לתרומות לחץ כאן

ביצים שבושלו בסיר חלבי – לערבב עם כבד בשרי

שאלה:

בישלתי ביצים בסיר חלבי שכבר למעלה משנה לא בושל בו חלב, האם מותר לערבב את הביצים עם כבד?

תשובה:

שלום וברכה

1. כאשר הסיר אינו בן יומו: למנהג בני ספרד זה מותר לכתחילה לבשל כך על דעת לערבב עם הסוג השני, אבל למנהג בני אשכנז יש להמנע, אמנם לאחר שכך עשית אתה יכול לאכול את זה עם הסוג השני. אלא שלכתחילה יש שכתבו שאסור לבשל פרווה בסיר בשרי על מנת לאוכלו עם גבינה ולהיפך, אפילו שהסיר אינו בן יומו.

2. כאשר הסיר בן יומו: לדעת השו"ע אם בישל דבר מאכל פרווה בסיר בשרי מותר לאוכלו עם חלב, אלא שנחלקו אחרונים בדעתו אם מותר לעשות כך לכתחילה או שרק אם כבר בישל התירו לו לאוכלו עם חלב. ולדעת הרמ"א, אסור לכתחילה לערבו עם חלב, אפילו שכבר בישלו בסיר בשרי, אלא שאם כבר התערבב עם חלב מותר לאכול, ויש שהחמירו בזה בצלייה [בשונה מבישול, שאפילו בדיעבד אסור.

מקורות:

1. ראה שו"ע ורמ"א סי' צה סעי' א-ב. ואף שהרמ"א שם לענין אינו בן יומו מתיר לערב עם חלב, נחלקו בדעתו אחרונים: בביאור הגר"א שם ס"ק י נראה בפשטות שאפילו לכתחילה מותר לבשל בכלי בשרי שאינו בן יומו על מנת לאוכלו עם חלב, וכך הביא בדבריו בס' בדי השולחן ועוד, וראה טעם הדברים בשו"ת אבני ישפה ח"ה סי' קד. אמנם בחכמת אדם כלל מח דין ב כתב שלדעת הרמ"א אין לעשות כן לכתחילה, אלא שאם כבר בישל יכול לאוכלו עם חלב. וכ"כ בס' תהילה לדוד יו"ד סי' כ, וכן היה מורה הגרי"ש אלישיב שלא לעשות כן לכתחילה ראה שבות יצחק ח"ב עמ' רה, שו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תלד. וע"ע קובץ מבית לוי יו"ד עמ' מ. ויש שנראה שהחמירו בזה שאף לאחר שבישל לא יערבב לכתחילה, אלא שאם עירבב רשאי לאכול, ראה ים של שלמה חולין פרק ח סי' סג. כמובן כל דברינו הם בדבר שאינו חריף, בדבר חריף יש חומרא שאינו נחשב אינו בן יומו ולא נוהג בו דין נ"ט בר נ"ט.

2. ראה שו"ע ורמ"א שם. על המחלוקת בדעת השו"ע אם מותר לכתחילה לבשל בסיר בשרי כדי לאכול עם חלב – בבדק הבית נראה באופן פשוט שמותר אפילו לכתחילה, וכן נקט הגר"ע יוסף, ראה הליכות עולם ח"ז קרח אות יא, אמנם לשון השולחן ערוך משמעה שרק בדיעבד שכבר בישל מותר לאכול עם חלב, וכן נקטו בדעת השו"ע הש"ך ס"ק ג, כרתי ופלתי ס"ק א, וכ"כ בכף החיים שם שהשו"ע חזר בו ממה שכתב בבדק הבית ואין לעשות כן לכתחילה.

יתר על כן כתב במנחת כהן ח"א פרק יב, שאם עשה כך לכתחילה על מנת לאכול עם חלב, יש לקונסו ואף עתה לאחר שכבר בישל אסור לאוכלו עם חלב! וכ"כ בפרי מגדים משב"ז ס"ק ד.  אמנם הפרי חדש ס"ק א חולק וסובר שאחר שבישל אין לקונסו וכן נקט בכף החיים שם ס"ק ה וכ"כ עוד אחרונים ראה יד יהודה ס"ק יב.

לדעת הרמ"א כאמור, גם אם כבר התבשל אסור לאכול לכתחילה עם חלב, אלא שאם התערבב כבר עם החלב מותר לאוכלו, ונחלקו בזה אחרונים לגבי צלייה אם היא חמורה מבישול ואפילו התערבב אסור. וראה ש"ך שם ס"ק ד שהכריע בזה כדברי המהרש"ל שמחמיר בצלייה אפילו בדיעבד שכבר התערבב, ובטעם בדריו ראה פתחי תשובה שם ס"ק ב מכמה אחרונים. אולם כמה אחרונים הקלו בזה בצלייה כמו בבישול, ראה פרי חדש שם ס"ק ה, יד יהודה פי' הקצר ס"ק יג וכף החיים ס"ק כב, ערוך השלחן סעי' יב וחכמת אדם כלל מח דין א.

כל הנדון הוא לגבי לאכול עם חלב, להניח על צלחת חלבית לכל הדעות מותר כמובא ברמ"א שם.

כמו כן, כל הנדון הוא רק בדבר שהתבשל בסיר בשרי, אבל דבר מבושל שאני מניח בקערה בשרית בת יומה אחרי הבישול, לכל הדעות מותר לאכול עם חלב, ראה רמ"א שם, ועי' ש"ך ס"ק ו דהיינו באופן שאחד מהם קר הקערה או האוכל.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לכאורה יש כאן עוד סניף נוסף קצת לקולא,על שיש חולקים והם יותר עיקר להלכה,-והוא דעת החכם צבי המתיר באם עבר למעלה משנה מהישמוש האחרון,וכמו בנידון דידן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל