לתרומות לחץ כאן

האם אשה מצוות להביא ילדים לעולם?

שאלה:

שלום הרב
האם אישה חייבת להביא ילדים לעולם לפי ההלכה או שהיא יכולה לבחור שלא להביא ילדים?

תשובה:

שלום וברכה

יש בענין זה שני נושאים שונים:

האחד, מה חובת האשה מצד עצמה, ובענין זה יש מחלוקת הפוסקים על גדרי חיובה כפי שאציין במקורות.

השני, האשה משועבדת לבעל כחלק מחיובי האישות ההדדיים, לסייע לו בקיום חובתו במצות פרו ורבו, ולכן בכל מקרה היא אינה יכולה לומר שאינה רוצה ילדים.

מקורות:

הר"ן בתשובותיו סי' ל"ב כתב בשם ה"ר דן, שאף שאינה מצווה בפרו ורבו אם עשה יש לה מצוה. והר"ן עצמו בקידושין טז ב מדפי הרי"ף כתב שיש לה מצוה בכך שהיא מסייעת לבעל בקיום מצותו, וכ"כ בשלטי הגבורים קידושין שם בשם הריא"ז [וראה הגה' רעק"א כאן וברכי יוסף ס"ק טז, דלדעת הר"ן אשה אינה מצווה בשבת ובלערב אל תנח ידיך, וכ"כ בבנין ציון סי' קכג וראה שם שחילק בזה בין עבד לאשה, ומקור הדברים בפני יהושע גיטין מא ב ע"ד התוס' שם, ואפשר שאף כוונת הר"ן בקידושין אינה לחיוב גמור אלא מצוה קיומית בעלמא היא כשמסייעת לבעלה בזה]. וראה ערוה"ש סעי' ד שהכרעת הרמב"ם וכל הראשונים שהאשה אינה מצווה לא בפו"ר ולא בשבת. אולם אחרים חולקים, ולדעתם אף שאינה מצווה בפריה ורביה היא מצווה בשבת [לא תוהו בראה שבת יצרה, מצוה המחייבת להביא ילדים לעולם ללא קשר למצות פרו ורבו], ראה תוס' גיטין מא ב ד"ה תוהו; בית שמואל ס"ק ב; האלף לך שלמה אבהע"ז סי' א; חתם סופר אבהע"ז ח"א סי' כ. וראה בית יצחק אבהע"ז ח"א סי' צא דהיא פלוגתא בין בעלי התוס'. ויש כתבו שהיא מצווה בערב אל תנח ידיך [מצוה המחייבת אדם להביא ילדים בבגרותו אף אם הביא בצעירותו], ראה תוס' שבת קי ב ד"ה והתניא.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. הסברנו שיש כאן כמה נושאים שונים: יש מצות פריה ורביה שבזה מן הסתם אשה פטורה אלא שאם תקיים יש לה מצוה. יש מצוה נוספת הנקראת שבת שלדעת הרבה פוסקים היא חייבת, ויש את שיעבודה לבעל לקיום חובתו במצות פריה ורביה המוטלת עליו. תעיין היטב בדברים, נכתבו בקיצור אבל פורטו השיטות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל