לתרומות לחץ כאן

שמיעת זמרות נוכריות – שירי עגבים

שאלה:

בס"ד

שלום לכבוד הרבנים.

אני בעל תשובה. לצערי אני מכור לשירים ובכלל לשירי עגבים ואם זה לא מספיק כחלק מזה גם לשירת נשים נוכריות בשפה לועזית (אין אני מבין את המילים). כל זה דרך רמקול בבית ולא במציאות כמובן. בכל מקרה אני מנסה להיגמל בלי נדר.

הבנתי שאם לא ראיתי אותה אף פעם ואם אני לא מכיר אותה אז אפשר לשמוע?

אשמח להגדרה של מה זה לא ראה אותה? כלומר במציאות? על צג במחשב? האם אי ראיית פניה אלא רק חלקים מגופה זה נחשב שראיתי אותה?

ומה זה מכיר אותה? מכיר אותה אישית במציאות? או מספיק שקראתי את קורות חיה ברשת זה גם נחשב שאני מכיר אותה?

תשובה:

כשאינו מכיר אותה ולא ראה את תמונתה, יש מהפוסקים שנראה מדבריהם שבאופן זה מותר לשמוע אותה שרה, ומשום שאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו של אדם רואות, ויש שאסרו זאת בכל תוקף. במקרה שראה פעם את תמונתה מודים שהדבר אסור ויש שהורו שאם הוא שומע את קולה מטייפ וכיוצא בזה ואינו נוכח שם עתה, אף שמעיקר הדין אין לאסור כשראה את תמונתה לבד, לכתחילה יש להחמיר בכך.

שירי עגבים בכל מקרה מגרים את היצר הרע ואסורים.

קריאת קורות חיים חסרת ממשעות.

מקורות:

בשו"ת בית שערים סי' נג צידד להקל באופן שאינו מכירה כלל ולא ראה מעולם אפילו את תמונתה, וראה שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' קפא שדחה דבריו בחריפות, ולדעתו אין סברא זו אמורה אלא לענין ראיית בגדי צבעונים של אשה, שכיון שאינו מכירה אין בכך גירוי ליצרו, אבל שמיעת קולה גורם להרהורי עבירה  גם כשאינו מכירה. אולם, בשו"ת אור לציון ח"ב פ"ו סעי' יג הקל בזה לענין שמיעת קול אשה ששרה מבית אחר כשאינו מכירה. וראה עוד בס' אשרי האיש או"ח הל' תפילה בשם הגרי"ש אלישיב, שאף אם ראה פעם תמונתה אינו איסור גמור. עוד על שמיעת קול זמר אשה ברדיו כשאינו מכירה אך ראה פעם את תמונתה, ראה מה שכתבנו כאן מדברי הגר"ע יוסף.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. ולגבי שירי עגבים, אם הזמרת שרה שירי עגבים, ואינו מבין את שפתה, יש להקל גם כן, כי אין זה נקרא "שירי עגבים" אם אינו מבין את השפה, וכך ענה הרב אברהם יוסף, בנו של הגר"ע יוסף, בתשובה לשאלת מאזין ברדיו קול חי: "מותר לשמוע זמרים גויים. אם לא מבינים את שפתם, מותר לשמוע אפילו אישה גויה".

  מקור המילה "עגבים" הוא ביחזקאל פרק לג פסוק לב, "והנך להם כשיר עגבים", מפרש רד"ק – כשיר חשק ודברי שחוק. אין שום קשר למנגינה עצמה. וכמובן שאין שום קשר למי שאינו מבין את המילים.

  ובמצודת ציון שם פירש: "עגבים – עניינו לעג והתול".

  וכן במלבי"ם ביאור המילות שם: "העיגוב הוא קודם אל הזנות שתעורר הזונים בדבר חשק ועגבים, כמו עגבים בפיהם, שיר עגבים".

  וכן כתב ר' עובדיה מברטנורא מסכת סנהדרין פרק י: "בספרים החיצונים – ספרי מינים, כגון ספרי אריסט"ו היוני וחביריו. ובכלל זה הקורא בספר דברי הימים של מלכי נכרים ובשירים של עגבים ודברי חשק שאין בהם חכמה ולא תועלת אלא איבוד זמן בלבד".

  ומובא באלשיך שמות פרק כח: "ומה גם בבית שמחה ומשתה כי יבוזו כסף להביא אנשים פוחזים לצים משחקים על פי הנבל ומנבלים פיהם בשירי עגבים ואהבים העתידים עורר לוית יצר סמוך אל הרהורים רעים, וחטאים תרדף רעתם, וככלותם מקול השירים יחלו מעט בשחוק וקלות ראש והוללות רעה, וכל האנשים והנשים אשר יחד אוספו לשמוע אל הרנה ואל התיפלות בשומעם הדברים מרים ומאררים יוצאים מפי עושיהם ישמח לבבם ויתלהב יצרם וירגילם לערוה". גם זה כהנ"ל.

  וכן באלשיך קהלת פרק ז: "כשירי עגבים ושחוק והיתול המביא את שומעיהם לירש גיהנם".

  וכן רבי יהודה החסיד כתב בספר חסידים שמי שקולו נעים יזהר שלא יזמר ניגוני נכרים, כי עבירה היא ולא ניתן לו קול אלא לשבח לבורא יתברך ולא לעבירה. גם זה כהנ"ל. בפשטות לא מדובר במנגינה אלא בשירי עגבים.

  אבל בספר מעשה רוקח (פ"ח מהלכות תפלה) כתב לדייק מדבריו "ניגוני נכרים" שגם הניגון אסור וכתב זאת גם בשם מהר"ם לונזאנו, אבל הגאון חיד"א בברכי יוסף (סי' תק"ס) דחה דבריו וכתב "ונעלם ממנו דברי מהר"ם די לונזאנו עצמו… וראיתי קצת חכמים כמתאוננים רע על המחברים שירים ותשבחות להשם יתברך על נגונים אשר לא מבני ישראל המה, ואין הדין עמם, כי אין בכך כלום".

  וכן בשו"ת הרי"ף (לרבינו יצחק אלפסי, רבו של רבינו יוסף אבן מגאש, רבו של הרמב"ם) בזו הלשון: שליח ציבור שמרנן (שר) בפיו שירי ישמעאלים, ומוציא מפיו דברי נבלה מסלקין אותו ממשרתו, ועליו ועל כיוצא בו נאמר 'נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה'. גם זה כהנ"ל. מדובר על שירי עגבים, ובשפה שמבין.

  ופסק כן הרמ"א באו"ח נ"ג. ובמשנה ברורה שם ס"ק פב כתב, "בשירי הנכרים – ר"ל בניגון שהנכרים מנגנים בו לעבודת גילולים שלהם וב"ח בתשובה סי' קכ"ז כתב דוקא בניגון שמיוחד לזה". וכן הוא במגן אברהם. ופמ"ג. וב"ח. ומחצית השקל.

  לפי כל הנ"ל אין שמץ של איסור במנגינה שחיבר גוי, או בשיר שכתב והשומע אינו מבין את השיר.

  וזה לשון שו"ת הב"ח הישנות (סי' קכז) "מה שמזמרים בבהכ"נ בניגונים שמזמרים בהם בית תפלתם, נראה שאין איסור אלא דוקא באותם ניגונים המיוחדים לע"ז, מאחר שהוא חק קבוע לע"ז, כמו מצבה שאסורה גם להקב"ה מפני שעשאוה הגוים חק לע"ז וכו', אבל אם אינם ניגונים מיוחדים לע"ז נראה שאין בזה איסור, דבהא ודאי איכא למימר לאו מינייהו גמרינן".

  ובשער הציון או"ח סימן תקס כתב, "ומיהו כבר הזהיר השל"ה ושארי ספרי מוסר שלא לזמר שירי עגבים לתינוק, שזה מוליד לתינוק טבע רע, ובלאו הכי נמי איכא איסורא בשירי עגבים ודברי נבלות, דקא מגרי יצר הרע בנפשיה, ושומר נפשו ירחק מזה ויזהיר לבני ביתו על זה [מאמר מרדכי]".

  וכן הובא בכף החיים שם.

  בכל הנ"ל אין שום שמץ איסור במנגינה עצמה, אלא המשורר שירי עגבים שמבין שזהו שירי עגבים וחוטא ומחטיא את התינוק (ואם אינו מבין את השפה, אין זה שירי עגבים עבורו).

  וכן כתב הגאון ישראל משה חזן ז"ל בשו"ת כרך של רומי (סי' א, דף ד' ע"ד) "שהמנהג פשוט בכל ארץ ישראל, וארצות ערב בכל בתי הכנסת שמנגנים בתפלה ובדברי קדושה שירי ישמעאל שרובם שירי עגבים, ולא מיחו בהם חכמים, מפני שהענינים עצמם קדושים, ולא איכפת לן שמא באותה שעה שמנגן אותה נגינה בתפלה, יזכור דברי הערבים שהם ענינים פחותים ושירי עגבים".

  והוסיף עוד: "והסברא מכרעת כן, שאל"כ מהיכן נשאר לנו ניגונים וקולות ערבים והלא נשכחו מאתנו שירי דוד ושירי הלוים על הדוכן, כמ"ש איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר, ובכל מקום שגלו ישראל למדו ניגוני אותם ארצות ששכנו שם, ובא"י ובארצות ערב קול ניגוני התפלות והקדישים והקדושות כולם ע"פ ניגון הערבים, ובטורקיא קולות טורקיות, ובאדום קולות אדומיות, ומי יוכל להכחיש המוחש, האם נאמר שכל ישראל שגו ברואה".

  ולגבי אלישע אחר, רש"י במסכת חגיגה דף טו עמוד ב מבאר: "זמר יווני לא פסק מביתו – והיה לו להניח בשביל חורבן הבית, דכתיב בשיר לא ישתו יין". כלומר, הבעיה לא היתה בגלל שהוא זמר יווני ולא יהודי. אמנם בשו"ת משנה הלכות (חלק יא סימן תמה) ניסה להוכיח מכאן שלא ראוי לשמוע שירי נכרים, אבל אין זו ראיה כנ"ל ונעלם ממנו רש"י.

  והקשה מהרש"א שם במקום, שלפי דברי רש"י היה צריך לומר זמר סתם, ולמה נקטה הגמ' זמר יווני, ותירץ "ונראה דנקט זמר יונית דהיה בו מינות בזמר גופיה וכה"ג אמרו בס"פ מרובה דחכמת יונית אסורה וטעמא משום דמשכא למינות".

  גם לפי זה אין שמץ של איסור במנגינה שחיבר גוי, או בשיר שכתב והשומע אינו מבין את השיר, שאין שום קשר למינות כלל ועיקר.

  ועיין בליקוטי מהר"ן (סד, ה) שכל חכמה שבעולם יש לה זמר וניגון המיוחד לחכמה זו, ומזמר זה נמשכת חכמה זו. ומפני שאחר לא פסק פומיה מזמר יווני, נפל לאפיקורסות של חכמת יוונית ויצא לתרבות רעה. ולעתיד לבוא כשיתגלה בעולם הזמר של ראש אמנה הכולל כל הזימרות, אז תתבטל האפיקורסות. ע"כ. ואין שום קשר להנ"ל.

  ופסק בילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן נג: "מעיקר ההלכה מותר לשליח צבור להרכיב אף מנגינות של שירי חול על הקדיש והקדושה, ובלבד שיתכוין לשם שמים. ואף על פי שהמנגינה באה ממקור לא טהור, הרי הוא מוציאה מרשות הסטרא אחרא ומעבירה אל הקדושה. וכן פשט המנהג בפני גדולים, ואין פוצה פה". [וכתב להעדיף שירי קודש על שירי עגבים, הגם ששירי הקודש בעצמם מיוסדים על שירי עגבים קדמונים].

  וכן הסיק בשו"ת יביע אומר חלק ו – אורח חיים סימן ז: "וכ"ש מנגינה בעלמא שאין בה ממשות".

 2. ארחיב בענין דעת הגר"ע:

  הגר"ע יוסף הביא בשו"ת יביע אומר (חלק א' אורח חיים סימן ו) ממהר"ם שיק שכל ענין קול באשה הוא ביודעה ומכירה, וזה לשונו: "הנה ראיתי בשו"ת מהר"ם שיק (חאה"ע סי' נג) שכתב דנראה דלא שייך קול באשה ערוה אלא ברואה את פניה או יודעה ומכירה, כעין מ"ש במגילה (טו) רחב בשמה זינתה ויעל בקולה וכו' והוא דידעה ומכירה".

  ובתחילה פסק הגר"ע שאם ראה את תמונתה אסור, ונמשך אחריו בנו הרב דוד בספר "בירור הלכה" (סי' ע"ה סעיף ט"ו, סוף ס"ק י"ז), "מותר מעיקר הדין לשמוע קול זמר של אשה… ואם ראה פעם תמונתה יש לאסור".

  אבל נעלם מהרב דוד יוסף שהגר"ע יוסף חזר בו והורה להקל אפילו אם ראה את תמונתה, ובלבד שלא ראה אותה במציאות, וזה לשונו בשו"ת יביע אומר חלק ט' (או"ח סי' ק"ח אות מ"ג):

  "ומה שכתבתי שם (היינו ביבי"א חלק א') שאם ראה אותה בתמונה גם כן אסור, אינו מוכרח, שיש לומר דהא דאמרינן בתענית וכו' זהו רק כשראה אותה בחיים חיותה במלוא קומתה, וכ"כ הגאון רבי יוסף חיים בספרו בן יהוידע (תענית ה), שאם ראה אותה בצורה ותמונה לבד, אין לחוש".

  והגר"ע יוסף עצמו נהג להקל בזה, וכן העיד הרב אליהו בר שלום במכתב שכתב, וסיפר שראה ושמע זאת בעצמו.

  וכן היקל בשו"ת אור לציון (ח"ב פ"ו אות י"ג).

  וכן בספר דעת נוטה (ח"א עמוד ריז) כתב בשם הגר"ח קניבסקי שיש מקילין, ובהערת המהדיר שם כתב: "ושמעתי מרבינו שליט"א שכמדומה לו דהמקילין סוברים שאין איסור אלא במכיר את אותה האשה ששומע קולה אבל כששומע קול שיר אשה ואינו יודע מי היא, וכמו בנד"ד דהעומד בחוץ אין רואה אותה או כששרות קבוצה של נשים ביחד ואין מבחין בקול של אשה מסויימת אין איסור".

  וכן הגרי"ש אלישיב, הביא דבריו בספר אישי ישראל (פרק נה הערה צה), סבר להקל בשירת נשים שלא מכירן.

  וכן הגר"מ גרוס בספר אום אני חומה (חלק א', ס"ק תרפ"ט) כתב "יש לעיין אם שרות שתי נשים או יותר ומכיר חלקם אי אסירא, כיוון דאין ניכר שירתן של נשים שמכיר, ומסתבר דשרי לשיטות אלו".

  ועיין בשו"ת שרידי אש (חלק א סימן עז) על שירת נשים המובלעת בשירת גברים, "ערערתי נגד מנהג זה שנהגו חרדי אשכנז. ואולם אחרי חקירה ודרישה נאמר לי כי הגאון הצדיק ר"ע הילדסהיימר ז"ל וכן הגרש"ר הירש ז"ל בפרנקפורט על נהר מיין התירו בזמירות קודש לזמר יחד, והטעם משום דתרי קלא לא משתמעי וכיון שמזמרים יחד אין חשש איסור, אבל לא נחה דעתי בזה וחפשתי ומצאתי בשדי חמד מערכת קול, שהביא בשם רב ספרדי להתיר זמירות קודש של אנשים ונשים יחד".

 3. יש אפשרות במחשב לשנות את גובה הצליל של השיר, כך שקול האישה ישמע כמו גבר וכן להיפך; מה שנקרא בלעז "pitch changer".
  אם אני מוריד את גובה הצליל של הזמרת באופן דיגיטלי ושומע אותה בצורה כזאת דרך הרמקול, האם יש צד להקל בזה כי היא נשמעת כמו גבר כעת?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל