לתרומות לחץ כאן

צילום בכנסייה

שאלה:

שלום וברכה!
אח שלי צלם מקצועי.
האם מותר לו לצלם זוג (גויים) שהולכים לעשות טקס החלפת טבעות בכנסייה? האם מותר לו להכנס לכנסייה בשביל זה? ואם זה לא יהיה בכנסייה אלא באולם או בטבע אבל בנוכחות כומר?

תשובה:

לכנסיה אסור להכנס. בטבע בנוכחות כומר אין איסור, אבל יהודי לא מצלם טקס כזה…

מקורות:

בגמרא בעבודה זרה יא,ב ומבואר שאסור ליכנס לבית עבודה זרה, וברמב"ם בפירוש המשניות ע"ז פ"א מ"ד כתב שכמעט אסור אפילו להביט בו, והביאו להלכה הש"ך סי' קמ"ט סק"א, וכן כתב בחכמת אדם פד,טז. ובשו"ת מנחת אליעזר ח"א סי' נ"ג כתב שאפילו בזמן הזה עבודת הנוצרים היא עבודה זרה ממש. ובספר שבילי דוד (זילברשטיין, תרמ"א) ביורה דעה סימן קנ"ד כתב שאפילו במקום חשש איבה אסור להיכנס כיון שזה איסור תורה, ולכן גם בהפסד פרנסתו אסור להכנס לשם, ויעוי' בשולחן ערוך סי' קנ"ז ס"ג שכדי להציל עצמו ממיתה מותר ליכנס לבית עכו"ם.

אך לענין מסגדי הישמעאלים דעת כמה פוסקים שאין זה בית עבודה זרה, וכמו שכתב הרמב"ם בתשובה לר' עובדיה הגר בסי' תמ"ח ובהל' מאכלות אסורות יא,ז והטור סי' קכ"ד, וכן פסק בשו"ת חוט המשולש סי' כ"ח שמותר לכנס למסגדי הישמעאלים והובאו דבריו בדרכי תשובה קמג,ח, וכן הביא האבני ישפה ח"א סי' קנ"ג בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אך בשו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' צ"א הביא דברי הר"ן בסנהדרין דף ס"א ע"ב שכתב וז"ל: ולמדנו מכאן שהקדשים של כותים וגם המשוגע של הישמעאלים אף על פי שאין טועין אחריהם לעשותן אלהות, הואיל ומשתחוים לפניהם השתחואה של אלהות דין ע"א יש להן לכל דבר איסור של ע"א, שלא בהדור לבד הם משתחוים לפניהם שאין הדור למתים אלא כענין עבודה של אלהות היא עבודתן. ולדבריו ודאי שאסור ליכנס גם למסגדים, אך במקום הפסד ממון יכול לסמוך על הסוברים שאין זה בית עבודה זרה. ור' עוד בדברי יציב יו"ד סי' מ' ובתשובות והנהגות ח"ד סי' ל"ה לענין כניסה למערת המכפלה, ובאגרות משה יו"ד חלק ג' סי' קע"ט.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל