לתרומות לחץ כאן

גרים מבני ישמעאל

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

הרי שרק אצל ישמעאל מופיע שעשה תשובה בסוף ימיו ונתן ליצחק להקדימו בקבורת אביהם אברהם אבינו.

אולם במציאות יום יום רואים אנחנו שרוב גמור של מתגיירים ליהדות הם מבני עשיו, שבאו מן ריקה נוצרי ומיעוט מן הציעו מן בני ישמעאל.

ועל זה יש לשאול מדוע?
הן בני ישמעאל היום אינם עובדי עבודה זרה כאתמול אולם נעשו השונאים הכי גדולים היום, לפחות בימינו בפועל, הרי כל התקפה לנו בארץ וכשיש פיגוע בארצות בחול על ידם ברוב גמור.

אז מה קרה? היכן זכות אבותם לעזור להם להתנהג נכון איתנו כמו אביהם?

תודה

תשובה:

שלום וברכה שאלתך נכונה מאוד, והיא שאלת חכם כמו תמיד, ואני מצרף לך מה שליקטנו בזה בעת עריכתי את הספר משנת הגר לרבי משה קליין שליט"א.

באור החיים הק' (בראשית כח ה), לאחר שהאריך בביאור ענין שורש ענין הגרות, שהוא בקיבוץ ניצוצות הקדושה הנפזרות בין האומות, כתב: "טעם הכנעני אשר הקפיד אברהם לבלתי קחת לו אשה מהם וכו', טעמו של אברהם הוא, כי הוא משולל מנפשות קדושות וכל בנותיו חלק רע ומתועב לזה החליטו לבלתי קחת ממנו כי לא ימצא בו דבר קדוש. וזהו סוד 'ארור כנען' (בראשית ט כה), פירוש, משולל בהחלט ממין הקדושה. ותמצא כי ממין האומות עד היום עודם מתקבצים ובאים גרים וחסים בצל הקודש אשר לא שמענו מימי קדם כי נתגייר גר כנעני כשאר עמים וזה יגיד דברינו וכו'". עיי"ש. ע"כ.

ונתחדש בדבריו שעמי כנען אינם בכלל שורש ענין הגרות, ומשום כך לא נמצא מי מהם שיתגייר. ואף שיש לתמוה על דבריו, היאך קישר בין ציוויו של אברהם לאליעזר שלא יקח אשה לבנו מבנות כנען, לעם הנמצא בארץ כנען היום אחר שבלבל סנחריב את האומות, מ"מ שפתיו ברור מללו שהישמעאלים כיום אינם בתורת גרות [לענין הקשיא דסנחריב בלבל את האומות, ראה בס' סדר פרשיות לאדר"ת (עמ' קכא) על פי הילקוט שמעוני (בראשית רמז עו) דבשכר היראה שהיה ישמעאל ירא את אביו זכה שאין כל אומה שולטת בזרעו, וא"כ אפשר שלא היו תחת סנחריב, וע"ע תוס' סוטה (ט ע"א ד"ה מנימין) שדנו בזה בארוכה. אמנם ברמב"ם (איסורי ביאה פי"ב הל' כה) מבואר שגם מצרים התבלבלו בין האומות].

כעין דבריו מצינו גם בס' המאמרים לבעל התניא (תקס"ב, עמ' תקה), "לא מצינו גרים מבני ישמעאל אלא דרך מקרה פעם אחת בשמיטה". וכ"כ החיד"א בס' חומת אנך (ריש פ' תולדות) בשם גורי האריז"ל, ובמדבר קדמות (מערכת ג אות ט) דגרים באים מאדום ולא מישמעאל [ומשום שעשו היה במעי רבקה הצדקת, ואילו ישמעאל היה במעי הגר], וכ"כ בס' החרדים (פ' תולדות). וע"ע יפה ללב (ח"ה סי' רסח אות ה), ס' אבות הראש (ח"ג מערכת ג אות יח).

אמנם החוות דעת בס' נחלת יעקב (עה"ת סוף פ' לך לך) כתב, דלעתיד לבוא יעמדו גרים מבני ישמעאל, והוא בכלל בקשת אברהם אבינו "לו ישמעאל יחיה לפניך", והוא בכלל מה שאמרו בברכות (נז ע"ב): "הרואה מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר ע"ז מארצנו, וכשם שעקר מן המקום הזה, כך יעקור מכל מקומות ישראל, והשיב לב עובדיהם לעובדך וכו'" (וראה שו"ע או"ח סי' רכד).

כמו כן, בט"ז (או"ח סי' מו ס"ק ד) האריך בביאור ברכת שלא עשני גוי, וכתב ליישב קושית האחרונים, על מה שמצינו שבירך הקב"ה את אברהם שתעמיד לו הגר י"ב נשיאים (בראשית כ ז), והדברים צ"ע איזו ברכה היא לו שיצאו ממנו רשעים רבים. וכתב, שמתוך ריבוים של בני ישמעאל יתרבו מהם הגרים וזו היתה ברכתו והבטחתו. ומבואר מדבריו שגרים רבים יצאו מבני ישמעאל [ועיין בס' בית האוצר כלל א אות יח, אם ישמעאל ובניו היו נחשבים ישראל או עכו"ם].

שנה טובה ומבורכת!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל