לתרומות לחץ כאן

מכירת כלי לגוי כדי לפוטרו מטבילה

שאלה:

יש כמה כלים חשמליים שא"א לטבול אותם מאחר שהם מתקלקלים עם המים ולכן הפוסקים מיעצים למכור אותו לנכרי (ואח"כ ישאילו לו או בתור שותפות)
השאלה היא אם יכולים לעשות כן גם עם העוזרת גויה העובדת בבית (אצלנו במקסיקו) או דאמרינן יד פועל כיד בעה"ב וממילא אינו מועיל (ולעשות עם גוי אחר יותר קשה כי זה נראה יותר ערמה דהוא לא יבא להשתמש עם הכלי הזה משא"כ העוזרת בבית שיכול לעשות קפה וכדו')
תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה

הנושא של יד פועל כיד בעל הבית אינו רלוונטי כאן, היא לא שפחה שלך ויש לה יד לקנין בפני עצמה, אבל העצה הזו אינה כל כך טובה כיון שזו הערמה, ולא סמכו עליה אלא כשהקנין לזמן מוגבל. העצה היותר נכונה היא לקלקל את המכשיר באופן המצריך מיומנות תקן ואז לעשות את התיקון על ידי יהודי.

מקורות:

בדרכי תשובה סי' ק"כ ס"ק קי"ב הביא עצה זו להקנות הכלי לגוי כשיש ספק בחיוב הטבילה בשם שולחן גבוה, וכן ברע"א ריש סי' ק"כ הביא עצה זו לגבי יורות גדולות, וכן השולחן ערוך סי' שכ"ג סעיף ז' כתב עצה זו לענין שימוש בכלים לא טבולים בשבת שאי אפשר לטבול, אך כתב המשנה ברורה שם ס"ק ל"ה בשם הט"ז שלאחר שבת צריך להטביל את הכלי כיון שלבסוף יהיה תחת ידו והוי כשלו וישתכח מזה שם הגוי, ויש הסוברים שצריך לטובלו בברכה, והגרש"ז כתב שאם מתכוון לקנותו שוב במוצאי שבת לעולם לכולי עלמא חייב טבילה בברכה.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לכ' כן מצינו מקור בראשונים ובאחרונים דאפ' בפועל דידן הדין כן וכדלהלן:
    והנה בשו"ת הרשב"ש (סי' תס"ח) כתב דצריך להקנות לגוי שאינו עובד אצלו, וז"ל שם: "דבין שגויה זו היתה שפחתו או משרתת בבית (לא מהני להקנות לה), שאם היא שפחתו ואפילו טבלה הרי אין לה יד, דהא קיי"ל דאין קנין לעבד בלא רבו, ואע"ג דרבו עצמו נתנם לה לא קנאם, דהא גבי הקנאה דערוב לא מצי מזכה על ידי עבדו ושפחתו הכנענים. ואם היא משרתת, בעיא היא ולא אפשיטא במסכת שבועות בפרק כל הנשבעים, דבעי רב פפא התם שכירו ולקיטו מאי תיקו, וכיון דבעיא היא ולא אפשיטא, ומשמע דמר משמע דסבירא ליה דטבילת כלים היא מדאורייתא, הוה ליה למנקט לחומרא בהקנאת שכירו ולקיטו לשוויי ידו כיד בעל הבית, דבאיסורא מנקט לחומרא עדיף, דספיקא דאורייתא לחומרא. עכ"ל. וכ"כ הזב"צ (בסעיף פ"ו) דיתננו במתנה דוקא לנכרי, אבל לעבדו ושפחתו או משרתת הבית לא מהני. וכ"כ הכה"ח (סי' שכ"ג ס"ק מ"ח) בשם הכסא אליהו וערך השלחן, וכ"כ בספר טבילת כלים (פרק ו' סוף הע' ב').

  2. לפי דעתי זה מדבר על שפחה שמשכירה עצמה לו לכל מלאכה, אבל אם זו למשל עובדת נקיון שאתה לא יכול לבקש ממנה לבשל או להיפך, אינני רואה סברא שזו תהיה בעיה, אבל אחפש ראיות לכך.
    בכל מקרה כל העצה הזו אינה נכונה וכאמור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל