לתרומות לחץ כאן

מעוברת שנתגיירה עם בעלה – אם בנם הבא יחשב בכור לנחלה

שאלה:

בס,ד
גוי שהתגיר עם אשתו המעוברת האם בן שני שיוולד אח"כ יחשב בכור לנחלה? [בגמ' בכורות מז. נזכר רק שאם נולד לו בן בגיותו ואז הוא התיחס אחריו דהבא אחריו אינו בכור לנחלה, אבל לא נזכר מה הדין אם הוא התגיר לפני לידת העובר עובר האם גם אז הבא אחריו בכור לנחלה או לא]

תשובה:

בגמרא בכורות (מו ע"א) שנינו: "נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וכו' – בכור לכהן ואינו בכור לנחלה".

ולכאורה, אף שמסוגיא זו נתבאר שמעוברת שטבלה בנה מתייחס אחריה, מ"מ הוא אינו מתייחס אחר אביו אף אם נתגייר גם האב עמהם, משום שעיקר יחסה של האם לבנה זה הוא משום שילדה אותו בקדושה, אבל האב יחסו לבנו נקבע בעת ההריון, ואז היה נכרי גמור. עפ"ז כתב בשו"ת בית יצחק (אבהע"ז סי' כט ס"ק ה), דאף שבן זה מחוייב בפדיון הבן, מ"מ אביו אינו חייב לפדותו, וכן כתב בשו"ת בצל החכמה (ח"ד סי' טו) שאם בת היא אין אביה מיפר לה נדריה, דאף שהיתה לידתה בקדושה אין לה כל יחס עם אביה.

וכבר נתפרשו הדברים בתוס' בבכורות (מז ע"ב) שהקשו, היאך חייבוהו לעובר זה בפדיון הבן, הרי בסוגיית הגמרא בקידושין (כט ע"א) אמרו, "ואיהי מנלן דלא מיחייבא למיפרק נפשה, דכתיב (שמות לד כ), 'תפדה – תיפדה', כל שאחרים מצווים לפדותו – מצווה לפדות את עצמו, וכל שאין אחרים מצווים לפדותו – אין מצווה לפדות את עצמו". וא"כ כמו כן נימא הכא, דכיון שאביו הנכרי אינו מחוייב לפדותו אף הוא עצמו יפטר מחובה זו. ותירצו, דכיון שאם היה אביו ישראל הוא מחוייב בכך, ואין זה פסול הנובע מגופו, ממילא הגם אין לו אב מחוייב הוא לפדות את עצמו.

אמנם, בשטמ"ק (כתובות ט ע"ב) כתב בשם שיטה ישנה, שאב שנתגייר עם בתו זכאי לקבל קידושין עבורה ככל אב ישראל שזכאי בבתו בקידושיה. וצ"ב, דכיון דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, בתו אינה מתייחסת אחריו [ובפרט שדבריו אמורים גם בבת שנולדה שלא בקדושה ורק אח"כ נתגיירה].

בשו"ת שואל ומשיב (רביעאה ח"ב סי' א) דן בדברי השטמ"ק אלו, וכתב, דאה"נ דמעיקר הדין הוא אינו זכאי בקידושיה, ותקנתא בעלמא היא שתיקנו חכמים לגר שיוכל לקדש את בתו זו [ועיי"ש עוד שפלפל בזה הרבה ע"פ מה שאמרו בסוטה י ע"א, שכשבא יהודה לתמר אמרה לו גיורת אני, אמר לה "שמא קיבל בך אביך קידושין", מכאן משמע דאף שגיורת היתה היה אביה זכאי בקידושיה ומדאורייתא הוא]. וראה שו"ת לבושי מרדכי (מהדו"ק אבהע"ז סי' לח אות ח) שהביא ראיות לכך שגר שנתגייר עם בתו אינו זכאי בקידושיה.

ואם כן נראה פשוט שגם לגבי נחלה הוא אינו מתייחס אחריו, וזה שיוולד לו בקדושה הוא שיהיה בכור לנחלה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל