לתרומות לחץ כאן

הבדלה על ידי אשה כשאין גבר בבית

שאלה:

שלום
אם אישה עושה הבדלה לעצמה שאין אף אחד היא צריכה לשתות מהיין?
מה עושים? מברכים בלי לשתות? ועם איזה משקאות מותר לעשות הבדלה חוץ מיין ואם בכלל?
כמו כן, האם מישהו שמחלל שבת מותר לו לעשות הבדלה?

תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה

כאשר אין גבר שעושה הבדלה, האשה מבדילה ושותה.

יש להבדיל על יין או מיץ ענבים משתי סיבות, ראשית כלל לא ברור שזה משנה לגבי המנהג הזה שנשים לא שותות בהבדלה וכפי שנבאר במקורות. שנית, יש ספק גדול מה נחשב היום חמר מדינה ולכן עדיף שלא להזדקק לכך, אני מבדיל גם במוצאי שבת חזון על מיץ ענבים, ואם אין ילד אני שותה בעצמי, ולא עושה על חמר מדינה, וכפי שנהגו בזה החזון איש ובעל הקהילות יעקב ועוד.

מקורות:

ראה שו”ע או”ח סי’ רצו סעי’ ח’ וברמ”א שם שלהלכה נשים חייבות בהבדלה ורק לכתחילה יש לחפש גבר. וכתב המשנה ברורה שלעצמה היא יכולה לעשות הבדלה. וראה שם בביאור הלכה לגבי ברכת הנר שלדעתו לדעת כולם אינה מחוייבת בכך ולכן שלא תברך. אולם הרבה אחרונים כתבו שהיא יכולה לברך גם על הנר ראה בקצוה”ש סי’ צו סק”ב, שו”ת ציץ אליעזר חי”ד סי’ מד בשם הרבה פוסקים שהיא יכולה לברך כמו בכל מצוות עשה שהזמן גרמא שיכולות לברך. וראה עוד בשו”ת יביע אומר חלק ד’ או”ח סי’ כג-כד, ובשו”ת יחוה דעת ח”ד סי’ כז.

לגבי המנהג שנשים לא שותות בהבדלה:

במשנה ברורה סי' רצ"ו סק"ו הביא את המנהג שנהגו הנשים שלא לשתות מיין של הבדלה, ובסדר היום כשהביא מנהג זה כתב שלא שמע טעם לדבר ואולי הוא על פי הסוד, ובתוספת שבת שם סק"ה הביא מהשל"ה שטעם הדבר משום דעץ הדעת היה גפן וע"י החטא ניתן לה דם נדות להבדילה מן האדם (ולטעם זה רק בגפן יש ליזהר בזה), ובשו"ת הר צבי או"ח סו"ס קנ"ד כתב טעם על פי ההלכה מכיון שחוששים לשיטות שנשים פטורות מהבדלה, ולשיטה זו האמן שהיא עונה על ברכת ההבדלה מהווה הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן לשתיה (וע"ש שפקפק בזה כיון שחייב מספק להבדיל וכיון שחייבת בזה אין זה נחשב הפסק). ובטור סי' רצ"ט מבואר שהיו מטעימים מהכוס של הבדלה לבני ביתם, וכן במחזור ויטרי עמ' קט"ז ובלקט יושר עמ' נ"ז, ומשמע בפשטות שהיו נותנים גם לנשים. וכיון שאין זה מן הדין אפשר להקל בזה כאשר אין אדם אחר שיכול לשתות. וכן כתב בערוך השולחן שם סעיף ה'. ובמשנה ברורה שם ס"ק ל"ה כתב שגם כאשר היא נמצאת לבדה ואין מי שיבדיל עליה בדיעבד יכולה לשתות כדי שלא לבטל המצווה.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל