לתרומות לחץ כאן

יין שנפתח ונמזג על ידי מחלל שבת

שאלה:

בס"ד
שלום וברכה,

במידה ובחתונה המלצר פותח את היין ומוזג לאורחים , ועל פניו נראה שאינו שומר תורה ומצוות , האם מותר לשתות לכתחילה מהיין ?
האם זה תלוי ביין מבושל או לא מבושל ?
האם בדיעבד אין איסור?

תודה רבה

תשובה:

אם הוא רק הרים את היין ולא מזג ממנו, יש להקל בשעת הדחק זו שהוא לא נאסר בשתייה, אבל אם הוא מוזג ממנו אין להקל כלל.

כמובן זה הכל ביין שאינו מבושל, יין מבושל אין בו כל איסור. על יין מפוסטר נחלקו הדעות אם דינו כמבושל.

מקורות:

 כל עוד לא שכשך את הבקבוק אין היין נאסר כמו שכתב השו"ע קכד,יח. וכתב הש"ך שם ס"ק מ"ג וז"ל 'ולכן אני תמה על קצת המחמירים ומפסידים ממונם של ישראל לאסור יין ע"י שנגע העכו"ם בכלי בלא שום שכשוך ולכן נראה שאין לחוש כלל וכל שכן לדידן דשרי', וגדר שכשוך אינו בהזזת היין בעלמא כמו שכתב הגר"א קכד,מב שהטיית היין לא נחשב שכשוכו ונאסר שפיכת היין על ידי הגוי רק משום כחו, ובחזו"א נא,ד כתב שנשיאת כובא אינה נחשבת שכשוך, ולכן בסתם הזזת יין אין חשש שכשוך כלל.

כל זה עיקר הדבר שמחלל שבת אוסר יין בנגיעתו אינו ברור שאמנם כך כתב הב"י סי' קי"ט בשם הרשב"א, וכן פסק בשו"ע בסי' קכ"ד-ח' ובש"ך ריש סי' קכ"ד הביא כן מרבינו שמשון והמבי"ט והרדב"ז (לגבי קראים) וכן העיקר להלכה, מ"מ יש שמצדדים להקל בזה כיון שכל הטעם לאסור סתם יינם הוא שלא יבואו להתחתן עם בנותיהן ובמומר זה לא שייך (חי' חת"ס לסי' קכ"ד ויד יהודה סי' ב' סק"ט, וגם החזו"א יו"ד סי' ב' אות כ"ג כתב שלא ידע מקורו של הרשב"א).

ובפרט במחללי שבת בזמנינו דלדעת החזו"א ביו"ד סי' ב' דינם כתינוקות שנישבו יש להקל יותר (משנה הלכות תנינא חי"ב ל"ו).

שוב, כל זה לא לכתחילה אבל בשעת הדחק כזו שיש עלבון ממש, יש כאן סברא חזקה להקל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. למה לאסור יין שמזג מחלל שבת ?
    השו"ע (קכד, ז) כותב
    יש מי שאומר שכל מקום שאמרנו בעניין יין שלנו שהוא אסור בשתיה ומותר בהנאה מפני צד נגיעה שנגע בו הגוי כשהיה הגוי עובד ע"ז, אבל אם היה איסורו בגלל גוי שאינו עובד ע"ז כגון ישמעאלי שנגע ביין שלנו שלא בכוונה, או שטפח על פי החבית, הרי זה מותר בשתיה, וכן כל כיוצא בזה.
    וכתב הש"ך (סקי"א) אבל אם היה איסורו וכו'
    כלומר בכ"מ דאמרי' אסור בשתייה ומותר בהנאה מפני צד נגיעה כמו שיתבאר כגון נגע שלא בכוונה וטפח ע"פ החבית דלקמן סי"ט וכ"ש כחו וכל כה"ג דאסור בשתיה משום צד נגיעה אם היה העובד כוכבים אינו עובד עבודת כוכבים מותר אף בשתיה. וכן פסק החזו"א, וידוע שדינו של מחלל שבת לא גרוע מגוי שאינו עובד ע"ז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל