לתרומות לחץ כאן

איסור היזק ראיה

שאלה:

ערב טוב, בעניין היזק ראייה, מה ההגדרה בזה האם מותר להסתכל על איך הבתים סביבי שיפצו(חיצונית) את הבית, להתרשם מהצבעים שצבעו את הקירות וכו'? או מוצר כלשהוא שארצה להשתדרג אליו.

תשובה:

שלום וברכה,

היזק ראיה נאמר אם מסתכל לתוך רשותו של חברו. אבל מחוץ לבית או בדברים שנמצאים ברה"ר אין איסור של היזק ראיה, ומותר לך להסתכל בו.

בהצלחה.

מקורות:

ישנם שני סוגים של היזק ראיה: א. אם מסתכל לתוך ביתו של חברו במקום שהשכן משתמש שימושים צנועים בבית. והאחרונים דנו בטעם האיסור של היזק ראיה שמסתכל לתוך ביתו במקום שמשתמש, האם איסורו משום שבראייתו גורם לשכנו למעט שימושים בביתו, או שזה צער הגוף. וכתבו האחרונים שזה תלוי במחלוקת הראשונים שהטור סימן קנד סעיף כב כתב: "כי אינו יכול להשתמש תשמיש צנוע מפני היזק ראייתו". מבואר שהנזק שממעט לשכנו תשמישים בביתו. אולם הרמב"ן (ב"ב נט, א)כתב: "וכל שכן בהיזק ראיה דנזקי אדם באדם הוא, אי משום עין רעה אי משום לישנא בישא אי משום צניעותא". מבואר שהיזק ראיה מוגדר כנזקי גוף.

ב. יש סוג נוסף של היזק ראיה, שמביט בשדהו שמגדלת תבואה וכמו שאמרו בגמרא (ב"ב ב, ב): "אסור לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה" ופירש רש"י שמזיקו בעין הרע. הרמב"ם (שכנים טז, ב) לא פסק את דברי הגמרא להלכה ולכן סובר שבגינה א"צ כותל של ד' אמות, ורק בחצר שמשתמשים שם הצריך ד"א. ובמגיד משנה הביא שחכמי לוניל הקשו על הרמב"ם מדברי הגמרא שהצריכה בגינה כותל ד' אמות כדי שלא יזיקנו בעין הרע. והרמב"ם (שו"ת הרמב"ם) השיב להם: "שאלו דברים חסידות הם שלא יעיין בו בעין רעה ואותו השנוי [של הגמרא] שנויא בעלמא הוא ואינו אליבא דהילכתא, אלא עיקר היזק ראיה בחצר הוא במקום שבני אדם דרים, אבל בגגות אינו צריך ד' אמות לפי שאין דרכן של אדם לדור בגגות". 

אולם הראב"ד (שם) השיג על הרמב"ם וסובר שגם בגינה צריך לבנות כותל ד' אמות, וכדברי הגמרא שלא יזיקנו בהיזק ראיה. וכן דעת הרמב"ן. 

הרי לנו מחלוקת האם איסור ראיה הוא רק במקום שדרך בני אדם משתמשים, או גם לתוך שדהו שיש בו משום עין הרע.

השו"ע (סימן קנח, ג): "שיעור הגדר בגנה ובקעה, י' טפחים; וי"א ארבע אמות". הביא את ב' השיטות של הראשונים.

וכל דין היזק ראיה דווקא אם מביט לתוך רשותו של חברו, אבל אם מביט מחוץ לביתו או בדברים שעומדים ברה"ר גם לשיטת הראב"ד והרמב"ן לא מצאנו איסור של היזק ראיה, ולא יכול לכפותו של יסתכל בדבר שנמצאים ברה"ר. וראיה לכך מדברי הרמב"ן שכתב שכופין עליו לסתום חלונו שפונה לחצר חברו וביאר הרמב"ן: "אין אדם יכול ליזהר בכך לעמוד כל היום בעצימת עינים, על כרחנו נאמר לזה סתום חלונך ואל תחטא תדיר". ומוכח שאם פותח חלון אומרים לו שיסתום ולא יסתכל, אבל בדברים שנראים דרך רה"ר ואין אפשרות לסתום ולא להסתכל לא מחייבים אותו לעצום עיניים. 

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. מדוע חצירו/גינתו של אדם זה לא בכלל רשותו?
    וכן האם לפי תשובת רהב הנ"ל מותר ב'קום ועשה' להתרשם מהשיפוץ החיצוני של השכנים?

  2. בתור חובב עיצוב וכד, יוצא לי די הרבה ללכת ברחוב וכאשר יש חלון זכוכית גדול או פתוח לרווחה בקומה א, להסתכל להנאתי בעיצוב הפנים..
    אז אסור? ישר כח

  3. חצר וגינה זה רשותו של האדם אבל גינה בעל הגינה לא עושה שם תשמישים וכל האיסור הוא מצד עין הרע שלפי הרמב"ם אין איסור היזק ראיה אלא משום מדת חסידות, ולפי הראב"ד והרמב"ן יש גם בזה איסור של היזק ראיה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל