לתרומות לחץ כאן

קברי צדיקים אינם מטמאים

שאלה:

שלום כבוד הרב, במסכת סוכה איפשהו יש מחלוקת על הפסוק "ויהיו אנשים טמאים שלא יכלו לעשות הפסח…" ורבי עקיבא אומר לגרסתו במחלוקת שאותם אנשים שנטמאו היו אלה מישאל ואלצפן שקברו את נדב ואביהוא לאחר שהקטירו אש זרה… מה שגורם לי לתמוה זה שהרי אלה שקברו את רבי עקיבא היו אחד מתלמידיו שאני לא זוכר את שמו, ואליהו הנביא.
ומסופר שבזמן שהם לקחו את הארון תמה תלמידו ואמר לאליהו "הרי אתה כהן, אם כך איך אתה יכול להיטמא למתים?" אז אליהו ענה לו שלא נטמאים מצדיקים… אז אם נדב ואביהוא "נטמאו" כביכול, קל וחומר שלא יטמאו לרבי עקיבא… וגם מפני ש"צדיקים במיתתם קרויים חיים" .
אם הרב יוכל להסביר לי את התשובה אני אשמח.
תודה.

תשובה:

מצאתי ששאל את שאלתך בס' חוט המשולש והאריך שם על פי סוד, שזו גופא היתה שאלת האנשים הללו "למה נגרע", הרי מיתת צדיקים אין בה טומאה, והתשובה על כך שמיתתם היתה על חטא אדם הראשון – בקרבתם לפני ה' ולא מחמת חטאם, ולכן כן היתה בה טומאה, ורק מי שמת מחמת עצמו אין בו טומאה, אינני בקי בחכמת הקבלה ולכן איני יודע להבין את הדברים אל נכון.

אבל עמד על הדברים החכמת אדם בהקדמתו לספרו, ואמר שמה שרגילים לומר קברי צדיקים אינם מטמאים וכהנים נכנסים לקברים זה טעות גדולה, שהרי אצל נדב ואביהו ראינו שנחשבו טמאים! ודחק לפרש שבעת הקבורה ממש אינם מטמאים אבל מי שנושא את המיטה ודאי נטמא, וכן מי שחלילה נכנס לקברם למרות שהוא כהן.

יש אגב שרגילים לומר, שהרי המקור לדין זה שקברי צדיקים אינם מטמאים הוא רבי שמעון בר יוחאי בב"מ קיד א, ואין הלכה כמותו, אבל במקומו ובהלוויתו הלכה כמותו! היו שנהגו מחמת זה שלא להכנס לקברי צדיקים אבל כן להכנס למערת הרשב"י, דומני שכך סברו אדמור"י ספינקא שהם כהנים. כמובן הכרעת הפוסקים לאסור.

שבת שלום.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. בבבא מציעה קיד כמדומני, שם מובא מעשה שבו רבא בר אבוה פגש את אליהו הנביא בבית קברות של נוכרים,ולמד ממנו שקברי נוכרים אינם מטמאים, ושם לא מובא כל חילוק בנוגע קברי ישראל

  2. זה יותר בהרחבה בראשונים שם, למשל:
    קובץ שיטות קמאי מסכת בבא מציעא דף קיד עמוד א
    ופי' ר"ת דבפרק המקבל הכי גרסינן מניין שמסדרין גמר מיכה מיכה וכו' ולא גרסי' מהו שמסדרין, ומיבעיא ליה מנין למאן דאית ליה. ופר"ץ דדרכו של אליהו לדחות בקש להשיב דלא כהילכתא כההיא [מדרש שוח"ט משלי ט'] לא כהן את מר א"ל קברי צדיקים אינם מטמאין, ופשיטא דמטמאין הן.
    [פסקי רבינו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות פרשת משפטים].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל