לתרומות לחץ כאן

שינוי מנהגים / שינוי נוסח התפילה

שאלה:

גדלתי חילוני. חזרתי בתשובה אחר השפעת אבא שלי ולמדתי בישיבה ספרדית. היום אני אברך ולמפרע אני מרגיש שאיני מחובר לסגנון הספרדי וזה דבר שבנפשי. האם אני יכול לשנות למנהגי אשכנז?!
אולי התרת נדרים או משהו כזה? זה דבר שמטריד אותי הרבה מאד זמן ואין לי למשל סיפוק בתפילה וכדומה.

תשובה:

שלום וברכה

לא הבנתי אם אתם אשכנזים או ספרדים? אם אתה ספרדי עליך לקיים את מנהגי קהילות הספרדים ולהיפך.

ספציפית לגבי נוסח התפילה יש מחלוקת גדולה באחרונים אם יש בזה איסור לשנות ממנהגי אבות, ולכן בפרט בעל תשובה שאין אצלו מנהג אבות ממש אלא רק השתייכות קהילתית, יש להקל יותר.

כמו כן, במידה וממש תיצור השתייכות קהילתית אחרת [אינני יודע אם זה שייך היום טכנית, אולי רק בקהילות החסידים] יהיה דינך כמי שעקר דירתו ממקום למקום שנוהג כמנהג בני הקהילה שבה הוא שם [אבל כאמור הלכה זו לא קיימת היום כל כך שבכל מקום יש קהילות שונות].

מקורות:

בס’ פאת השולחן (הל’ א”י פ”ג, בית ישראל אות לא) מביא בשם שו”ת מהרשד”ם (או”ח סי’ לה), שהאיסור לשנות ממנהג האבות אינו אמור אלא בדבר שיש בו הרחקת איסור וכדומה, אולם, שינוי בנוסח התפילה אינו בכלל דין זה, לפי שכל הנוסחאות שוות לטובה. לדבריו, לא שייך בזה דין “מנהג המקום” או מנהגי אבות, וכ”כ בשו”ת בית יצחק (יו”ד ח”ב סי’ פח אות ג).

אמנם הפאת השולחן במסקנתו שם חלק על פסקו של המהרשד”ם, וזאת ע”פ מש”כ המג”א (הקדמה לסי’ סח) בשם האריז”ל שאסור לשנות מנוסח התפילה המקובל מדורות, וטעמו של המג”א, הוא שנוסחאות התפילה מכוונות כנגד י”ב השערים שיש בשמים, וכל אדם מישראל יש לו את השער המיוחד לו המסוגל לקבלת תפילתו [וראה אריכות דברים בדבריו בשו”ת דברי חיים ח”ב או”ח סי’ ח, ושו”ת מהר”ם שיק או”ח סי’ מג].

בשו”ת חתם סופר (ח”ו סי’ א) נקט בפשיטות, שהאיסור לשנות ממנהג המקום וממנהגם של האבות אמור גם לענין שינוי נוסח התפילה, ומשום כך נקט, שאשכנזי הבא לדור בין ספרדים ולהיפך ואין דעתו לחזור למקומו הראשון, חייב לקבל עליו את כל מנהגי המקום ובכלל זאת נוסח התפילה [זאת, מלבד האיסור הכרוך בכך משום “לא תתגודדו”]. וראה שו”ת שבט הלוי (ח”ו סי’ נט) שהביא דבריו, ותמה, שהרי מצינו לרבים מגדולי עולם ששינו את נוסח תפילתם [וכמבואר בשו”ת חתם סופר או”ח סי’ טו-טז, שכך עשו שני רבותיו רבי נתן אדלר ובעל ההפלאה], ועל כרחך דס”ל דכיון שאין כאן שינוי בהלכות התפילה אלא בנוסח בעלמא, אין חיוב לנהוג בזה כמנהג המקום, וכמו שדקדקנו לעיל, וצ”ע בזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל