פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

קטן שהגדיל ביום ראשון / בתשעה באב שחל בשבת

שאלה:

קטן שהגדיל ביום שני או שלישי, יהיה חייב בהבדלה? שכן ההבדלה שהבדיל במוצ”ש היה הרי בקטנותו! מדוע לא מצינו בפוסקים חשש זה?

תשובה:

שלום וברכה

זמן החיוב הוא צאת השבת. מה שניתן להבדיל עד יום שלישי זה רק בגדר תשלומין, לכן מי שלא היה מחוייב בעיקר זמן החיוב, אינו צריך להשלים חיוב זה אחר כך. אגב הנושא הזה דוקא מדובר היטב לגבי תשעה באב שחל בשבת ונדחה לראשון, האם קטן שנעשה בר מצוה במוצאי שבת חייב להתענות בתשעה באב זה?

נראה שהדבר תלוי במחלוקת הפוסקים, למנהג הספרדים יש להחמיר ולמנהג האשכנזים נראה שיש להקל שאינו חייב לצום.

מקורות:

באבני נזר (או"ח סי' תכו) חקר בגדרו של תשעה באב שחל ביום השבת ונדחה ליום הראשון, האם דין התענית ביום א' הוא מדין תשלומין ליום השבת שאסורה בו התענית, או שמא בכהאי גוונא עקרו חכמים תקנתם לגמרי, ועיקר קביעת התענית בשנה זו הוא ביום א'.

וכתב, דלכאורה הדבר תלוי בפלוגתת הפוסקים, דבתשו' הרשב"א (ח"א סימן תקכ) כתב וז"ל: "ומה ששאלת בט' באב שחל להיות בשבת מהו בתשמיש המיטה. תשובה: נראה לי שאין נוהג בו שום אבילות, דהא אמרינן מעלה של שלחנו כסעודת שלמה בשעתו, דאבלות ישנה שאני, וכל שכן דלגמרי עקרוהו מתשיעי ואוקמוה אעשירי, ומעיקרא הי' ראוי לקבעו בעשירי כדאיתא התם". עכ"ל. ומוכח מדבריו שדין תענית ביום א' אינו מדין תשלומין לשבת, אלא לגמרי עקרוה לתענית זו וקבעוה ביום זה.

ועפ"ז כתב, דלפי מה שפסקו גדולי אשכנז (רמ"א סי' תקנד סעי' יח) לאסור תשמיש המיטה בשבת זו, נראה שחלקו על הרשב"א בהגדרה זו, ולדבריהם התענית ביום א' אינה אלא תשלומין לשבת. ונפקא מינה בזה לנידון דידן, שכן אם עיקר קביעת התענית בשנה זו הוא ביום א' – גם אותו קטן שהגדיל בכלל, אולם אם עיקר זמן התענית הוא בשבת, ויום א' אינו אלא תשלומין, כיון שלא היה בכלל החיוב בשבת אינו בכלל תשלומיו ביום א'.

וע"ע מש"כ בזה, שו"ת חתם סופר (או"ח סי' קנו), שו"ת מהרש"ם (ח"ג סי' שסג), ושו"ת התעוררות תשובה (ח"א סי' קמו). (כמו כן יש שרצו לתלות בזה את פלוגתת הפוסקים שציין בשו"ע סי' תקנא סעי' ד, האם השבוע שקודם אותה שבת נחשב כשבוע שחל בו ת"ב שאסור בכיבוס ורחיצה, דלהצד שעיקר דין התענית הוא בשבת ויום א' אינו אלא תשלומין יש להחמיר בזה, ולהצד שעיקר יום התענית נקבע בשנה זו ביום א' לא נחשב שבוע זה כשבוע שחל בו, וכידוע שהו"ע נקט בזה כדעת הסוברים שאין שבוע שחל בו בשנה זו, והוא לשיטתו שהתענית נקבעה בשנה זו ליום ראשון וממילא יש לחייב את הילד לצום לדעה זו).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל