לתרומות לחץ כאן

התרת נדרים בטלפון

שאלה:

שלום,
האם ניתן לעשות התרת נדרים דרך הטלפון?

תשובה:

בשעת הדחק גדול מאוד שאין דרך לבוא בפני הדיינים, המיקל יש לו על מה לסמוך, אבל ככלל זה בעייתי ויש רבים הסוברים שאינו מועיל.

מקורות:

לגבי התרת נדרים על ידי שליח, נחלקו הראשונים אם מועיל על ידי שליח, שדעת הר"ש והרשב"א (הובא בר"ן נדרים ח:) שאפשר להתיר נדרים על ידי שליח, ודעת הרמב"ם (נדרים פ"ו ה"ד) שאין להתיר נדרים על ידי שליח, ועוד נחלקו אם אפשר להתיר על ידי שישלח כתב יד, שדעת הרשב"א שאפילו להסוברים שאי אפשר להתיר על ידי שליח, אפשר להתיר על ידי שישלח כתב ידו, ובדעת הרמב"ם כתב הריב"ש (בתשו' סי' שע) שאי אפשר להתיר אף לא על ידי כתב ידו אלא בפני המבקש התרה בלבד, וסיים הריב"ש שיש לחוש לדעת הרמב"ם, ובשו"ע (סי' רכח סעיף טז) הביא רק את הדין שעל ידי שליח אין להתיר את הנדר, ולא כתב מה הדין בשלח מכתב, והט"ז (סק"כ) כתב שמאחר והשו"ע פסק כהרמב"ם הרי שיש לחוש גם לדעת הריב"ש שכתב שלדעת הרמב"ם אין להתיר על ידי כתב ידו, ולפי מה שכתב הריב"ש שהטעם משום שצריך שזה יהיה בפני הנודר ממש, לכאורה הוא הדין גם לגבי התרת נדרים בטלפון שאין להתיר רק בפני הנודר ממש, אלא שבדעת הרמב"ם הסובר שאין להתיר על ידי שליח וכת"י נחלקו האחרונים בדעתו, יש שכתבו שהטעם משום שנדרים דינם כ"דין", וההלכה היא שאין דנים לאדם אלא בפניו, ולפי זה באמת הוא הדין שבטלפון אי אפשר, אולם יש שכתבו בדעת הרמב"ם שהוא משום שאי אפשר לדעת את פרטי החרטה והפתח שרוצה מחמת כן, ולפי זה יש להקל בזה, אולם אף בלא זה יש מקום להקל כאן בשעת הדחק, כיון שבפתחי תשובה (סק"ט) כתב שבשעת הדחק אפשר להקל אפילו על ידי שליח, וכל שכן בשליחת כתב ידו, ולכן גם בנידון דידן יש להקל בשעת הדחק, וכן פסקו בספר שבת שבתון (עמ' שדמ). ובספר שו"ע המקוצר (יו"ד סי' קסח הערה לו), ובספר יוסף דעת (לרבי י"א יזדי, פרק יז הערה ל) כתבו להקל בזה רק בנדרים האסורים מדרבנן, אולם נראה שפיר שיש להקל על ידי טלפון אף בנדרים האסורים מדאורייתא, שהרי בדעת השו"ע אין זה ברור אם מחמיר אף על ידי כתב, ובדעת הרמב"ם נחלקו הראשונים אם אוסר על ידי כתב, וגם בזה דעת כמה ראשונים שיש להקל על ידי שליח וכ"ש על ידי כתב, וכמבואר בריב"ש שהוא רק משום חומרא דנדרים, ועל כן בשעת הדחק שהקילו באחרונים אפילו ע"י שליח להתיר, וכאן שהמתירים שומעים מפי הנודר עצמו את נדרו ופתחו ומתירים לו יש להקל בשעת הדחק בכל סוגי הנדרים שמותר להתיר בין נדרי תורה ובין נדרים מדרבנן, והגם שבשו"ת שבט הקהתי (ח"ד סי' רלט) כתב להתיר התרת נדרים אפילו לכתחילה ע"י טלפון, לא נראה לענ"ד שיש להקל בזה לכתחילה נגד פשטות דברי הריב"ש שאין להתיר אלא כשהנודר בפני המתירים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל