לתרומות לחץ כאן

הבדלה לפני רבינו תם

שאלה:

שלום הרב
אני רוצה בעז"ה להוציא את השבת כשיטת רבינו תם, שאר המשפחה שלי לא מוציאים כך אני אוכל לעשות הבדלה לפי שיטת הגאונים ואז להוציא כרבינו תם? ופשוט בהבדלה אבקש ממישהו שידליק את הנר? ברור שאני אוכל להגיד למישהו אחר להבדיל השאלה אם אני אוכל לעשות כפי שהצגתי

תשובה:

אפשר להבדיל לפני זמן רבינו תם. שהרי מעיקר הדין ניתן להבדיל מזמן פלג המנחה, [בלי נר, ובאופן האמור במקרה שלך תוכל עם נר שמישהו אחר מדליק], אלא שהוא מלתא דתמיהה לרבים, ולכן כאן שזה כבר לילה ורק לחומרא נוהגים כרבינו תם זה אפשרי, כמובן אין להדליק את האש. אמנם, אני נוהג כך רק במוצאי יום טוב שאז אין אש אלא רק יין בלבד, אבל לברך על האש לפני זמן רבינו תם נראה בעיני תמוה עד כמה שאתה עדיין נמנע מהדלקתה.

מקורות:

מצאנו בברכות (כז,ב) רב יאשיה התפלל של מוצאי שבת בשבת. כלומר, הוא התפלל ערבית לפני צאת השבת. והכוונה היא כולל הבדלה בתפילה, שהרי בהמשך הגמ’ שואלת, האם הוא הבדיל גם על הכוס או לא. וכתבו שם התוס’ (דה צלי): “צלי של מוצאי שבת וכו’ – יש לומר דהכא מיירי שיש לו צורך מצוה לעשות במוצאי שבת כגון ללכת למול תינוק ולא יהיה לו יין להבדלה אם לא יקדים דודאי צריך להוסיף מחול על הקדש דאורייתא אבל בחנם לא ופשיטא שלא היו ממהרים להבדיל ולהתפלל של מוצאי שבת בשבת דגם במלאכה אסור עם חשיכה”. כלומר, ודאי שלכתחילה אסור היה לו להתפלל כך, שהרי בכך הוא מפסיד תוספת שבת. ואם כך, מבואר בדברי התוס’ שלא ניתן להתפלל ערבית עם המבדיל, ולהתנות שהוא מתכוון להאריך את השבת, שאם כן בודאי היה מתנה כך. [עי’ תשובות והנהגות ח”ה עמוד רפח].

אולם סיבה זו לא הובאה להלכה, בשו”ע (סי’ רצג) הביא כי אם הוא אנוס יכול להתפלל מעריב של מוצאי שבת בשבת. וכתב במשנה ברורה (ס”ק ט’): “ומ”מ כתבו האחרונים דאין לעשות כן דדבר תמוה הוא לרבים גם שמא יבואו להקל במלאכה ובפרט בימינו דנוהגין לעשות תמיד כרבנן שמתפללין מנחה עד הערב בודאי מדינא אסור להקדים מעריב במו”ש ואף דבע”ש יש שמקילין היינו משום דמצוה להוסיף מחול על הקודש משא”כ במו”ש”. כלומר, סיבה זו של תוספת שבת במוצש”ק לא הובאה להלכה. ואם כך, כנראה שאם עדיין אינו עושה מלאכה ברגעים המועטים לאחר צאת הכוכבים, עדיין קיים תוספת שבת למרות שהתפלל כבר.

אמנם בשו”ת דברי יציב (ח”א סי’ קלד) כתב שהנוהגים כר”ת לא יתפללו ערבית מוקדם גם אם לא יהיה להם מנין מאוחר יותר. אבל נראה שזה בגלל שכידוע דעתו היתה כר”ת לגמרי. אבל היום בדרך כלל הנוהגים להחמיר כר”ת בדאורייתא אינו אלא משום חומרא. וראה בשולחן שלמה (סק”ב) שהובא בשם הגרש”ז אוירבך שאם אין לו אפשרות לעשות הבדלה מאוחר יותר, יכול לשמוע הבדלה ממישהו אחר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל