לתרומות לחץ כאן

להלוות בלי עדים

שאלה:

המשנה הלכות בספרו, מתרץ מה הסיבה שמותר להלוות בלי עדים?
אבקש להבין,

שו"ת משנה הלכות (חלק יב סימן תט) כותב:
(למה מלווים בלי עדים?)
ולפמ"ש במקום אחר מגמ' שלהי יבמות ד"ת אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה ומה טעם אמרו דיני ממונות אין צריכין דרישה וחקירה שלא תנעול דלת בפני לוין (יבמות קכ"ב ע"ב) ע"ש וא"כ אולי גם בזה סמכו משום שלא תנעול דלת בפני הלווים שהי' קשה בכל עת לילך אחר עדים או לכתוב שטר וכיוצא בו והו"ל בכלל זה" (נראה דברי נביאות)

אני מבין שהלל תיקן פרוזבול שלא תינעל 'דלת ההלוואות',
אך כאן מי תיקן???
ואולי הדור תיקן , מעצמו?

כמו בפיצויים , שהדור תיקן?
שו"ת מנחת יצחק חלק ו סימן קסז

והנה בנוגע לא"י, נהגו הבתי דינים לפסוק הענקה, זה בודאי מטעם שכבר נתקבל כן בין הסוחרים, וכעין המבואר בחו"מ (סי' שנ"ו סעי' ז'), דעל מש"כ הרמ"א שם דהכי נהיגי עכשיו וכו' מכח דינא דמלכותא, כתב הש"ך (סק"י), וז"ל ואף על גב שהוכחתי לעיל (סי' ע"ג סי"ד) באריכות, דל"א דינא דמלכותא מה שהוי נגד דין תורתינו, מ"מ דיינינן הכי שפיר בלישנא דהכי נהיגי עכשיו, כלומר דגם בישראל נהיגי כן וכו', ופשיטא דיש ביד הדור לתקן תקנות

תשובה:

שלום וברכה,

כאשר יש מנהג שמקובל על כולם הרי זה כתקנה וניתן לומר שע"ד כן לווה. בפיצויים ובכל הטבות לעובד הולכים לפי מנהג המדינה לפי המבואר במשנה ב"מ פג, א השוכר את הפועלים… מקום שנהגו לזון… הכל כמנהג המדינה. ולכן בשכירות פועלים מתחשבים בחוקים שהתקבלו כמנהג יותר מכל מקום אחר. וסובר הרב בעל משנה הלכות שאם יש מנהג שכולם נוהגים להלוות בלי עדים י"ל שהמנהג הוא כעין תקנה שמוותרים על השטר.

אלא שיש להעיר על דבריו, שמצאנו שתקנו חכמים לוותר על טובת הלווה כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. למשל: מעיקר הדין צריך לדרוש ולחקור את המלווה היטב על ההלוואה, אלא שאם יחקרו את המלווה הוא ימנע מלהלוות, ולכן תיקנו שאין צורך לחקור אותו ויוכל להוציא ממון גם ללא דו"ח. כמו כן שמיטה משמטת את החוב, אלא שאם השמיטה תשמט חוששים שהמלווה ימנע מלהלוות, ולכן תיקן הלל פרוזבול. אבל בדבר שהוא לטובת המלווה לא מצאנו שמתקנים תקנות לרעתו כדי שילווה, אדרבה הוא ימנע יותר מלהלוות. ויש הלכה לכתוב שטר בכל הלוואה כדי שהלווה לא יכפור בהלוואה [ויתכן גם שלא יאמר פרעתי], ואם נבטל את התקנה שלא צריך הלווה לכתוב שטר, הלווה יכפור בקלות, ודאי שהמלווה ימנע מלהלוות, וביטול ההלכה לכתוב שטר תנעול דלת בפני לווים. ואם נכריח לכתוב שטר המלווה לא ימנע מלהוות. ולכן דבריו צ"ע. ומצאנו בפוסקים יישובים רבים על מה שנהגו ללוות ללא שטר.

בהצלחה.

לגבי הדין של הלוואה בפני עדים או שטר ראה כאן מה שכתבנו. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל