לתרומות לחץ כאן

כתיבה בשבת על ידי אדם שאינו יכול לדבר

שאלה:

שלום רב!

ישנם אנשים שאינם מסוגלים לדבר מסיבות כאלו ואחרות כגון אוטיזם וכדומה.

השאלה שלי היא:
האם מותר להם לכתוב בשבת?

תשובה:

שלום וברכה

בהנחה שלא מדובר בשוטה הפטור מכל המצוות, בודאי אסור לכתוב בשבת, הרי לא מדובר מן הסתם בצורך פיקוח נפש.

יש לשים לב, ההיתר לחלל שבת הוא רק לצורך הצלה מסכנת חיים, אפילו מסויימת ומסופקת, אבל אף פעם לא מטעמי נוחות.

ואף שהכתב שלנו לחלק מהפוסקים אינו אסור בשבת אלא מדרבנן, מכל מקום אסור סתם למניעת צער.

מקורות:

במגן אברהם (סי' שמ ס"ק י) כתב בשם הג' מיימוניות (תפילין אות ע), דעיקר איסור כתיבה בשבת מן התורה הוא דוקא בכתיבה אשורית, אבל בשאר לשון, או בכתב כעין שלנו שאינו כתב אשורי, אינו אסור אלא מדרבנן.

ולמד דבריו מהא דאיתא במשנה בשבת (קד ע"ב): "נתכוון לכתוב חי"ת וכתב שני זיינין פטור", והקשו בגמרא דהא תנן "נתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים חייב", ותירצו "הא דבעי זיוני הא דלא בעי זיוני". כלומר, האות ז' אינה נחשבת כתיבה גמורה עד שיתייג אותה כהלכה, ולכן, כשהיתה כוונתו לכתוב את האות ח' שאינה זקוקה לתיוג, נמצא ששני זיינין אלו שעשה אינם מתוייגים וחסר בעיקר צורתם, ואין כאן שתי אותיות. ומה שאמרו נתכוון לכתוב אחת ועלו בידו שתים חייב, הוא באופן שאין חסרון על ידי כך בצורת האות. ע"כ דברי הגמרא.

ולמד מכאן ההגהות מיימוניות, שכל שחסר בדיני הכתיבה האשורית, אף שאות גמורה היא, אינו עובר עליה מן התורה.

כדבריו נראה גם ברמ"א (סי' שו סעי' יא) בשם אור זרוע, שכתב: "מותר לקנות בית בארץ ישראל מן העכו"ם בשבת, וחותם ומעלה בערכאות שלהם בכתב שלהם, שאינו אסור אלא מדרבנן ומשום ישוב ארץ ישראל לא גזרו" [אמנם מדברי הרמב"ם ועוד ראשונים הוכיח המג"א שם (סי' שמ) שכל כתיבה אסורה מן התורה, ולא רק כתיבת אשורית העשויה כהלכתה].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל