לתרומות לחץ כאן

חיוב קבורה בגוי – ביקור במוזיאון המדע בירושלים

שאלה:

חשבנו השבוע ללכת לשם, אולם שמענו שיש שם כעת תערוכה של איברי גוף (כמדומני שלפני שנים כבר עשו זאת), אנחנו לא כהנים אז אין בעיה מבחינת הטומאה (מה שגם שמסתמא הגופות של גויים שעכ"פ באהל לא מטמאים אף לכהנים), אבל לכ' מצד בזיון המת וכו' וודאי שיש כאן בעיה?

השאלה שלי היא לא אם המוזיאון עובר עבירה, אלא אם מותר לנו בתור מבקרים להסתכל גם בתערוכה הזאת? (כל זה מתוך הנחה שאין בעיות של צניעות בתערוכה הזו, אנחנו מניחים ומקווים שהמוזיאון לא מציג גופות לא צנועות).

תשובה:

אין חיוב קבורה בגוי, ומסופקני עקב זאת עד כמה זה נחשב ביזון המת, ונראה שמותר לבקר שם.

מקורות:

שני טעמים יש למצות הקבורה, משום כפרה ומשום כבוד המת, ובשו”ת קול מבשר (ח”א סי’ ע) כתב, שלפי הטעם של כפרה אמרו בירושלמי (נזיר פ”ט ה”א) דעכו”ם לאו בר כפרה הוא (ושכ”כ הג”א פ”ק דב”ב דף י’ בהא דאין מקבלין צדקה מן העכו”ם והובא בט”ז וש”ך יו”ד סי’ רנד ס”ק ד), וגם לטעם של בזיון אמרו בסנהדרין (נה:) דעכו”ם לית להו קלון ופירש”י דאקלון דידהו לא חס רחמנא.

ובירושלמי (נזיר פ”ז ה”א) מבואר שציווי קבורה לא נאמר בעכו”ם, עיי”ש דקאי אקרא ד”כי קללת אלהי’ם תלוי”. אמנם בפירוש הרמב”ן על התורה (דברים כא – כב) מבואר ששייך גם על עכו”ם, עיין היטב בדבריו. ויש לומר בדעתו, שאין חיוב קבורה ממש בגוי, רק הדין של לא תלין נבלתו על העץ, אבל לא קבורה. וכן כתב הגאון בעל השואל ומשיב בספרו יוסף דעת (על השו”ע יו”ד סי’ שמט, הובא בשו”ת שבט הלוי ח”ז סימן קפט אות ב). וכן מבואר בדברי המשך חכמה (שם פסוק כג). וכן כתב בשו”ת יביע אומר (ח”ג  יו”ד סי’ כא אות ו ד”ה והנה) בדעת הרמב”ן (הנ”ל) והחוות יאיר (סי’ קלט), עיי”ש מה שפלפל בביאור דברי הרמב”ן. וכן בשו”ת חסד לאברהם (תאומים, ח”א יו”ד סי’ קט בד”ה והנה), כתב בפשטות שמתי עכו”ם וכן עבד אין בהם מצות קבורה. וכן פסק בשו”ת צפנת פענח (סי’ רסט) שבן נח אין לו קבורה ולא קנה מקומו כלל, עיי”ש שציין לירושלמי הנ”ל. וע”ע בשו”ת ציץ אליעזר (ח”י סי’ כה פרק ט).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל