לתרומות לחץ כאן

בת גיורת בעניין שידוך

שאלה:

שלום לכבוד הרבנים,
האמא שלה התגיירה ,אני לא יודע בדיוק איך ,
יש לי ניתונים כללים ותעודה של הגיור שלה מטעם הרבנות.
התגיירה בבארות יצחק (מושב דת’’ל במרכז הארץ) לפני 30 -40 שנה ואחרי כמה שנים התחתנה עם ישראל.
לאחר הגיור היא ובעלה היו דתיים לאומי עם יראת שמים שמרו שבת צניעות והתחרדו עם השנים .
כיום היא ממש מקפידה על כל ההלכות וכל ילדיה בדרך הישר ישיבות סמנרים מובילים.
הבת נולדה לאחר שהיא התגיירה

איזה רבנים (הרב אליישיב ,חזון איש ,הרב פיינשטיין הרב וואזנר ועוד משאר גודלי ישראל …אם אפשר) סמכו על הגיורים כאלה ?
והאם יש רבנים שסוברים שהגיורים האלה פסולים ואז ממילא גם הילדים ?
תודה רבה,

תשובה:

אם היא התגיירה בקבלת מצוות כמו שאתה מתאר, זה נשמע גיור טוב שאפשר לסמוך עליו.

אין מי שיפסול גיור כזה.

רק כדאי לוודא שאכן זה כך היה מתחילה, שמיד שמרה מצוות.

שבת שלום ומבורך.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. תודה רבה,
  איך הרבנים הנ’’ל יתירו אבל זה לא נעשה בזרם עם השקפה והדרכה שלהם, לאחר הגיור הייתה דתייה ובהמשך נעשה לחרדית גם לפי כללי הרבנים הנ’’ל
  או שבמצווה הזו אין חילוק והעיקר לקבל מצוות ולקיימן ?

  ויש לי עוד שאלה בקשר ליוחסין השפעה בגנים לילדים שיהיו, יתכן ובגלל והיוחסין חלש ולא שורשי
  יכול פתאום לצאת זרע מקולקל חס ושלום?

 2. הזרם וההשקפה אינו רלוונטי הנושא הוא כיצד התבצע הגיור מבחינת קבלת מצוות.
  יש מעלה לנישואין עם בת ישראל מיוחסת, אבל אם הגיורת בעלת מידות טובות ומיוחדות וזו האשה שנראית בעיניך, זה מצויין. בפרט שהיא עצמה אינה גיורת אלא הוריה ובאופן זה נראה שרוב ככל הטעמים שנאמרו בזה לא שייכים.
  אם מצא אדם אשה כשרה וראויה לו לפי ערכו אין לו להמנע מלישאנה מחמת יחוסה, שהרי רבים מגדולי התנאים ואמוראים יצאו ממשפחות גרים, ומי לנו גדול מדוד המלך שהיה צאצא לרות המואביה, ומי לנו עוד כמשה ויהושע שנשאו שניהם נשים גיורות.
  ובס' חסידים (סי' שעז) איתא: "כל שיש לו לב טוב, ולוקח גיורת שיש לה לב טוב וצנועים וגומלי חסדים ונעימים במשא ומתן, מוטב להתחתן בזרעם מלהתחתן בזרע ישראל שאין בהם אלו המידות, לפי שהזרע של גר יהיו צדיקים וטובים".

  על מעלת הייחוס ראה שו"ת מים רבים (סי' ט-י), שו"ת תרשיש שוהם (פרלמוטר, סי' קטז), שו"ת משנה הלכות (חי"ב סי' תפג), שו"ת מנחת יצחק ח"ז סי' צ), ושו"ת ציץ אליעזר (חי"ז סי' מט). ועוד יש להוסיף בזה, ע"פ מה שאמרו בברכות (ח ע"ב): "א"ל רבא לבניה, אל תשבו על מיטת ארמית". ובגמרא שם נתבאר דהיינו שלא ישאו גיורת.
  ובהגהות יעב"ץ (פסחים שם) כתב כמה טעמים לזה, וז"ל: "י"ל משום שהנבעלת לעו"ג קשה לפרוש, כמו שכתבו ז"ל, ואם אפילו בישראלית הזהירו בפסחים דף קי"ב אל תשתה בכוס ששתה חברך אל תבשל בקדרה שבישל חברך מטעם שאין כל וכו' שוות, כ"ש בעובד כוכבים שבודאי אינו שוה. ועוד, מפני שרגילה אצלו בימי נידותה שכיח לה פריצא, ורוצה בקב ותיפלות ופריצות. ולפי זה אין האזהרה אלא בנושאה, או שמא אף במי שיודעת משכב זכר אפילו רק מספק, אבל קטנה שלא באה למידה זו, לא שייך בה. ואולי י"ל הטעם משום הזרע שנשאר בו רושם מטבע היורש, וכמו שכתבו אל תאמן בעבד עד י' דורות. ולשני הטעמים יקשה מרחב ורות ואשתו של טורנוסרופוס ודכוותייהו, אלא שאין מביאים ראיה מנביאים וחכמים ששמו ברוח הקודש, והושע נצטווה לקחת אשת זנונים, ובהוריות דף י"ג ע"א אמרו מ"מ הכל רצין לישא גיורת וכו'". ע"כ. [אמנם בעיון יעקב שם ביאר שרבא היה כהן, כמבואר ברש"י (חולין קלג ע"א), ועל כן הזהיר את בניו שלא ישאו נשים גיורות האסורות לכהונה. אמנם לדעת התוס' שם לא היה רבא כהן, אבל מכל מקום כיון שהיתה אשתו בת רב חסדא שהיה כהן, הרי הם מזרע הכהונה וסבור היה שאין ראוי להם לישא גיורת הפסולה לכהונה].
  כמו כן אמרו בבבא בתרא (קט ע"ב) "לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה נשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן" [ועי' בן יהוידע שם שהוא אפילו במקום הכרח גדול, שהרי משה ברח למדין ולא היה יכול לשאת אשה מבנות ישראל].
  בשו"ת אגרות משה (אבהע"ז ח"ד סי' עא) כתב, שודאי אין איסור לישא גיורת, אבל כיון שהבנים דומים לאחי האם, עדיף לישא ישראלית, ועוד הזהיר לברר היטב על מהות הגיור וסיבותיה. וע"ע שו"ת דברי יציב (אבהע"ז סי' יט אות יח).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל