לתרומות לחץ כאן

לנגן בשבת לשמחת חתן וכלה

שאלה:

שלום הרב,

האם מותר לנגן בשבת כדי לשמח חתן וכלה?

תשובה:

שלום וברכה

על ידי יהודי זה בודאי איסור גמור ופשוט, לגבי גוי שמנגן, בשלחן ערוך בסימן שלח סעי' ב הביא שיש שהתירו [בכלים שאינם חשמליים], אבל האחרונים כולם כבר כתבו שמנהג זה פסול לגמרי ואין להקל בדבר כלל, ראה במקורות.

מקורות:

פסקי תשובות הערות סימן שלח הערה 59

ערוך השלחן (סעי' י') "וגם בזמנינו לא שמענו היתר זה, אפילו לומר לאינו יהודי לנגן בשבת לכבוד חתן וכלה, ובכל המדינות נהגו איסור בזה וכו', ואפילו בערב שבת לא יאמר לו לבוא לנגן בשבת, וכן המנהג פשוט ואין לשנות וכו', וחלילה להתיר בזה", ובבן איש חי (פ' שופטים אות י"ח) "ופה עירנו היה מנהג מקדם כשיצא החתן מביהכ"נ בשבת שחרית ילכו הגויים לפניו בכלי זמר וגם בביתו היו מנגנים וכו', ותהילות לאל יתברך קודם כמה שנים נתבטל מנהג זה לגמרי לא ישמע ולא יפקד עוד", ועוד כתב בזה בשדי חמד (אסיפת דינים מערכת חו"כ אות י"ג) בשם שו"ת לב חיים ח"ב סי' ט' ועו"פ שכבר נתפשט האיסור בכל תפוצות ישראל, ובכה"ח (סקט"ו) הטעם שגזרו לאסור ולבטל הנהגה זאת הוא משום לחוש לדעת האוסרים (ע' טור, ומשנ"ב סק"ח בשם כנה"ג ושכן הוא בשו"ת הרדב"ז ח"ד סי' א' ר"ב, הו"ד במג"א סק"ד), או משום מיגדר מילתא, ואסור לפרוץ גדר, עכתו"ד. והנה אם כי בדברי הפוסקים הנ"ל מבואר שאם הנכרי בא מעצמו (בלא להזמינו לא בשבת ולא בער"ש) רשאים לתת לו לנגן, מכל מקום כבר כתב בשד"ח (שם) שבזמנינו בעווה"ר רבו פורצי גדר התורה, ואם יתנו לעכו"ם לנגן, יבואו לידי כמה איסורים קלים וחמורים באיסורי שבת. ויש לציין עוד כי בזמנינו בלא"ה כמעט ואין מצוי בכלי זמר שלא יהיה בו הפעלה חשמלית (או סוללות, בטריה), אזי יש לחשוש לאיסורים דאורייתא, ויש למנוע בעדם כשעושים עבור ישראל אפילו מעצמם. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל