לתרומות לחץ כאן

האם גוי יכול להפריש חלה מעיסתו / מעיסה שקנה מישראל

שאלה:

שלום רבי,

האם בני נח יכולים להפריד חלה ולבער אותה?

תשובה:

גוי אינו יכול להפריש חלה מן העיסה.

מקורות:

משנה תרומות פרק א משנה א, רמב"ם תרומות פר א משנה א-ב, וראה שם שאף שישראל עשאו שליח אינו מועיל, משום שגוי אינו נעשה שליח כמבואר בקידושין מא ב.

דין זה אמור בבצק של ישראל, אם הבצק של גוי בודאי לא שייך ענין של חלה כי הבצק פטור מחלה.

השאלה היא בבצק של ישראל שכבר התחייב בחלה ועכשיו הוא נמכר לגוי, האם הגוי יכול להפריש ממנו חלה, החיוב שהיה בו אינו פוקע, וגם לדין שליחות אין צורך כאן שהרי הוא של הגוי בעצמו. בענין זה נחלקו ראשונים ואחרונים:

מדברי התוס' בקידושין שם נראה שלדעת חכמים באופן זה הגוי יכול להפריש חלה, או תרומות ומעשרות, ומשום הסיבה הנ"ל שחל כבר על הדבר שם טבל, ואין צורך בו לדין שליחות. ואילו רבי שמעון חולק וסובר שגוי מופקע מהענין זהה של הפרשת חלה ומעשרות. וכ"כ הרשב"א והריטב"א שם, והלכה כחכמים.

הרמב"ם בהל' תרומות פרק ד הלכה טו נקט שהחלה אינה חלה במקרה זה מן התורה אלא רק מדברי חכמים, וראה במהר"י קורקוס שם שהאריך בביאור דבריו, ובהבדל לענין זה בין מעשרות לבין ביכורים. וראה עוד חזון איש שביעית סי' א ס"ק כג שביאר אף הוא כך בדעת הרמב"ם שהחיוב חל מדרבנן, ולפי זה צריך הכהן לשוב ולהפריש בעצמו, כי ההפרשה הזו עדיין היא טבל מדאורייתא אמנם במעדני ארץ תרומות שם מצדד לפרש שלפי דברי הרמב"ם ההפרשה חלה מהתורה וכדברי הראשונים הנ"ל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל