לתרומות לחץ כאן

קידוש והבדלה על כוסית ליקר

שאלה:

האם ליקר (שיש בו אחוזי אלכוהול) חשיב חמר מדינה?

תשובה:

ככלל אין לקדש או להבדיל על ליקר כזה משתי סיבות: ראשית כלל לא ברור מה נחשב היום חמר מדינה. שנית, הרי לא ניתן לשתות ממנו מלוא לוגמיו… וכאן נזקקים להכנס לשיטה מאוד דחוקה שקובעת שבליקר לא צריך רביעית כמו ביין, ואין לסמוך על שיטה זו לכתחילה אלא בשעת הדחק ממש.

מקורות:

יש נוהגים לקדש ביום על כוסית קטנה של יי”ש – וויסקי או ליקר אחר. האם עושים בכך כדין?

ב’משנה ברורה’  לאחר שפסק שמותר לקדש על יי”ש במקום שחביב לו יותר מן היין, ביאר: “אך שיזהר ליקח כוס מחזיק רביעית ולשתות ממנו מלא לוגמיו שהוא רוב רביעית. ובדיעבד או בשעת הדחק, שאין יכול לשתות כמלא לוגמיו, ואין לו יין ושאר משקין, אפילו שתיית כל המסובין מצטרפין למלא לוגמיו”.

לדעת ה’משנה ברורה’, אין לחלק בין יין רגיל לבין יי”ש, ויש להצריך את השיעור המלא, שהוא כוס המחזיק שיעור רביעית, ושתיית רוב רביעית (מלא לוגמיו), כמבואר ב’שולחן ערוך’ (סימן רעא, סעיף יג).

אולם, יש מקום להצדיק את המנהג ליטול שיעור קטן יותר של יי”ש לאור דעת הט”ז, הסובר לעניין דיני ברכות שאין להשוות משקאות חריפים (כגון וויסקי) למשקאות רגילים: “נראה לי שיין שרף שבמדינתנו אינו בכלל זה. דבזה אי אפשר לשתות רביעית הלוג […] ואם כן אזלינן בתר שיעור השתייה לרוב בני אדם בזה […] ואז אע”פ שאין שם רביעית הלוג […]קרינן ביה שפיר ‘ושבעת'”.

לדעת הט”ז, די בשתיית מעט יי”ש להיחשב ‘ושבעת’ ולחייב ברכה אחרונה, ואין להשוותו לשאר משקאות. כמה פוסקים הסכימו לדברי הט”ז (ראה שו”ת ‘חתם סופר’, אורח חיים סימן נט, ובשו”ת ‘הר צבי’ ח”א, סימן קנט), אך ה’מגן אברהם’ (קע, ד) חלק על דבריו, ופסק שהשוו חז”ל את מידותיהם לכל המשקאות.

לאור דברי הט”ז, ביאר בשו”ת ‘הר צבי’ (שם) שאף לעניין קידוש, די בנטילת כוסית של יי”ש, שהוא שיעור חשוב ביחס לאותו המשקה. בביאור הלכה (רעא, יד, בשם רבנו תם) ביאר ששיעור שתיית מלא לוגמיו של קידוש הוא מפני ששיעור זה משביע, ואם כן יש לטעון שביי”ש, שמשביע בשיעור מועט, די בשיעור קטן.

בשו”ת מהרש”ם הרחיב בכך את היריעה, והעיד על מנהג צדיקים שהיו נוהגים לקדש על כוסית יי”ש: “אבל העיד לפני ת”ח זקן שהיה בעצמו במעמד בפני הגה”ק אבד”ק ראפשיטץ זצ”ל, שציוה לתלמידיו לקדש ביום על יי”ש על צלוחית קטן, כדרך שתייתו, ואין צריך שיעור כוס. והגם שהיה לפניו יין על השולחן, אמר שמכבדהו ביי”ש, כדי להורות הלכה לתלמידים. וכן הועד לפני בשם הגאון החסיד אב”ד קאמינקא זצ”ל שנהג כן תמיד, והיינו על-פי דברי הט”ז, ומשום שכך דרך שתייתו ושביעת גרונו”.

עם זאת, מי שאין לו מנהג מוצק לקדש על שיעור קטן, בוודאי נכון לקדש על שיעור מלא, כפסק ה’משנה ברורה’ וסתימת שאר פוסקים.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. ויעוין בקצה המטה בסימן תקצז' סעיף ג' שגם הביא את לקוטי מהרי"ח בשם האשל אברהם שצידד להקל,ומה שדייק בשערי תשובה.וגם שבמהרש"ם הביא את הגה"ק מלובלין זצללה"ה שהקל -ועיי"ש עוד בהכרעתו , ועוד שחילק לגבי יין שרף מתוק וחלוש שקורין ליקע"ר וכיוצא בו שאפשר ניקל לשתות ממנו רוב רביעית שפיר אף לדידהו אסור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל