לתרומות לחץ כאן

תפילין כתב האר"י לספרדי

שאלה:

בס"ד
שלום וברכה. למיטב ידיעתי מותר לספרדי להניח תפילין של חב"ד כיוון שגרש"ז סובר שצריך לכתוב את התפילין לפי שיטת הרמב"ם.
אך האם מותר לספרדי לקנות תפילין עם כתב בנוסח חב"ד של האר"י? או שהוא מחוייב בכתב ספרדי?
תודה.

תשובה:

שלום וברכה

אנחנו נוקטים למעשה שכל הכתבים בדיעבד כשרים לכולם, אבל ודאי שזה אינו לכתחילה, וספרדי שמנהגו בכתב וועליש יקנה כמנהג אבותיו.

מקורות:

על כך שכל סוגי הכתב כשרים בתפילין, ראה שו”ת מהרש”ם ח”ב סי’ קב, שו”ת ברית יעקב יו”ד סי’ סז, ס’ לדוד אמת לחיד”א סי’ יג, ושו”ת השיב משה יו”ד סי’ נא. אמנם, בשערי תשובה בסי’ לו הביא שהמהר”ם חביב הח מיר בזה, אולם, כל הפוסקים חלקו עליו בזה, ויש אומרים שדבריו אמורים לענין קהילות שנהגו לכתוב את האות נ’ כמו ג’, ובזה אסר, ודבר זה אינו מצוי בזמנינו.

יש שפקפקו בהיתר זה לענין כתב האר”י שכותבים את הי’ שעל הצד”י הפוכה [ראה חזון איש סי’ ט ס”ק ו], אולם, להלכה הסכימו רוב הפוסקים שאף זה כשר, ראה שו”ת השיב משה שם, ס’ אמרי שפר כלל ה’ בשם גדולי וחכמי ירושלים, שו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ מז, שו”ת שבט הלוי ח”י סי’ ז, שו”ת יביע אומר ח”ט סי’ קח, וס’ הליכות שלמה פ”ד אות כב. ויש שהעידו שהחזון איש חזר בו מחומרא זו כמבואר בשו”ת מנחת יצחק שם.

שו"ת מנחת יצחק חלק ד סימן מז: אעתיק בזה, מס' קנאת סופרים, להגאון מהרש"ק ז"ל (דף ל"ב ע"ב סי' קכ"א) כתב, וז"ל שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי, שיהי' נמצא, איש אשר אין יראת ד' על פניו, ולא מורך בלבבו, ומי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו לבו לעשות כן, להוציא גבנוני כרוז על ספרי תורתנו הקדושים אשר מעולמי עד, לומר כיון דהם כתובים בכתב וועליש המה פסולים, ואיני רואה שום פסול בכתב וועליש, להיות צורות האותיות נגד צורות האותיות המבוארין בש"ס, ופ"ק גדולי עולם ישבו בה לפנים, וכמה ס"ת יש בכתב וועליש, וקורין בהם, והמה מן היקרים שבספרי תורות, ובקלויז הגדולה דפה, יש ספר כתב וועליש מן הרב הגאון אב"ד דפה, בעמ"ח ספר גור ארי' יהודא וס' יעלת חן, ובפני קראו בו אלפי אלפים פעמים, האם כל חכמי ישראל לא ידעו פיסולם, עד שזה בא ולימד אותם, ואם הי' לו איזה קושיות על כתב וועליש, הי' לו לכתוב קושיותיו לחכמי הדור, והם יתרצו לו, אבל לא לקרות פסול על הס"ת הללו, ולכך הס מלהזכיר שם פסול עליהם, והמה כשרים משופרי דשופרי, והמוציא כסילות הזה, ימתוח על העמוד, אם לא ישוב בתשובה בפני רבים להודות כי המוציא דבה הוא כסיל, אם כה יעשה, ירחמו עליו, ואם לא יעשה כן, ראוי להדפו ולרדפו במה דאפשר, והספרים המה כשרים גמורים, וזכותם יעמוד לנו ולכם וכו' עכל"ה, (העתקתי דבריו הקדושים כי אולי אין הספר מצוי אצלו), – ובאות (ג') שם כותב הד"ג נ"י, ע"ד צדי"ן בי' הפוכה, והביא ת' מרן בעח"ס ז"ל (א"ע ח"ב סי' ח'), מש"כ בזה, ועי' בת' חת"ס (יו"ד סוס"י רס"ו) וז"ל, הנני שולח לו מכתב מהאי ספרא דוקנא דידן, שלמדו עמו תמונת אותיות של הרב"י, ומה שיראה ימיני הצדיקי"ן מהופכין, הוא עפ"י קבלתי ממורי זצ"ל עיין שם, – ומה שהביא כהד"ג, מספר צדקת הצדיק, האמת אגיד כי גם אנכי הפעוט, הי' פ"פ הרבה עם מרן בעל חזו"א ז"ל בזה, וכאשר הראתי לו את דברי ח"ס הנז', הודה לי, שאין לפסול הצדיקי"ן מהופכין, ועי' בס' חזו"א (סנהדרין צ"ג ע"א), ולא ידעתי אמאי השמיט את דברי החת"ס (שבחיו"ד) הנז' והבן.

שו"ת שבט הלוי חלק י סימן ז: כבר ידוע שהסכמת הפוסקים להלכה, שכתיבה האשכנזית כשרה לספרדים, ולהיפך כתיבה של האר"י זי"ע כשרה לאשכנזים, ועיין נוב"ק סי' פ', ונשנה בנוב"ת סי' קע"א, וכן מבואר מתשובת הרא"ש והביאו הטור יו"ד סי' רע"ד דהשינוים בין מדינה למדינה אפילו שינוים גדולים אינם פוסלים, וכן מבואר ממאירי שבת ק"ד, ועוד בפוסקים בכמה מקומות, וכבר ידוע שמרן החתם סופר בתשובה יו"ד סוס"י רס"ו צוה לכתוב כתב ב"י מלבד היו"ד של הצדי"ק שצוה לכתוב הפוך ע"פ קבלת רבותיו ע"פ קבלת האר"י ז"ל.

והי' לי ענין בזה עם מרן החזון איש זי"ע כאשר נו"נ אתי בעל פה, וכאשר עלה בדעתו לפסול כזה אמרתי לו מדברי הח"ס זי"ע, ואמר שלא ידע מזה ובקשני שאראה לו בפנים והראתי לו, ומה הי' דעתו אח"כ איני יודע בברור, ובודאי תאחז כל קהלה ומדינה במנהגם כי כן נאה ויאה, אבל לדחות ס"ת עבור זה אינו כהלכה, ועיין תשובת מהרש"ם ח"ב סי' ק"כ הכשיר בפשיטות של זה לזה, והעידו כמה פוסקים שמעשים בכל יום ואשכנזים עולים לתורה בביהכ"נ של ספרדים, וכן להיפך, זו שורת ההלכה בענין זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל