לתרומות לחץ כאן

טבילת כלי זכוכית

שאלה:

שלום רב,
אשמח להבין מדוע חכמינו חייבו אותנו לטבול גם כלי זכוכית? . הרי ניתן להבחין באופן מוחלט איזה כלי הוא זכוכית ואיזה מתכת..
ואיך זה שהחיוב מדרבנן להטביל גם כלי זכוכית זה לא עובר על איסור "בל תוסיף"?
ע"פ הכתוב במקרא, ברור לגמרי שמדובר במתכות.
אודה להבהרה בנושא.
תודה

תשובה:

שלום וברכה

חכמים חששו שאדם יטעה בין כלי מתכות לכלי זכוכית, ובכל מקרה אין בזה חשש בל תוסיף, כיון שאתה עושה זאת כדי לקיים מצוה דרבנן, כמו שעוד הרבה מאוד תקנות ומצוות דרבנן אין בהם משום בל תוסיף. רק כאשר הכוונה היא לקיים מצוה דאורייתא קיים חשש זה.

אגב, מה שנקטת בפשיטות שטבילת כלי זכוכית היא דרבנן, נכון שכך ההכרעה המקובלת אבל יש בזה מחלוקת הפוסקים, וכפי שאעתיק לך.

מקורות:

דרכי תשובה סימן קכ ס"ק כא

(כא) להטבילם במקוה. עפר"ח ס"ק ו' שהביא פלוגתת הפוסקים שדעת הרמב"ם דטבילת כלים אינו אלא מדברי סופרים ודעת הראב"ד והרמב"ן והרשב"א דטבילת כלים הוי מה"ת והכי מוכח דעת המחבר וסיים שכן עיקר עיין שם וכ"כ הפרי תואר ס"ק ד' דמכרעא מלתא מפשטות הש"ס כדעת רוב הפוסקים דהוי דאורייתא עיין שם וכ"כ המהרי"ט בתשו' חלק ב' חיו"ד סוף סי' י"ח דטבילת כלים הוא מה"ת ואזלינן בספיקא לחומרא עיין שם וכ"כ בס' ערך השלחן הספרדי בפשיטות בשם התה"ד דהוי מה"ת עיין שם ועי' בישועות יעקב ס"ק א' מ"ש בזה והעלה לדינא דעיקר הטבילה הוא מן התורה וכמ"ש הרשב"א והכ"מ ומ"מ לא הוי רק למצוה שיצא הכלי מרשות עכו"ם לרשות ישראל אבל הא דאסור להשתמש בו בלא טבילה זה ודאי לא הוי אלא מדרבנן עיין שם ועי' בס' דברי אמת בקונט' ז' דף פ"ג ע"ב ובס' שדי חמד חלק הכללים אות ט' כלל ג' באריכות מזה ועי' בס' זרע אמת חלק ב': וכתב בפר"ח ס"ק ג' ומסתבר דאף דטבילה זו הוא מה"ת אינו אלא דוקא בכלי מתכות דכתיבה בפרשה משא"כ כלי זכוכית אינו אלא מדרבנן דחז"ל הצריכם טבילה משום דדמי לכלי מתכות עיין שם וכ"כ בפרי תואר ס"ק ב' עיין שם ועי' מזה בערך השלחן הספרדי אות ה' ובס' שדי חמד חלק דברי חכמים סי' י"ג באורך ועי' בס' דברי יוסף חלק ג' סי' תתכ"ז ובספרו יד יוסף בקונט' טבילת כלים שבסוף הלכ' יום טוב שכתב שדברי הפר"ח אינם מוכרחין כי לא נמצא בש"ס ולא בשום פוסק קדמון שיהיה חילוק בין מתכות לזכוכית בזה ומסתימת דבריהם משמע דאין חילוק ביניהם כלל וטבילת כלי זכוכית הוא מה"ת כמו כלי מתכות עיין שם ועי' בס' מקור מים חיים ריש סי' זה שהרבה ג"כ להשיב ע"ד הפר"ח בזה ומדחה ראיותיו שאין ראיה משם דטבילת כלי זכוכית הוא רק מדרבנן ועי' במ"ש בזה וסיים בצ"ע עיין שם אמנם יעוין בכנה"ג בהגהות ב"י אות ל"ג שכבר קדמו להם בזה המבי"ט בקרית ספר דטבילת כלי זכוכית אינו אלא מדרבנן עיין שם: 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל