לתרומות לחץ כאן

שכר לימוד בסמינר ובחיידר מכספי מעשרות

שאלה:

לרב שליט"א שלום רב,
1. האם מותר לי לשלם שכר לימוד עבור בתי הלומדת בסמינר בית יעקב לכתות ט'-י"ד, מותר להוריד את זה מהמעשרות?
2. האם מותר להוריד מהמעשרות שכר לימוד עבור נכד שלי בגיל 4 הלומד בתלמוד תורה כדי לעזור להורים?
תודה ושבוע טוב ומבורך.

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה ראוי שלא לשלם את מזונות בניו ושכר לימודם מכספי מעשר, אולם המיקל בכך כשהם מעל גיל בר מצוה יש לו על מי לסמוך, ובפרט לגבי לימודים תיכוניים, ובודאי לגבי בנות, ועוד יותר בלימודי י"ג-י"ד שיש בנות שמשלמות מכיסן. לגבי הנכד, אם ההורים דחוקים, אברכים וכדומה שפרנסתם דחוקה, ניתן לעזור להם מכספי מעשרות.

כמו כן יש לדעת, שאדם שדחוק מאוד לפרנסתו ואין לו די צרכו מהכנסותיו, פטור מלתת מעשרות.

מקורות:

בספרי הראשונים והאחרונים האריכו לדון האם מותר ליטול ממעות מעשר לצורך מזונות הבנים שמעל גיל שש שנים מכספי מעשר, דעת המהר”ם מרוטנבורג (סי’ עה) להקל, וכ”כ התשב”ץ ח”ב סי’ קלא), הש”ך יו”ד סי’ רמט ס”ק ג, שו”ת באר שבע סי’ מא ועוד. אולם, הט”ז סי’ רמט ס”ק א כתב, שהואיל וניתן לכוף את האב לפרנס את בניו, אע”פ שגדר החיוב הוא מדין צדקה, לא ניתן לעשות זאת מכספי מעשר, וכדבריו הסכים בשו”ת אבני צדק יו”ד סי’ קמב. בשו”ת בית דינו של שלמה יו”ד סי’ א כתב, שאף לדעת המחמירים בזה, אפשר שיש להקל כשהם למעלה מגיל מצוות, אולם, בשו”ת אבני צדק החמיר גם באופן זה. כמו כן, בזמנינו שהחוק מחייב לפרנס את הבנים עד גיל 18 יש מקום גדול לומר שעד לאותו הזמן דינם כבני 6.

על תשלום שכר לימוד הבנים נחלקו הדעות: בס’ אהבת חסד פי”ט אות ב כתב שהואיל והאב מצווה ללמוד עם בניו לא ניתן לעשות זאת מכספי מעשר, וכן נראה מדברי הבאר שבע שם. אולם, בס’ לקט יושר יו”ד עמ’ 76 נראה שחילק לענין זה בין מדרשים ואגדות שאינו חייב ללמדו וממילא מותר לעשות זאת מכספי מעשר, לתורה שבכתב שיש לאסור.

בשו”ת אגרות משה יו”ד ח”ב סי’ קיג חילק לענין זה בין שכר הלימוד לבנים לבנות, שהואיל ואין מצוה ללמדן תורה מותר לעשות זאת מכספי מעשר, ומכל מקום מסקנתו להחמיר בכך כיון שהחוק מחייב לשלוח אותן למוסד כל שהוא. בשו”ת משנה הלכות ח”י סי’ קנט הקל בכך לענין שכר לימוד הבנות, ונראה שלדבריו גם לימודים תיכוניים לבנים בכלל היתר זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל