לתרומות לחץ כאן

הפרשת חלה אחרי אפייה

שאלה:

עשיתי שתי עיסות אחת של קמח חיטה רגיל בשיעור של שני קילו ועיסה של כוסמין מלא 100% בשיעור של קילו בנפרד הכנסתי את שתי העיסות ביחד לתנור והן נשכו אחת בשניה כיצד עליי להפריש חלה ושלא תהיה בעיה שאין מפרישים ממין על שאינו מינו

תשובה:

שלום וברכה

ככל שיש לך ספק לגבי ההקפדה שלך מתערובתן וכו', תפריש מהעיסה של השני ק"ג בברכה, ומיד תפריש גם מן הכוסמין מספק בלי להפסיק בדיבור שתהיה הפרשה גם ממנו. הנקודה היותר משמעותית, שאני מבין שכלל לא הפרשת חלה לפני כן? אם כך, עליך לכוון בהפרשה גם על הבלוע בתנור [אם זה עדיין בתוך 24 שעות] או להכשיר אותו ואת התבניות בליבון קל. אם הפרשת מהלבן רק יש לך ספק לגבי החיוב עכשיו מהכוסמין תפריש בלי ברכה מהכוסמין ותכווין על הבליעות כנ"ל.

מקורות:

ברמ”א סי’ שכד סעי’ יב כתב, שאדם שאפה פשטידת בשר מעיסה שלא הורמה חלתה, יכול ליטול בצק אחר ולהפריש ממנו חלה גם על הטעם שנבלע בבשר ועל ידי כך יוכל לאוכלו ללא חשש. על פי דבריו אלו למדו הפוסקים שכך הוא גם לגבי בליעות בכלים. שאם נבלע טעם טבל בכלי, יוכל להפריש ממקום אחר ולפטור גם את טעם הטבל הבלוע בכלי. אולם, דין זה אינו אמור אלא בכלי שבלע טעם טבל בתוך ה24 שעות האחרונות, שעדיין יש לו דין טבל מדאורייתא, אולם לאחר 24 שעות שטעם הטבל נפגם ושוב אינו אסור אלא מדרבנן, לא ניתן להפריש עליו ממקום אחר, שכן לענין הפרשת תרומות ומעשרות יש כלל שאסור להפריש מהחיוב על הפטור, ואף כאן, אם נוטל טבל גמור ומפריש ממנו על אותו טעם פגום שאינו אסור אלא משום חומרא דרבנן בעלמא, נחשב הדבר כאילו מפריש מהחיוב על הפטור.

אלא שמטעם אחר התיר זאת הגרש”ז אויערבך בספרו מעדני ארץ הל’ תרומות פ”ב ה”ב, שהואיל וטעם פגום אינו אסור אלא משום גזירה מיוחדת, לא נאמר בזה דין טבל וממילא אין כאן טעם איסור כלל והקדרה מותרת. אולם בס’ מועדים וזמנים ח”ג סי’ כד הביא שהגרי”ז מבריסק נסתפק בדבר אם ניתן להפריש על כלי שאינו בן יומו, וכנראה שלא ניחא לו בסברא זו שכתב הגרשז”א.

לדעת האוסרים, ניתן להכשיר את התנור בדיעבד על ידי הפעלתו למשך שעה על חומו המירבי לאחר שנוקה יסודי ועברו 24 שעות מהשימוש האחרון, אולם את התבניות לא ניתן להכשיר על ידי ליבון כיון שלא ניתן ללבן אותן ממש וכמו כן האיסור היה עליהן ממש. אלא שבצירוף סברתו של הגרשז”א יש לסמוך על דברי הדברי מלכיאל ח”ג סי’ נו שכתב שסכין שנתחבה בתוך חלה על גבי האש מותרת על ידי הגעלה ברותחים, משום שלענין טבל הקילו שאין צריך ליבון באופן זה ודי בהגעלה, וממילא גם כאן נוכל להקל לפי דבריו להגעיל את התבניות ברותחים, או לחילופין להכשירה כמו התנור וביחד איתן כשהן ריקות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל