לתרומות לחץ כאן

יהרג ואל יעבור ב-7 מצבים, ולא רק ב-3?

שאלה:

שלום כבוד הרב.

שמעתי שיש 7 מצבים שמצריכים את האדם למות במקום לקיים הדברים הללו (יהרג ואל יעבור).
יש ה-3 שהם מפורסמים, אבל שמעתי שיש עוד 4 שגם עליהם אומרים "יהרג ואל יעבור".

1) עבודה זרה.

2) גילוי עריות.

3) שפיכות דמים.

4) חילול השם: אם יש גוי אחד שאומר ליהודי אחד לחלל את השבת ואם לא יחלל אז הוא ימות, אם יש עוד עשרה יהודים שנמצאים עם אותו יהודי וגם הגוי מצווה עליו לחלל את השבת כדי לזלזל את היהדות (השבת, התורה, המצוות) ולא רק להנאתו (של אותו גוי), אותו יהודי צריך להעדיף למות ולא לחלל את השבת.

5) שעת השמד – אם יש ממשלה רשעה שרוצה, רחמנא להצלן, להשמיד את כל היהודים או את התורה עצמה לגמרי, אם יש גוי מאותה ממשלה שאומר ליהודי אחד לא לקיים מצווה אחת, או אפילו מנהג(!), גם פה יש מצב של "יהרג ואל יעבור" ואותו יהודי צריך להעדיף למות ולא לשנות אפילו מנהג אחד של התורה.

6) להורות אפיקורסות – אם יש אחד שאומר ליהודי אחד להורות פנים בתורה שלא כהלכה, או להורות דברי אפיקורסות, ואם הוא לא יעשה את זה אז הוא ימות, אותו יהודי צריך גם כן להעדיף למות.

7) אם גוי שואל ליהודי אחד "האם אתה יהודי?", אסור לאותו יהודי לשקר ולענות שהוא לא יהודי, והוא צריך להגיד את האמת (שהוא כן יהודי) גם אם אותו גוי יהרוג אותו בגלל זה, וגם פה אומרים יהרג ואל יעבור.

האם כל זה נכון?
האם יש מקורות בשולחן ערוך על הנושא הזה?

תודה מראש.
יהי רצון שלא נהיה צריכים לקיים את ההלכות הללו (למרות שיש מעלה גדולה מאוד מאוד למות על קידוש השם), ושתבוא הגולה השלימה לנו ולכל עם ישראל ולשכינה, בקרוב ממש, בחסד וברחמים.
בשורות טובות, ישועות ונחמות.

תשובה:

כיון שאני מכיר אותך ידידי שאתה אוהב ללמוד הדברים ממקורם, אעתיק לך את דברי הרמב"ם בענין זה.

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה א – ה

הלכה א

כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזהרין שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי, כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו. 

הלכה ב

במה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים, אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג, יהרג ואל יעבור, במה דברים אמורים בזמן שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו, כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו, או אנס אשה לבועלה וכיוצא בזה, אבל אם נתכוין להעבירו על המצות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג, ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור, ואפילו לא נתכוין להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד. 

הלכה ג

וכל הדברים האלו שלא בשעת הגזרה אבל בשעת הגזרה והוא שיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחביריו ויגזור גזרה על ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצות, יהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצות בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים . 

הלכה ד

כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו, וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם, ואם היה בעשרה מישראל הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל חנניה מישאל ועזריה ורבי עקיבא וחביריו, ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן, ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה, ועליהם נאמר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח, וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם, ואם היה בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים ובטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות לא תעשה שהיא חלול השם, ואעפ"כ מפני שעבר באונס אין מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס, שאין מלקין וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה שנאמר בנותן מזרעו למולך ונתתי אני את פני באיש ההוא מפי השמועה למדו ההוא לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה, ומה אם עבודת כוכבים שהיא חמורה מן הכל העובד אותה באונס אינו חייב כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין, קל וחומר לשאר מצות האמורות בתורה, ובעריות הוא אומר ולנערה לא תעשה דבר, אבל אם יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע ואינו עושה הנה הוא ככלב שב על קיאו, והוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד והוא נטרד מן העולם הבא ויורד למדרגה התחתונה של גיהנם. 

הלכה ה 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל