לתרומות לחץ כאן

מניין חוטי התכלת בציצית

שאלה:

ישנם המתיימרים לטעון, שמצאו היום את התכלת- ולא ע"ז אני רוצה לשאול רציתי לשאול במידה ואכן זוהי התכלת, או כאשר יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, כמה חוטי תכלת צריך להטיל בבגד?

יודעני שיש בזה מח' ראשונים ואחרונים:
הנה דעת הרמב"ם ובנו בראשונים, הזוהר, והאר"י בקבלה, ובאחרונים הבן איש חי, החיד"א, המשכנות יעקב והראדזינר – להטיל חוט אחד מהשמנה תכלת

ודעת הראב"ד, המאירי והערוך בראשונים, ובאחרונים המשכנות יעקב אומר שאפשר גם כך בגר"א יש סתירה אך זוהי דעתו בכתביו בנסתר וכתב שם "וכן עיקר" וכן יש הטוענים שכך יוצאים גם לראשונים והאחרונים בשיטה הראשונה – לשים חוט אחד מתוך הארבעה שהוא שני חוטים מתוך השמנה

ודעת רגמ"ה, רש"י, תוס' בחמישה מקומות בש"ס (שהרי ישנם תוס' שונים בכל מסכת) ר"ת, ר"י, תור"פ, סמ"ק, ראבי"ה, אגודה, יראים, האשכול, מהר"ם מרוטנבורג, רא"ש, עיטור, מרדכי, טור באשכנז וכן – רשב"א, ר"ן, רבינו דוד, רי"ד ר"י מלוניל בראשונים ובמקובלים הרמ"ק והמגלה עמוקות ובאחרונים מהרש"ל, ט"ז, מחצית השקל, פרי מגדים, ארצות החיים, שו"ע הרב, משנ"ב, וחזו"א ובגר"א כאמור יש סתירה ועל השו"ע פסק כדיעה וזו וכתב שם "וכן מוכח מכל הסוגיה כולה" (וידוע שהחז"וא אמר שאם יש סתירה בגאון בין הנסתר לנגלה צריך לילך אחר דבריו הנגלה) להטיל תכלת ולבן בשווה שני חוטי תכלת ושני חוטי לבן
ונבוכתי כדת מה לעשות

תשובה:

נראה שהמנהג הרווח בזה הוא כשיטת הראב"ד שכן דעת הגר"א, להטיל חוט תכלת שלם – שנים מתוך שמונה, כן הכריע והנהיג הגרי"ש זילברמן זצ"ל והואיל ורוב הת"ח הלובשים היום ציצית עם תכלת הולכים בזה לאורו ולדרכו, כך התקבל המנהג.

חנוכה שמח.

הצטרף לדיון

12 תגובות

 1. מרן הגר"ש דבליצקי זצ"ל אמר לי שאני יכול לעשות כהבנתי בסוגיא (להבנתי: מכיוון שאין בזה מסורת פסיקה ברורה)
  לגבי המנהג היום, הרבה ממטילי התכלת עושים כהרמב"ם (או כי ספרדים, או כי זה דעת המקובלים או כהכרעת חלק מהחכמי זמננו לגוף הסוגיא)
  ורבים אחרים עושים כהראב"ד (בגלל הבנתם בדעת הגר"א, כדבריכם, ומסיבות נוספות, בעיקר לפי החשבון בפשט דברי חז"ל)
  ויש הנוהגים כרש"י ותוספות (או כי זה דעת רוב הראשונים, או מהחשבון שכתב הרב השואל ומעוד סיבות)

 2. תודה רבה על התשובה אבל את המנהג אני יודע מעניין אותי מה הדיעה האישית של הרב בנושא יישר כח.

  תודה רבה לרב רועי עד היום ידעתי משמו שבקבלה יש מקום לכל הדיעות מה שאתה אומר זה קצת יותר מזה שמעת את השמועה שאני שמעתי רק ניסחת אותה קצת אחרת אח ששמעת את זה בדיוק? או שבכלל אתה ה”מרא דשמעתתא” הנ”ל? ייש”כ

 3. לשואל שליט"א,
  כתבתי מה שאמר לי
  לשונו המדוייקת הייתה-
  "אני לא בררתי. אם אתה בררת – תעשה מה שאתה מבין"
  זה היה לפני קצת יותר מעשרים שנה
  מסופקני אם אני הקטן מקור השמועה.

 4. ייש"כ להרב רועי
  להרב העונה: למה הרי רוב רובם של הראשונים והאחרונים כותבים אחרת ולכה"פ לאשכנזים שיעשו כתוס' הרי כך המשנ"ב פוסק חוץ מכל כללי הפסיקה של האשכנזים אבל למה לשנות מהמשנ"ב איזה אחרון משמעותי יש נגדו
  תודה רבה

 5. לא עמדתי למנין השיטות, אבל אם כבר צובעים תכלת זה הרי לא משנה אם חוט שלם וחצי חוט, והרמב"ם גם מודה שזה לא מחסר מה שעשה חוט שלם, אבל למה לא להרויח את שיטת הראב"ד שכדבריו פסק הגר"א?

 6. לר' @יהודי
  אתה אשכנזי או ספרדי?
  אם אתה אשכנזי אז אני חושב שכיון שיש בזה מחלוקת פוסקי זמנינו בין ואלו השמות
  2 לבן 2 תכלת: המשנ"ב החזו"א והגרח"ק וכן עשה למעשה הגר"י בעלסקי וכן הכריעו הגר"ע פריד הגר"א נבנצאל וכן נקט בפשטות הגר"ד יוסף
  3 לבן 1 תכלת: הרב זילברמן ז"ל ובניו אחריו (כי כך סוברים בדעת הגר"א שהולכים אחריו תמיד ויש קלא דלא פסיק שר' אליהו זילברמן שליט"א אומר שמי שלא הולך אחר הגר"א לחלוטין ודאי שישים 2-2 ואפי' בדעת הגר"א הוא מסופק מאד רק לא רוצה לשנות מאביו זללה"ה) הגר"מ שטרנבוך (ואולי דווקא כי זו שיטתו בדעת הגר"א והוא נוטה בהרבה הרבה דברים להכריע לעצמו כהגר"א) הגר"ש דבילצקי (אמר שאפשר ככל השיטות ולא נכנס לנושא כלל ואמר שלובש כך כי זה מה שהביאו לו) ור' דב קוק
  3.5 לבן 0.5 תכלת: הראדזינער ויש טוענים המהרש"ם הרב מאזוז (ואחר שהביאו לו ראיות להכריע אחרת אמר שאינו שולל כלל תוס' וכל אחד יעיין לעצמו) הגרמ"מ קארפ (ויש לו בביתו 2-2 ולובשו לפעמים ויש תמונה כזו ויש האומרים שכיום עושה כהראב"ד אחר שנתברר לו שאין שום חסרון בזה ע"פ הרמב"ם) ולהבדיל בין חיים לחיים הגרז"ן כנזכר (אמנם במאמר שכתב נראה להיפך שדעתו נוטה להכריע כתוס' ואומרים שדרכו (לעצמו) הייתה שבדבר שאין מסורת פסק ברורה לילך אחר הרמב"ם)

  והנראה שיש לחזור אחר כללי הפסיקה הרגילים וכיון שמסורת בני אשכנז שניים תכלת שניים לבן והיא מסורת רצופה מאז רבנו גרשום מאור הגולה ועד ימינו אנו של כל גדולי הפוסקים לאורם ניסע ונלך בכל דבר הלכה לבד מבודדים ממש נראה פשוט שכך יש לעשות לבני אשכנז
  ולבני ספרד יש לעיין טובא וישנו קונטרס חוטי תכלתא שמאריך לבאר שיש לבני ספרד להטיל שניים תכלת ושניים לבן

  ל @רבני בית ההוראה
  אני לא שואל ראב"ד או רמב"ם אלא ראב"ד או תוספות ואתם כל הזמן עונים לי אותו דבר שעדיף ראב"ד מרמב"ם וזה לא עונה לי אני שואל האם לפסוק כראב"ד והרמב"ם (שמבחינתי זה אותו דבר) או כתוס' ומה שאתם אורים להרוויח שיטת הראב"ד זה רק כלפי הרמב"ם אבל לתוס' ודאי לא יוצאים ידי חובה בכגון דא ולהפך ייתכן שכשלובשים תוספות יוצאים ראב"ד ורמב"ם אבל להפך ודאי שלא
  אשמח אם תענו לי על שאלתי

 7. מסורת לא שייך בענין זה שכלל לא היה מצוי אצלנו, זה פשיטא, ולכן אינני יודע לומר מעבר לצמה שנהגו בכך בזמנינו וכפי שסיכמת יפה.

 8. תודה על המידע. אציין גם שגדולי הציבור הדתי לאומי הרב ליאור(בשו"ת דבר חברון )והרב יעקב אריאל אומרים להטיל כרמב"ם (תלמיד בישיבת הרב אריאל אמר לי) כך)

 9. א.המחצית השקל כותב קיימא לן כנראה שכן יש פה משהו
  ב. רבנו גרשום זה 200-300 שנה אחרי שנגנזה התכלת סביר מאד מאד במיוחד לאור כמות הראשונים האשכנזיים שמזכירים את זה מה שאין בראשוני ספרד שכן ישנה מסורת

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל