לתרומות לחץ כאן

נפטר בחו"ל ואחיו נשאר בארץ ואינו נוסע ללוויה

שאלה:

נפטר אח לאחד בארץ הקבורה בארץ והאבל נמצא באמריקה אין לו קשר ללוויה והוא לא מגיע האם הוא אונן עד הלוויה

תשובה:

הוא לא אונן אלא מתחיל לשבת שבעה מיד.

מקורות:

בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שעה סעיף ב כתב: "מי שדרכם לשלוח המת למדינה אחרת לקוברו, ואינם יודעים מתי יקבר, מעת שיחזרו פניהם מללוות מתחילין למנות שבעה ושלשים ומתחילין להתאבל (ל' רמב"ם פ"א מה"א ד"ו); וההולכים עמו, מונים משיקבר. ואם גדול המשפחה הולך עמו, אף אלו שבכאן אינם מונים אלא משיקבר; וגדול המשפחה היינו דביתא סמוך עליה וגרירי כולהו בתריה, לא שנא אח לא שנא בן קטן; ויש מי שאומר והוא שיהא בן י"ג".

 אמנם בשו"ת משיב דבר ח"א סי' עב[1] כתב, שדין זה אמור דוקא כאשר הנפטר היה בעירם, ועשו את חובתם ביחס לקבורתו, וכיון שגמרו ברגע שעלה למטוס, עכשיו הם כבר באלות, אבל אם רק שמעו שנפטר בחו"ל, והכל זה רק בידיעה בעלמא, הם גם כן נגררים ותלויים בסתימת הגולל.

 אבל רוב הפוסקים חלקו עליו בזה, ראה אגרות משה יו"ד ח"א סי' רנג[2], חלקת יעקב ח"א סי' קפח, וכן ראיתי מובא בשם הרב הענקין, ונראה שכיון שכך רהיטת כמה מפוסקי זמנינו המובהקים ובאלות הלך אחר המיקל, ניתן לסמוך על שיטה זו.

 

[2] שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן רנג: נשאלתי מידידי הרה"ג ר' נפתלי קארלבאך שליט"א במת קרובם במדינת בעלגיא ואחדים נסעו בעראפלאן /מטוס/ לשם להיות אצל הקבורה ואחדים נשארו בפה והקבורה ידוע שלא תהיה עד שיבואו הנוסעים מכאן לשם מאימתי מתחיל האבלות להקרובים שנשארו בכאן. והשבתי דלע"ד מתחילין אלו שבכאן להתאבל מיד כיון שלא יסעו לשם. ומה שבסעי' /שבסי'/ שע"ה סעי' ב' /ביו"ד/ איתא בשולחין המת למדינה אחרת לקברו שמתחילין למנות שבעה ושלשים מעת שחזרו פניהם מללוות שהוא באינם יודעים מתי יקבר אינו משום דמדין ספק באבלות לקולא נידון ככבר נקבר דהא יש עכ"פ איזה שעות שידוע שלא נקבר כפי האומד של אריכות הדרך שלפעמים הוא כבר ביום השני. אלא צריך לומר דהוא לשיעור להחשיב מקום רחוק כדאיתא בבה"ט סק"א דבמקום קרוב אין מתאבלין עד שאמרו להם שנקבר כדאיתא בש"ך סק"א ועיין הטעם בדגמ"ר. ולהרמב"ן גם לענין ריחוק אין חלוק אם יכולין לידע או לא עיין שם בבה"ט. ומכאן למדינת בעלגיא הוא מקום רחוק טובא ולא מצוי כלל שיסעו מכאן לשם להיות אצל הקבורה ולכן אף להרמב"ם והש"ע מתחילין אלו שבכאן למנות מיד.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. אגב זה גם מה שהיה עם הרב וואזנר זצוק"ל. הוא נפטר בב" בליל הסדר וההלוויה היתה בחוה"מ כולם ישבו שבעה אחרי החג ואילו אחד מהבנים שלו שהיה גר באותה תקופה בניו יורק ישב שבעה שעה אחת בלבד בעיו"ט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל