לתרומות לחץ כאן

סוכה תחת סורג ברזל

שאלה:

שלום

האם ניתן לעשות סוכה כשרה לכתחילה תחת סורג של חצר אנגלית?
סוכה חזו"א כמובן לא ניתן יהיה לעשות כי יהיה בעיה של מעמיד, אבל מי שלא מקפיד על סוכה חזו"א, האם ניתן לעשות תחת סורג כזה? א"כ באיזה אופן בדיוק?
צירפתי קישור של חברת סורגים שמייצרת סורג כזה בכדי להתרשם ממראה עיניים איך זה בנוי.
https://www.trellidor.co.il/%D7%97%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99

תודה

תשובה:

שלום וברכה

אין לכל הענין הזה כל קשר לחזון איש, שהרי הסכך אני מבין לא עומד על הסורג? ואם הוא עומד על הסורג זו בודאי בעיה גם בלי החזון איש, שהרי הוא מעמיד בדבר המקבל טומאה, זה לא המעמיד דמעמיד שעליו דיבר בחזון איש. על כל פנים, גם כשהסכך אינו על הסורג אלא מתחתיו בעומק באיזה שהוא מקום, יש לך שני נושאים לתת עליהן את הדעת, ראשית הנושא של "לבוד להחמיר", האם כל חלקי הסורג נחשבים כסמוכים זה לזה וכאילו הכל פסול, והנושא השני, מחמת צפיפות החורים יחסית, האם הסכך שישאר לך כנגר החורים שאינו כנגד מוטות הסורג, נחשב לבדו כצילתה מרובה מחמתה. לענין לבוד להחמיר מעיקר הדין יש להקל, הנושא השני חייב להבדק היטב.

מקורות:

ראוי לשים לב, יכול להיות בשאלה שלכם שני נידונים.

יש נידון בפוסקים האם חבלים פוסלים את הסכך שמתחת מחמת דין “לבוד” כלומר, האם אנו אומרים דין לבוד להחמיר, ולמעשה אם יש פחות מג’ טפחים בין חבל אחד לשני, יתכן שאנו מסתכלים על זה כסתום. וממילא זה פוסל את הסכך. אולם זה לא ברור שאכן אנו אומרים דין לבוד להחמיר. ובנוסף ידוע מה שאמר הגרש”ז אוירבך זצ”ל על חבלי כביסה בשם הריטב”א, כי במקום שאנו מעוניינים דווקא שישאר ריווח לא אומרים לבוד. ממילא בחבלי כביסה שאנו רוצים שישאר ריווח בין חבל אחד למשנהו, לא אומרים לבוד כלל. לכן, רק המחמירים שמים סכך על חבלי הכביסה כדי לפטור בעיה זו. אולם מעיקר הדין, הסוכה כשרה, ונראה שכך גם בנדון שלך רצו בדוקא להשאיר פתוח בשביל אויר ואור.

אלא שבמקרה הנוכחי יש לשים לב להיבט נוסף,

קשה לי לדעת את המציאות בבירור כיון שלא ברורה לי צפיפות הרשת אף שכתבתם את מידותיה, לכן אבאר את הכללים ולפי זה תוכל לקבוע את הדבר. לדעתי כפי שיבואר כדאי מאוד להוריד את הרשת יש כאן חשש פסול גמור.

בשולחן ערוך בסי’ תרכו סעיף א הביא את מחלוקתם הידועה של הראשונים במסכת סוכה דף ט ב, לגבי אילן המיצל על גבי הסוכה באלו אופנים היא נפסלת מחמתו. והיינו, שכאשר האילן [שהוא סכך פסול] צילתו מרובה מחמתו, כלומר הצל תחתיו מרובה על אור השמש, לכל הדעות הוא פסול את הסוכה שתחתיו, אולם כאשר חמתו מרובה מצילתו נחלקו בכך הראשונים, יש שסוברים שאם הסוכה שתחתיו צילתה מרובה מחמתה והיא אינה נצרכת לצל הפסול הרי היא כשרה, ויש סוברים שדין זה אמור רק באופן שאם נסיר את כל חלקי הסכך שכנגד הסכך הפסול עדיין המקום הפנוי שהוא תחת השמש ממש יספיק כדי להגדיר את הסוכה כצילתה מרובה מחמתה. במשנה ברורה הכריע להלכה כשיטה זו המחמירה! וכפי הכלל שבידינו שכאשר השו”ע מביא שתי דעות בשם יש אומרים הוא מכריע כשניה, ולכן, קשה עד מאוד להבחין מתי אכן די בסכך הזה לבדו נחשב צילתו מרובה מחמתו אלא אם כן חורי הרשת ממש גדולים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל