לתרומות לחץ כאן

בישולי גויים לדעת הבית יוסף

שאלה:

שלום וברכה לגבי דין בישולי גויים לדעת הרמא מספיק שהיהודי ידליק את האש. לדעת הספרדים לא כל כך הבנתי. 1. האם היהודי צריך בנוסף להנחת הסיר על האש, גם להדליק את האש או מספיק שהגוי מדליק את האש והיהודי מניח את התבשיל? 2. האם היהודי צריך רק להניח את הסיר? ומה לגבי האוכל שנמצא מחוץ לסיר האם היהודי גם צריך להכניס אותו לסיר או שמספיק שמניח סיר ריק ושאר הדברים עושה הגוי? 3. במידה והיהודי צריך לשים את הסיר עם התבשיל האם הוא צריך לערבב את התבשיל על מנת שייחשב בישול יהודי או שאין צורך?

תשובה:

שלום וברכה

צריך שהיהודי יניח את הסיר עם התבשיל בתוכו על האש ולא סיר ריק. במקרה שעשה כך, אינו לערבב את התבשיל, היפוך הבשר וכדומה באופן המסייע היטב לבשלו, זה במקום להניח את הסיר.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיג סעיף ו – יא

סעיף ו

כל שבישלו ישראל מעט בישולו, בין בתחלה בין בסוף, מותר. לפיכך אם הניח עובד כוכבים בשר או קדרה על גבי האש, והפך ישראל בבשר והגיס בקדרה, או שהגיס ישראל וגמר העובד כוכבים, הרי זה מותר.  (ואפילו לא היה מתבשל בלא סיוע העובד כוכבים). 

סעיף ז

אין שגירת (פי' הבערה. ובערו והשיקו (יחזקאל לט, ט), תרגום ויהון שגרין) התנור מועלת אלא בפת, אבל בשאר המתבשלים אין שגירת התנור ולא הדלקת האש מעלה ומוריד, אלא ההנחה דווקא. לפיכך הרוצה לבשל במחבת בתנור של עובד כוכבים, צריך שיתן ישראל המחבת לתוך התנור, למקום הראוי להתבשל בו. הגה: ויש חולקין וסבירא להו דהדלקת האש או חיתוי בגחלים מהני לענין בישול כמו לענין פת, וכן נוהגין. (הגהות ש"ד ובארוך ובמרדכי פא"מ). ואפילו חיתוי בלא כוונה מהני ומועיל. וי"א דאפילו לא חיתה ישראל ולא השליך שם קיסם, רק שהכותית הדליקה האש מאש של ישראל, שרי (או"ה שם בשם מהר"ם). 

סעיף ח

נתן ישראל קדרה על האש וסלקה, ובא עובד כוכבים והחזירה, אסור. אלא אם כן הגיע למאכל בן דרוסאי, שהוא שליש בישולו, כשסילקה. 

סעיף ט

אם בישלו עובדי כוכבים כמאכל בן דרוסאי וגמרו ישראל, יש לאסור, אלא אם כן הוא ערב שבת או ערב יום טוב או שיש הפסד מרובה בדבר.  ויש מתירין בכל ענין, (טור בשם הרא"ש ור"ן ור"ף ומהר"ם ואו"ה וסמ"ק סימן שכ"ג שר' יקר עשה כן מעשה וכ"ה בכל בו וכ"פ בסה"ת ומרדכי ואגודה פא"מ ורא"ה בס' ב"ה וסמ"ג דף נ"ז ע"ב ושכן קבל מר"י ור' ירוחם ני"ז ח"ז שכן הסכימו רוב הפוסקים ולא כדת השיג הב"י בב"ה אר' ירוחם בזה עיין שם) וכן נוהגין. 

סעיף י

הניח ישראל על גבי גחלים עוממות שלא היה ראוי להתבשל עליהם כמאכל בן דרוסאי, ובא עובד כוכבים והפך בו ונתבשל, אסור. 

סעיף יא

הניח ישראל על גבי האש, והניח עובד כוכבים לשמרו, והפך בו ואין ידוע אם סלקו העובד כוכבים עד שלא הגיע למאכל בן דרוסאי, מותר. (דספק דבריהם להקל) (טור). וכן כל ספק בישולי עובדי כוכבים וכיוצא בו, מותר. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל