לתרומות לחץ כאן

הנחת מאכל על פלטה שתדלק על ידי שעון שבת

שאלה:

שלום וברכה
האם החסידים (לפי ההלכה האשכנזית) יכולים לשים בשבת על פלאטה כבויה סיר דגים ורוטב שהדגים ניכרים בעין. או דבר יבש, למשל אורז פתיתים והפלאטה נדלקת מאליה? אשמח גם למקורות בבקשה

תשובה:

מאכל לח שיש בו איסור בישול אחר בישול [ומנהג כל בני אשכנז לחשוש שדג עם רוט נחשב מאכל לח], ודאי אסור להניח בשבת עצמה, וזה כבר עונה על השאלה שלך לגבי הדג עם הרוטב, אלא שנחלקו בזה הדעות לגבי אם מותר להניחו לפני שבת:

כאמור בענין זה נחלקו הדעות, וכפי שהובא בספר ילקוט יוסף שבת ח”א עמ’ קו: יש אומרים שמותר לתת מערב שבת תבשיל צונן שיש בו מרק על גבי פלאטה חשמלית שאינה פועלת ובמשך השבת הפלאטה תדלק על ידי שעון שבת והתבשיל יתחמם בשבת, ויש חולקים ואוסרים אפילו כשנותן התבשיל מערב שבת. להלכה, דעת הגרש”ז אויערבך לאסור [למעט מאכל יבש מבושל שאין בו איסור בישול] ובילקוט יוסף שם נקט שהעיקר לדינא להקל כסברא ראשונה, ומכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה. במה דברים אמורים בערב שבת, אבל בשבת עצמה הכל מודים שאסור לתת שם את התבשיל שהרי הוא גורם לבישולו. לענין זה אין הבדל בין תבשיל צונן לדבר שאינו מבושל כלל, כיון שאנו נוקטים שיש בישול אחר בישול בלח שהצטנן.

המקור למחלוקת:

ראה ילקוט יוסף שם הערה יא שהאריך בשיטות האחרונים בזה, על פי דברי הרמ”א סי’ רנג סעי’ ה שאסר להניח את הקדרה במקום שהגוי יבוא אחר כך ויבעיר אש אף שלא צוהו לעשות זאת, וכמו כן כאן שהאש תבוא מעצמה, וזאת על פי מה שאמרו בגמרא שאם אחד הביא את העצים והשני הביא את האש, אף הראשון – פטור אבל אסור. לגבי ערב שבת שם דנו אם הדבר נחשב כשהייה כיון שכבר עכשיו מונח במכשיר שהחום יבוא על ידי החשמל. וע”ע שו”ת הר צבי או”ח סי’ לו שהאריך בזה, ובשו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ כו – כז. וראה שם בילקוט יוסף שקיבץ מדברי רבים מהאחרונים שהחמירו וודאי יש לחוש לדבריהם.

לגבי מאכל יבש:

כמו אורז, להניחו לפני שבת מותר, אבל בשבת עצמה אסור – ראה חזון איש סי’ לח ס”ק ב, ומשום איסור חזרה [אף שלא שייך איסור בישול].

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. כבוד הרב לא הזכיר שלפי החזו"ע מותר לכתחילה בלפי פקפוק להניח על פלאטה כבוי שעתידה להדלק גם בשבת עצמה!
    אינו מדוייק מה שכבודו כתב "בשבת עצמה הכל מודים שאסור לתת שם את התבשיל שהרי הוא גורם לבישולו."
    ידועה דעת הגר"ע שנוהגים לפיה עדרים עדרים להתיר לכתחילה להניח לח שנצטנן על פלטה כבויה שתדלק לאחר מכן ע"י שעון שבת.

  2. אני העתקתי מהילקוט יוסף את לשונו שכתב שהמחמיר תבוא עליו הברכה גם מערב שבת! וראה שם בהערה שהביא סוללה של אוסרים, ומה שכתבתי שבשבת עצמה ודאי יש לאסור, כי גם מצטרף לנו גם חשש דאורייתא של בישול.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל