לתרומות לחץ כאן

אמירת תחנון בתפילת יחיד

שאלה:

שלו'.
אדם המתפלל יחידי, האם אומר תחנון באופן רגיל? האם יש חלקים אחרים בתפילה שצריך להוריד?
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

אין נפילת אפיים אלא במקום שיש בו ספר תורה, ויש שנהגו בירושלים לומר גם כשאין ספר תורה ויש שהקלו בזה רק בירושלים שבין החומות. אבל זה הכל לגבי נפילת אפיים ממש, אבל עצם אמירת המזמור אפשרית גם ביחיד בביתו.

מקורות:

המקור שלא לומר תחנון אלא כשיש ס"ת, הוא בספר הרוקח (סי' שכד). ומרן בב"י (סי' קלא) הביאו וכתב ע"ד: ואני אומר, אם קבלה נקבל, ואם לדין, יש תשובה. ובשו"ע השמיט דבריו, משום דלא ס"ל. וגם מדברי השו"ע (סי' קלא ס"ד) לגבי בית האבל מוכח שאין הדבר תלוי בס"ת. ועי' שיירי כנה"ג (הגב"י ד) שכתב דמהר"א גאליקו בתשו' כת"י הסכים לדברי הב"י. וכתב עוד שמנהג המהרי"ט כמרן השו"ע. ושכן נהג בעצמו. וכ"כ מרן החיד"א בברכ"י (א ובשיו"ב א), וכך המנהג לדינא. ועי' ילקו"י (מהד' תשס"ד עמ' שפו).

והנה לדעת הרוקח, יש שכתבו דה"ה אם יש ספרי קודש בבית, דינו כמקום שיש בו ס"ת, ואפשר לומר תחנון, וכ"כ בשיירי כנה"ג (הגב"י ו) ועוד. וכן הביאו החת"ס (בהג' לשו"ע שם) והאג"מ (ח"ה מאו"ח סי' כ אות ה), ועי' ארחות רבינו (ח"א עמ' סז). אולם לדעת מרן השו"ע נראה דא"צ בזה, ובלא"ה אומרים נפילת אפים. וגם בשיירי כנה"ג כתב להדיא דהיינו דוקא לדעת הרוקח.

לגבי בני אשכנז, יש שהורו, שגם אלו שנוהגים בירושלים החדשה שלא ליפול אפיים ללא ספר תורה, כשיש שאר ספרים יוכלו להקל בכך בצירוף שתי שיטות אלו, וכן קיבלתי מגדולי הוראה. על מנהג ירושלים בזה, ראה ס' ארץ ישראל לרי"מ טוקוצ'ינסקי סי' א סעי' ט. על המחמירים בזה בירושלים החדשה, ראה ס' אישי ישראל פרק כה הערה לט בשם הגרש"ז אויערבך.

על כך שיש לומר מזמור זה ללא נפילת אפיים כשאין ס"ת, ראה כף החיים סי' קלא ס"ק מ.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל