לתרומות לחץ כאן

מקום קביעת מזוזות – חדר פנימי / היכר ציר

שאלה:

שלום רב. לאחרונה הסרתי את המזוזות שבבית ונתתי אותם לבדיקה. קניתי מזוזה אחת מהודרת לכניסה הראשית של הבית, כל שאר המזוזות תקינות ואותם אקבע שוב על משקופי הדלתות. השאלות שלי הם:

א) האם זה משנה אם אקבע בחזרה את המזוזות על גבי משקופי דלתות אחרים, כי איני יודע איזו מזוזה היתה על איזו משקוף או כניסה בהתחלה לפני שהורדתי אותם.
ב) לגבי המזוזה המהודרת שקניתי – יש בבית 2 כניסות ראשיות אחד מקידמת הבית ואחת בחלק האחורי של הבית. היכן עלי לשים את המזוזה המהודרת? לדעתי אנחנו משתמשים בכניסה האחורית לבית הרבה יותר מאשר הכניסה הראשית הקידמית. אז האם היית ממליץ לשים את המזוזה המהודרת במשקוף הדלת של הכניסה האחורית?

ג) לגבי קביעת המזוזות – בכניסות ומעברים אחרים בבית – ובמעברים וכניסות שונות בבית – אף פעם לא הייתי שליו ורגוע לגבי עניין זה – איך אדע היכן לקבוע מזוזה: למשל על משקוף דלת בסלון שממנה נכנסים אל המטבח – איך אוכל להיות בטוח היכן לקבוע את המזוזה בדלת כזו? האם צריך לקבוע אותה על המשקוף בדלת שנפתח מהסלון למטבח או לקבוע אותה מהכיוון האחר, על המשקוף של אותה הדלת אך שהיא נפתחת מהמטבח אל הסלון? וכיוצא בזה ועל זה הדרך..

בברכת חג פסח כשר ושמח

תשובה:

שלום וברכה

1. כאשר אתה מחליף בין מזוזות הבית או שעובר יותר מיום אחד עד שהן חוזרות מהבדיקה יש לברך שוב על קביעתן, במקרה שלך זה לא משנה, אתה מברך על המזוזה בכניסה שהיא ודאי חייבת ברכה ואז אתה ממשיך ללא הפסק לקבוע את שאר מזוזות הבית.

[על כך שזה תלוי מתי מחזירים, ראה פתחי תשובה (שם סי’ רפט סק”א) שהביא מכמה אחרונים שהסתפקו באדם שמוריד את המזוזה לצורך בדיקה אם חייב ברכה כשהוא מחזיר אותה. ולמעשה כתב כי אם הוא מחזיר אותה מיד אין צורך לברך. ובערוך השולחן שם כתב כי כל עוד הוא מחזיר אותה באותו יום, אין צורך לברך. ונראה שלא השקיעה קובעת כאן אלא מה שאנשים מתייחסים לכך כבר כיום חדש, כלומר למחרת בבוקר.

על כך שבהחלפת מזוזה ממקום למקום ולא מחזירים אותה מזוזה מברכים שוב, ראה ס' האשכול [אלבק עמ' 195] והביאור על פי הרמ"א סי' ח סעי' יד, וכן נראה בביאור הלכה סו"ס כה, וראה מהר"ם שיק יו"ד סי' רפה ודעת קדושים רפט ד ושבט הלוי ח"ב סי' קנח. אמנם בשו"ת מהרש"ג ח"א יו"ד סי' נז כתב שזה תלוי במחלוקת הבית מאיר והמגן אברהם ביוצא לסוכת חברו אם מברך עליה, אמנם יש שחילקו שכן שם החיוב הוא בגברא והוא מקיים את מעשה ישיבתו בשתי הסוכות כאחת, משא"כ כאן שכל מזוזה היא מעשה מצוה חדש].

2. זה ענין של הרגשה, להלכה זה לא מאוד משנה, החיוב של שתיהן זהה.

3. יש בענין זה כללים רבים, הכלל היסודי הוא שהולכים לפי הפנימי, כלומר כאשר אני בא מהכניסה לדירה מה מוביל לתוך מה. במקרה שאין פנימי, כגון חדר סיבובי שפתוח משני צדדיו, יש ללכת לפי עיקר השימוש, ואם אין משהו עיקרי יותר מהשני, לפי היכר ציר, להיכן הדלת נפתחת, על פרטי דין זה ראה שו”ע בסי’ רפט סעי’ ג ובבית יוסף שם בדעת המרדכי, וע”ע שו”ת מהרי”ל סי’ צד, ט”ז שם ס”ק ד ובחזון איש סי’ קסח.

כשאין היכר ציר ואין חדר פנימי יותר, נקבע הדבר על פי השימוש העיקרי, כלומר המזוזה תקבע לימין הנכנס לחדר החשוב שביניהם, ראה דעת קדושים שם ס”ק יא.ראה כל פרטי דין זה בספר שערי המזוזה פרק יג.

הצטרף לדיון

6 תגובות

 1. 5 שאלות:

  1] הקדמה לשאלה:
  בתחילת תשובה מספר 3, רשום:
  "יש בענין זה כללים רבים,
  הכלל היסודי הוא שהולכים לפי הפנימי.
  כלומר כאשר אני בא מהכניסה לדירה מה מוביל לתוך מה.
  במקרה שאין [חדר שהוא בגדר] פנימי [פנימי יותר מחדר אחר],
  כגון חדר סיבובי שפתוח משני צדדיו,
  יש ללכת לפי עיקר השימוש.
  ואם אין משהו [חדר] עיקרי יותר מהשני,
  לפי היכר ציר, להיכן הדלת נכנסת.".
  אבל
  בהמשך התשובה הזאת,
  רשום בשינוי סדר קדימה:
  "כשאין היכר ציר,
  ואין חדר פנימי יותר,
  נקבע הדבר על פי השימוש העיקרי,
  כלומר המזוזה תקבע לימין הנכנס לחדר החשוב שביניהם.".
  השאלה:
  1] מה דירוג הכללים הנכון?
  האם תחילה לנסות לקבוע לפי החדר הפנימי יותר,
  ורק אם שניהם פנימיים באותה מידה,
  אז יש לנסות לקבוע לפי הכלל
  שהחדר השימושי יותר,
  הינו בגדר החדר הפנימי יותר,
  ורק אם שניהם פנימיים באותה מידה,
  וגם שניהם שימושיים באותה מידה,
  אז יש לקבוע לפי הכלל
  שהחדר שצירי הדלת נמצאים בתוכו, והדלת יכולה להיכנס לתוכו,
  הינו בגדר החדר הפנימי יותר.
  או לפי דירוג אחר?

  2] הקדמה לשאלה:
  רשום:
  "מי שחולק ביתו לשנים,
  ובכל חלק, פתח פתוח לרשות הרבים,
  במחיצה החולקת יש פתח מזה לזה,
  במקום שעושה החור שבסף,
  שציר הדלת סובב בו, ומעמיד שם הדלתות,
  הוא הבית,
  ובדרך ימין שנכנסים לו, קובעים אותה.".
  [שולחן ערוך. יורה דעה. סימן רפ"ט. סעיף ג'.].
  השאלה:
  2] האם זה המקור העיקרי להלכה, של "היכר ציר"?

  3] הקדמה לשאלה:
  רשום:
  "מבית לחדר או לעלייה,
  שעיקר תשמישו ומוצאו ומובאו בבית לשם,
  לא אזלינן בתר היכר ציר,
  אלא יניחנו בחדר דלצרכו הוא עשוי.
  …אפילו אחד פתוח לרשות הרבים,
  ואחד אינו פתוח לר"ה,
  כיון דעיקר תשמיש כניסה ויציאה דרך שם,
  לא משגיחין בה בהיכר ציר עכ"ל.".
  [כתב המרדכי. בית יוסף.].
  השאלה:
  3] האם זה המקור העיקרי להלכה,
  ש"עיקר שימוש הפתח", קודם ל"היכר ציר"?

  4] מה הכוונה "עיקר שימוש הפתח, אם לבאים לתוכו או מתוכו"?
  האם הכוונה שכאשר קיים
  חדר 1 שנהוג להיות בו יותר זמן במשך השבוע,
  אז זה החדר השימושי יותר, והוא בגדר החדר הפנימי יותר?

  5] באיזה פרק זמן נמדד עיקר שימוש?
  כגון אם מידת השימוש בחדר מסוים
  אינה זהה בכל שבוע / חודש / מספר חודשים / שנה.
  לבטח אין מזיזים את המזוזה פעם בשבוע.
  השאלה,
  אם פעם בחודש / פעם במספר חודשים / פעם בשנה,
  כן צריך להזיז את מיקום קביעת המזוזה,
  אם אכן קיים שינוי במידת השימוש בחדר,
  שהינו 1 מתוך 2 חדרים שהינם פנימיים באותה מידה,
  ומידת השימוש בהם לא זהה,
  אבל גם לא נשמרת אותה מידה בדיוק,
  במשך כל שבוע / חודש / מספר חודשים / שנה?

  תודה.

 2. הפנימי קודם לכל.
  כל השאר כתבת מצויין.
  כאשר אנחנו מדברים על שימוש רב יותר זה באופן קבוע ובולט, לא משהו שצריך למדוד בזכוכית מגדלת.

 3. שאלה חדשה:
  אם למרות ש-כן היה יכול לקבוע בית מזוזה,
  לפי החדר השימושי יותר,
  בטעות קבע את הבית מזוזה לפי היכר ציר.
  וזה גרם לקביעת הבית מזוזה
  בצד השני של הפתח חדר,
  בייחס למיקום שהיה
  אם הי' קובע את מיקום הבית מזוזה
  לפי החדר השימושי יותר.
  האם במצב כזה,
  צריך לפרק את הבית מזוזה ממקומו,
  ולקבועו לפי החדר השימושי יותר?

  תודה.

 4. שאלה:
  האם לשיטתכם,
  אין כל התייחסות לרוב כניסות בפועל?
  דהיינו החדר אשר לו,
  ברוב הזמן, רוב כמות הכניסות בפועל.
  יותר כניסות בפועל, כמו יותר פנימי?

  שואל כי קיימת טענה,
  שרוב היהודים האורתודוקסים, נוהגים כך:
  צד ימין נקבע, לפי דירוג הכללים הזה:
  א] החדר הפנימי יותר.
  ב] רוב/עיקר הכניסות.
  ג] רוב/עיקר השימוש.
  ד] היכר ציר.

  וקיימת דעה אחרת:
  צד ימין נקבע, לפי דירוג הכללים הזה:
  א] החדר הפנימי יותר.
  ב] רוב/עיקר השימוש.
  ג] היכר ציר.
  ד] רוב/עיקר הכניסות.
  [דעת קדושים. רפ"ט.].
  [שו"ת שואל ומשיב. מהדורא תליתאה. ב'. קס"ו.].

  וקיימת פסיקת חסידות חב"ד:
  1] כן דלת ראשית,-בימין הנכנס לבית.
  2] לא דלת ראשית, אז דירוג הכללים הינו:
  א] היכר ציר.
  ב] החדר הפנימי יותר.
  ג] רוב/עיקר הכניסות.
  ד] רוב/עיקר השימוש.
  [תשובת: בית הוראה. כפר חב"ד.].

  תודה.

 5. הדירוג: פנימי, עיקר שימוש הפתח, שימוש עיקרי בחדר, היכר ציר.
  באופן כללי אתה עושה טעות כל הזמן ששואל באלף מקומות ומתבלבל, תחליט היכן אתה רוצה לשאול את השאלה שם תשאל ותקבל תשובה ויהיה לך טוב ונוח.
  שבת שלום.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל