לתרומות לחץ כאן

שם רחוב כשם עבודה זרה

שאלה:

יש באיזורנו רחובות הנקראים בשם "הכנסיה" (באנגלית כמובן) האם מותר להשתמש בשם הרחוב בתור כתובת ואם לא אז מה עושים?

תשובה:

כנסיה אינו שם של עבודה זרה, אלא של בית עבודה זרה, זאת מלבד השאלה הכללית אם הנצרות היא עבודה זרה מבחינת הנוצרים, שהרי לדעת רבים מהפוסקים בני נח לא הוזהרו על השיתוף, ולכן אף שלנו היא עבודה זרה, להם לדעת חלק מהפוסקים אין בכך איסור.

מקורות:

על עבודה זרה בשיתוף לגוי, אני מעתיק לך מתוך מאמר שכתב הגאון רבי פנחס גולדשמידט שליט"א יו"ר ועידת רבני אירופה ואב"ד מוסקבה:

האם יש בנצרות איסור עבודה זרה לבני נח. כי אף שמלתא דפשיטא הוא שישראל שמודה בנצרות הרי הוא מודה בעבודה זרה, משום שאמונתם משתפת בן אנוש באמונת האלוקות, והרי זו כפירה ברורה באמונת היחוד, כמו שכתב הרמב"ם באיגרת השמד, וכן דעת רוב ככל הראשונים והאחרונים[1]. וראה ברמ"א (יו"ד קמא, א) שצורת שתי וערב שמשתחווים לו נחשב צלם ואסור בהנאה עד שיבטלנו הגוי. מכל מקום, כלפי בן נח המאמין ועובד לדת הנוצרית, נחלקו הפוסקים אם בני נח הוזהרו על השיתוף או לא.

ושורש הדברים בגמרא בסנהדרין (סג, ב):

"הנודר בשמו והמקיים בשמו הרי זה בלא תעשה. מנלן, דתניא 'ושם אלהים אחרים לא תזכירו' (שמות כג, יג), שלא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודה זרה פלונית. 'לא ישמע על פיך' (שם), שלא ידור בשמו ולא יקיים בשמו ולא יגרום לאחרים שידרו בשמו ויקיימו בשמו… מסייעא ליה לאבוה דשמואל, דאמר אבוה דשמואל, אסור לאדם שיעשה שותפות עם הנכרי, שמא יתחייב לו שבועה ונשבע בעבודה זרה שלו, והתורה אמרה 'לא ישמע על פיך'".

וכתבו התוספות:

"אמר רבינו שמואל, כ"ש שבועה עצמה דאין לקבל הימנו. ור"ת אומר מותר לקבל הימנו השבועה קודם שיפסיד… בזמן הזה כולן נשבעים בקדשים שלהן ואין תופסין בהם אלהות, ואע"פ שמה שמזכירין עמהם שם שמים וכוונתם לדבר אחר, מ"מ אין זה שם עבודת כוכבים, גם דעתם לעושה שמים, ואע"פ שמשתפין שם שמים ודבר אחר, לא אשכחן דאסור לגרום לאחרים לשתף, ולפני עור ליכא דבני נח לא הוזהרו על כך".

ונשנו דברי התוספות אלו בסוגיית הגמרא בבכורות (ב, ב ד"ה שמא), ובפשטות כוונתם שאף שישראל שמשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם (סנהדרין שם, א) ונחשב עובד עבודה זרה, בני נח לא הוזהרו על כך, ולגביהם אין זה נחשב עבודה זרה כל עוד הם נושאים שם שמים באמונתם, וזוהי אמונת הנוצרים שמאמינים ומתפללים לאל עליון קונה שמים וארץ, אלא שהם מערבים ומשתפים חול וקודש, טמא וטהור, בשילושם הידוע. וכן פירשו בדעת התוס' המהרש"א ומהר"ם וערוך לנר בסנהדרין שם.

בשו"ע (או"ח קנו, א) כתב:

"ויזהר מלהשתתף עם הכותים, שמא יתחייב לו שבועה ועובר משום 'לא ישמע על פיך' (שמות כג, יג)".

וכתב הרמ"א:

"ויש מקילין בעשיית שותפות עם הכותים בזמה"ז, משום שאין הכותים בזמן הזה נשבעים בעבודת אלילים, ואע"ג דמזכירין הע"ז מ"מ כוונתם לעושה שמים וארץ אלא שמשתפים שם שמים וד"א, ולא מצינו שיש בזה משום 'ולפני עור לא תתן מכשול' (ויקרא יט, יד), דהרי אינם מוזהרין על השיתוף (ר"ן ספ"ק דע"ז, ורבינו ירוחם נתיב יז ח"ה, ותוס' ריש פ"ק דבכורות)".

וראה גם בש"ך (יו"ד קנא, ז) שהביא את דברי הרמ"א הללו "שאין בני נח מוזהרין על השיתוף", והתיר למכור להם בזמן הזה דברים המיוחדים לפולחנם, ולפי שאין בזה משום לפני עוור. וכן פסק במור וקציעה (סי' רכד).

אולם במחצית השקל (או"ח שם, ב) הביא שבשו"ת שער אפרים (ס' כד) כתב בשם רבו בעל החלקת מחוקק שגם בני נח מצווים על ע"ז בשיתוף, ומאמיני השילוש הם עובדי ע"ז, ופירש, דכל כוונת התוספות אינה אלא שאינם מוזהרים על שבועה בשיתוף של שם שמים עם דבר אחר [שלא בדרך האמנת אלהות בשיתוף, אלא בדרך שבועה בעלמא], שלישראל הוא אסור משום שאין זה כבוד שמים אך לא משום ע"ז, ולבני נח מותר[2]. וכן הביא משו"ת מעיל צדקה (סי' כב), וכן כתב הפמ"ג (שם א"א, ב). וראה עוד שו"ת ושב הכהן (סי' לח) שדחה דברי הרמ"א וכתב שאין כן משמעות דברי הראשונים, וכדבריהם האריך להוכיח בשו"ת מנחת אלעזר (א, נג).

בשו"ת נודע ביהודה (תנינא יו"ד, קמח) בתשובת בן המחבר רבי שמואל לנדא, נקט שגם הרמ"א עצמו סובר כן, וכתב:

"מנא ליה להחכם הזה דאין הנכרים מצווים על השיתוף, ואף שדבר זה מורגל בפי כמה חכמים שאין הנכרים מצווים על השיתוף, וגם בכמה ספרים מדרשות ואגדות השתמשו בהקדמה זאת. ואני יגעתי ולא מצאתי דבר זה לא בשני תלמודין בבלי וירושלמי ולא בשום אחד מגדולי הראשונים, ואילו היה זה אמת הו"ל להרמב"ם להביא בהל' מלכים לפסק הלכה שאין הנכרי מצווה על ע"ז בשיתוף ולמה זה השמיט דין זה. גם הוא מוכח דאין חילוק בעובד ע"ז בין ישראל לנכרי, דהא ברייתא מפורשת היא במסכת סנהדרין נ"ו ע"ב, והתניא בע"ז כל שבית דין של ישראל ממיתין עליהן בן נח מוזהר עליהן, וכן פסק הרמב"ם בפ"ט מהל' מלכים הלכה ב' הרי דכללא כייל דכל שישראל נהרג עליו גם הב"נ מוזהר עליו[3]. ונ"ל דמה שנתפשט דבר זה לומר שאין ב"נ מוזהר על השיתוף, היה ע"פ טעות שראו בהתוס' במסכת בכורות דף ב' ע"ב ד"ה שמא יתחייב לו כו', כתבו דנוהגין להשתתף עם נכרים הואיל והם נשבעין בקדושיהם כו', ואע"ג שמשתף שם שמים ודבר אחר אין כאן לפני עור לא תתן מכשול, דבני נח לא הוזהרו על כך, ולדידן לא אשכחן איסור בגרם שיתוף עכ"ל. ועפ"ז פסק הרמ"א בא"ח סימן קנ"ו בהגה"ה ויש מקילין בשותפות עם נכרים, משום שאין הנכרים נשבעין בע"ז כו', אלא משתפים שם שמים ודבר אחר, ולא מצינו שיש בזה משום לפני עור, דהרי אינם מוזהרין על השיתוף עכ"ל. ולשון זה הטעה לכמה חכמים, וסברו דכוונת הרמ"א הוא שאין בן נח מצווה לעבוד ע"ז בשיתוף, אבל באמת לא כן הוא, וכוונת התוס' ורמ"א הוא דמה שמשתף שם שמים ודבר אחר בשבועה אין זה עובד ע"ז ממש, רק שמשתף שם שמים ודבר אחר, ואינו קורא בשם אלהים, ואינו אומר אלי אתה, רק שמזכירו בשבועתו עם ש"ש בדרך כבוד, בזה מצינו איסור לישראל דכתיב 'ובשמו תשבע' והוא אזהרה לישראל שלא ישבע אלא בשמו ב"ה ולא ישתף ש"ש ודבר אחר, כמ"ש הרמב"ם בפי"א מהל' שבועות הל' ב', והנכרים אינן מוזהרים על זה השיתוף. אבל בשעובד ע"ז בשיתוף אינו חילוק בין ישראל לנכרי". וכן כתב במנחת חינוך (מצוה פו אות ב).


 


 

[1] יתר על כן כתב בחי' הר"ן לסנהדרין (סא, ב): "הקדושים של כותים וגם המשוגע של הישמעאלים אף על פי שאין טועין אחריהם לעשותן אלהות, הואיל ומשתחוים לפניהם השתחואה של אלהות דין ע"א יש להן לכל דבר אסור של ע"א, שלא בהדור לבד הם משתחוים פניהם, שאין הידור למתים, אלא כענין עבודה של אלהות היא עבודתן". לדבריו שם, אף לאלו שאינם רואים בקדושיהם אלוהות, נחשב פולחנם עבודה זרה.

[2] עוד יש לומר בביאור שיטה זו, דהשיתוף אינו ע"ז ממש, שהרי עיקר כוונת העובד היא לשם שמים והשיתוף טפל לעיקר, אלא שהוא סתירה להאמנת הייחוד, ובני נח לא נצטוו על האמנת הייחוד.

וכעין זה כתב בספר עולת תמיד (או"ח, קנו),: "עבודה זרה, היא כשיאמין שיש ח"ו שנים שוים בגדולתם, אין לאחד יתרון על השני, היא עבודה זרה גמורה וגם בני נח הוזהרו על כך, אבל אם מאמין שהאחד חשוב מהשני וגדול ממנו, והשני אינו אלא חלק אלהות וחלק מן הכל, הנה זה ייקרא שיתוף". הנה מריש דבריו משמע שרק כאשר הוא סבור שיש שנים שוים נחשב הדבר כעבודה זרה, אבל באופן שהאחד הוא המקור והאחר שני לו, אין זו עבודה זרה כלל, אלא שזהו שיתוף, שנאסר לישראל ומותר לבני נח. ונראה שהן הן הדברים, שאין כאן ע"ז אלא כפירת ייחודו יתברך.

כדברים אלו נראה גם במור וקציעה שציינו למעלה בתוך הדברים, דלענין התפילה לעקירת עבודה זרה מארצנו כתב, דבחו"ל אין אומרים בקשה זו, "שכן אין עובדי עבודה זרה מצווים על השיתוף, וכל עבודה זרה שבחו"ל אינו אלא שיתוף". והדברים צ"ע, דאף שהנכרים אינם מצווים על כך, מכל מקום היא עבודה זרה, ותיקון העולם תובע עקירת כל עבודה זרה מן העולם, ומדוע לא נתפלל לעקירתה. ובהכרח צ"ל דאף לישראל אינה ע"ז ממש, ולענין הכפירה בייחוד ה' לא מצינו ברכה.

[כדבריו אלו כתב גם בתשובותיו שאילת יעב"ץ (א, מא), אלא ששם תמה דלכאורה כל תפיסת העבודה זרה אצל הקדמונים היתה ברוח זו, שהבורא הניח חילו לכוחות שונים בטבע שהם שינהיגו את העולם ולהם נכון להתפלל, וא"כ מה חילוק יש בין ע"ז בשיתוף לשאר מיני ע"ז שבעולם. ז"ל שם:

"אומות הללו שהם בעלי דת ודין, ומאמינים בבורא עולם ומנהיגו משכיר ומעניש וכמה עיקרים נאותים, אף על פי שאיוו לאלוהות הרבה, הם אינם מצווים על זה, כמ"ש רז"ל בן נח אינו מצווה על השיתוף… עם שצל"ע בדבר זה, כי כמדומה המשתף דבר אחר, הוא שמניח כבוד האחדות במקומו לגמרי, ומודה בעיקר אחד סבת הכל ממ"ה הקדוש ברוך הוא, אלא שמכניס אמצעיים בהנהגה לצורך העולם השפל, ככוכב ומלאך והרבה זולתן משלוחי ההשגחה האלהית, ומשתפן בעבודה, באמור שרצון מלך לחלוק מכבודו לעבדיו משרתיו העומדים לפניו ועבד מלך מלך, זו היתה דעת רוב עובדי ע"ז אשר מעולם כידוע… י"ל שאינם בגדר משתפים, לפי שהמרבים בעיקרים, הם מינים גרועים ביותר, שהבוחר לו יותר מאחד, אפילו אחד אין לו".  

[3] ביישוב קושיא זו כתבו האחרונים דכוונת דברי הברייתא היא על האיסור של עבודה זרה, דכיון שישראל נהרג עליו גם בן נח מוזהר בו, אבל פרטי הדינים באיסור זה שונים מישראל לבני נח.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל