השכל על ידי היין – ובקריאת פרשת פרה אשר במצותה מונח אותו יסוד של ההכנעה לרצון ה' – גם בלי הבנת השכל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל