לתרומות לחץ כאן

הזמנת גוי בהליכי גיור לליל הסדר

שאלה:

האם מותר להזמין ליל הסדר בפסח גיורת בתהליך גיור להיות על שולחננו?
אשמח לקבל תשובה עם מראה מקומות תודה רבה

תשובה:

אסור להזמין גוי לסעודת יום טוב, אף שלסעודת שבת מותר להזמינו. וגוי הנמצא בהליכי גיור אם הוא אורח יחיד יכול להזמינו, ואם הם משפחה שלמה, אם יש חשש שאם לא יזמינם יימנע משמחת יום טוב מותר להזמינם, וכן אם באו מעצמם יכול לארחם.

מקורות:

חז"ל אסרו להזמין גוי ליום טוב שמא ירבה בשבילו (גמרא ביצה דף כא עמוד ב), וכך נפסק בשולחן ערוך סי' תקי"ב סעיף א'. טעמה של גזירה זו היא מפני שיש איסור מיוחד בתורה לבשל ביום טוב לצורך נכרי ולדמו זאת מהפסוק 'לכם' ולא לנכרים, וכדי שלא יעבור באיסור זה אסרו אף להזמינו. אמנם כתב הרא"ש שם שדווקא להזמינו אסור אך אם בא מאיליו מותר להאכילו. וכל זה דווקא בסעודת יום טוב שיש חשש שכיון שמותר לבשל יבשל בשבילו, אך לסעודת שבת מותר להזמינו כמבואר בגמרא שם מכיון שבשבת אין חשש שאדם יבשל בשבילו.

ולענין גוי הנמצא בהליכי גיור, יש לכאורה קצת מקום להקל בזה, מכיון שהרשב"א והר"ן בביצה שם ביארו את הגזירה שמא ירבה בשבילו, שהחשש הוא שיבשל תבשילים שאסורים באכילה לישראל, אך אין איסור אם מרבה בבישול דברים המותרים לו, ולכאורה לטעם זה פשוט שגוי הנמצא בהליכי גיור אין חשש שיבשל עבורו מאכלות אסורות, כיון שכל מה שבא להתארח אצל הישראל הוא בשביל ללמוד על היהדות, ובפרט שכתב בספר חסידים סי' תר"ץ שאסור להאכיל גוי שנמצא בתהליך גיור מאכלות אסורות. אך למעשה בדברי המשנה ברורה שם סק"ב נראה שלא סמך להקל כשיטות אלו ואסר להזמין אף מומר לחלל שבתות בפרהסיא אף שאין לחוש שיאכילו מאכלות אסורות ויכשילו באיסור.

אמנם הגרש"ז אוירבך זצ"ל בשולחן שלמה סי' תקי"ב בהערה כתב להקל בהזמנת גוי יחיד משני טעמים א' כיון שאין חשש שירבה בשביל אורח אחד שמטרת האירוח הוא לכבוד האורח ולא לכבוד המתארח, ב' מפני שמטרתו היא ללמדו מנהגי ישראל אין חשש שירבה בשבילו אלא אדרבה ילמד אותו שהדבר אסור, אמנם כתב שאם מזמין משפחה שלמה שרוצה לכבד הדבר אסור שיש חשש שירבה בשבילם.

ובביאור הלכה שם ד"ה לא כתב שאם יימנע משמחת יום טוב אפשר להקל בזה.

מקורות לעיון בהרחבה:

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כא עמוד ב: דאמר רבי יהושע בן לוי: מזמנין את הנכרי בשבת, ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב, גזרה שמא ירבה בשבילו.

ספר חסידים סימן תרצ: גר שבא להתגייר וכבר קבל עליו כל המצות מ"ע לעשות וכל מצות ל"ת שלא לעשות ומבקש שימולו אותו והיה אחד מאכילו נבילות וטריפות כי אמר כל זמן שלא נמול ולא טבל הרי הוא כמו נכרי א"ל חבירו זה לענין ישראל שאם נגע ביינו אסור לשתות אבל כבר קבל כל המצות עליו איך יתכן להאכילו נבילות וטריפות.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקיב סעיף א: אין מבשלים לצורך כותים ביום טוב, לפיכך אסור להזמינו שמא ירבה בשבילו; ודוקא להזמינו, הגה: לביתו, אבל לשלוח לו לביתו ע"י כותי,  שרי, (הגהות מיימוני פ"א בשם א"ז); אבל עבדו ושפחתו, וכן שליח שנשתלח לו, וכן כותי שבא מאליו, מותר להאכילו עמו ולא חיישינן שמא ירבה בשבילו. הגה: ומותר להרבות בשביל עבדו ושפחתו באותה קדירה שמבשל בה לעצמו, (מרדכי פ"ב דביצה), אבל לשאר כותים, בכל ענין אסור, (א"ח ותוספות). וישראל האופה בתנור של כותי וצריך לתת לו פת אחד, לא ייחד לכותי אחד קודם אפייה, דאז אופה של כותי, אלא יאפה סתם ויתן לו אח"כ אחד (כל בו).

משנה ברורה סימן תקיב: (ב) לצורך כותים – דכתיב אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ודרשו חז"ל לכם ולא לכותים לכם ולא לכלבים. ולצורך קראי"ם בתשובת ר' בצלאל סי' ס"ג אוסר ויש מתירין דטועים הם ומנהג אבותיהם בידיהם. ומומר לעבודת כוכבים או לחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו"ם:

ביאור הלכה סימן תקיב: אסור להזמינו וכו' – ממה שהביא בשמ"ק בשם הרשב"א משמע דס"ל דאפילו יהיה לו עי"ז איבה אסור וכ"כ הפמ"ג במשב"ז אם לא שהענין נוגע לבטול שמחת יום טוב יש להקל להזמינו לאכול ממה שהכין לעצמו:

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל