לתרומות לחץ כאן

האזנת סתר – איסורו

שאלה:

שלום,

יש אדם שמצוטט לי, שכן, או מישהו בעבודה, ואני לא אוהב את זה וזה מאוד מפריע לי, האם הוא עובר עברה בכך שהוא מצותת כל עוד לא אמרתי לו כלום?

תשובה:

שלום וברכה,

יש איסור להאזין לשיחות אישיות של אחרים שמקפידים שזרים לא ישמעו. כמו כן ודאי שאסור לצותת לטלפון של אחרים כיון שמקפידים על זה.

בהצלחה. 

מקורות:

איסור להאזין לשיחות של אחרים

מצאנו בגמרא ופוסקים שתיקנו תקנות בין שכנים כדי למנוע היזק ראיה בין שכנים – שלא יראה לתוך בית חברו. אולם לא מצאנו בפוסקים שחז"ל גדרו תקנות למנוע שמיעה של שכנים. וכדברי רבי אליהו מזרחי (שו"ת הרא"ם סו"ס ח): "ואין טענה מהשמיעה ששומעין זה לזה דהא לא אשכחן בכולה תלמודא הזק כי האי גוונא וכן משמע מדברי הרמב"ן ז"ל דקאמר אבל בשל סיד הכל תלוי ביד הדיין דמשמע דלא חיישינן אלא בחוזק ובחולשא אבל לענין שמיעה לית לן בה". וברע"א בהגהותיו לשו"ע סימן קנד ס"ג ציין לדבריו. 

אין להוכיח מדברי הרא"ם שמותר לזר להאזין לשיחות של שכנים, וכוונת הרא"ם רק שלא תיקנו חכמים עבור זה תקנות של הרחקה כמו בהיזק ראיה, והטעם שלא תיקנו משום שדיבור אדם יכול להימנע על ידי שישוחח בשקט או שישוחח במקום שאין שומעים, אבל ודאי שגם האזנה לשיחות אישיות יש בכך איסור. [ודלא כמי שרצה להוכיח מהרא"ם שאין איסור בדבר].

ומצאתי במאירי (ב"ב ב, א) שכתב כן בפירוש וז"ל: "ואין חוששין להיזק שמיעה כלל ר"ל שהקול נכנס משם לכאן להדיא מתוך דקות המחיצה שסתם בני אדם נזהרים בדבורם הם". היינו שהיזק שמיעה הינו היזק גמור אלא שלא תיקנו חכמים על זה תקנה כמו בהיזק ראיה.

אלא שיש לדעת מה איסור להאזין לשיחות פרטיות של אחרים. ההר"י חאגיז בשו"ת הלכות קטנות חלק א סימן רעו כתב: "שאלה מה שנוהגין לכתוב ע"ג האגרות ופגי"ן [ופורץ גדר ישכנו נחש] אם יש בו ממש: תשובה בלאו הכי נראה שיש איסור לבקש ולחפש מסתוריו של חבירו ומה לי לא תלך רכיל לאחרים או לעצמו". מבאר לנו מהר"י חאגיז שאיסור האזנה לאחרים כלול באיסור לא תלך רכיל – מה לי אם מעביר מידע פרטי לאחרים, או מעביר מידע פרטי לעצמו.

רבנו גרשום גזר חרם על מי שקורא באגרת של חברו שלא ברשות. בתורת חיים (מהרח"ש) ח"ג סימן מז כתב שהאיסור של פתיחת אגרת משום מזיק – שמזיק אותו כשרואה במצפוניו. רבי חיים פלאג'י בחקקי לב יו"ד מט ביאר שהאיסור בפתיחת אגרת משום "ואהבת לרעך כמוך" – מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. וכן עובר באיסור גנבת דעת. ולפ"ז נראה שכן הדין במאזין לדברי שעובר באיזור מזיק בגרמא, ובאסור ואהבת לרעך כמוך, ובאיסור גנבת דעת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל