לתרומות לחץ כאן

האם הבן חייב לפרנס את הוריו?

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

אחד שצריך להוציא מכספו לפרנס אמו כגון לשלם חשבונות ולעזור עם מזון כי אמה שלו בת 60 ומשהו או אולי כבר 70 ואינה מוצא עבודה, וזה גורם ויכוח עם האשה מפני שאילו כסף זה היה בא להם היה יכול לעזור להם יותר בקנית בית, ושהאמה שלו הייתה יכולה למצוא משהו להקל העול עליהם אלא שתמיד ממציאה תירוץ לפסול כל דבר ומתביישת לעבוד באיזה שהוא עבודה ורק הייתה עושה משהו יותר מכובד והיא איננה עשירה לטעון כזה אלא לב קצת רם בעינים אלו. ותומרת זה גורמת בעיה בין הזוג, האם ראוי להאיש לשמוע לאשה ולמעט העזרה? כך שאלו לן.

ובדומה לזה לגבי מישהו שעוד לא התחתן ועומד להתחתן וכלתו ביקשה לא לתת כולי האי לאימו שהיא צריכה להיות עצמאית ותוכל למצוא משוה ואז יתנו לה מה שראוי, כי הנראה לבחורה שאמה של הבחור עכשיו "רוכבת על סוסו" אם מובן למה הכוונה, דהיינו יכולה למצוא משהו אבל מפונקת ואינה רוצה כל עבודה וכיון שהבחור מרויח טוב והתחיל לתת לאימו (שהיא גרושה) אז הנראה לה, שהאמה של החתן עתה לא משתדלת לזון את עצמה כלל, וזה מכעיס הבחורה כי מקשה לנו להתחיל החיים בבחינת כלכלית.

שומע אני שמצוה רבה היא כיבוד אז ואם וגורם אריכות ימים, ומצד זה משובח, ומצד השני יש משהו בטענה אם כך היא אמת שיכול לזון את עצמה או לפחות לבקש הרבה פחות ואיננה עושה שזה קשה אבל לא יודע אם זה מצדיק לתת פחות כי אין לשכוח החיתולים שהחליפה לו ולילות ללא שינה מפני בחי התינוק ועתה שצריכה לעזרה להגיד שלום ישראל וביי ביי. מ"מ אין חיוב לתת כולי האי ויכול לצאת ידי חובה בנתינה בנונית שייחשב ככבוד אב ואם.

לכן מה עיצה ראויה לכזה דבר?

ברכה והצלחה

תשובה:

שלום וברכה

להלכה אנחנו נוקטים כידוע שכיבוד אב משל אב ולא משל בן. כלומר הגם שהבן מחוייב לטרוח ולהתאמץ כדי לסייע להורים בכל פעולה המצריכה טורח, הוא לא חייב לפרנס אותם מכספו, כל הפעילות הזו והטורח הזה נעשה מכספם של ההורים. כמובן שמצד הלכות צדקה יש לנו כלל שהקרוב קרוב קודם, כלומר שהגם שמצד כיבוד הורים לא חייב להוציא כסף, מצד מצות צדקה יש דין קדימה לתת את כספי הצדקה להורים, אבל רק לפי השיעור שהוא מחוייב בו בגדרי הצדקה, בואופן זה כופין אותו לתת, ועליו זה מוטל בלבד ולא על הקופה של צדקה. ואם הוא אדם אמיד, חייב לפרנסם מעבר לחובת הצדקה, ואדרבה תבוא לו מארה שנותן להם מצדקה.

כמובן, גם כשאין חובה, אדם שרואה את הוריו במצב קשה והוא יכול לעזור הרגש האנושי מחייב לעזור בכל, גם בכסף, אבל ברגע שהוא מבין את העיקרון הנ"ל, זה יסייע לו להבין כיצד להתנהל במידה והאמא אכן יכולה לסייע לעצמה והנתינה הזו אכן פוגעת לו בפרנסה ובשלום בית, שאז הוא לא מחוייב בכך. 

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד אב ואם סימן רמ סעיף ה

זה שמאכילו ומשקהו, משל אב ואם, אם יש לו. ואם אין לאב, ויש לבן, כופין אותו וזן אביו כפי מה שהוא יכול. ואם אין לבן, אינו חייב לחזר על הפתחים להאכיל את אביו. הגה: וי"א דאינו חייב ליתן לו רק מה שמיחייב ליתן לצדקה (כן כתב הב"י דנראה כן מדברי הרי"ף והרא"ש, וכ"כ הר"ן פ"ק דקידושין). ומ"מ אם ידו משגת, תבא מארה למי שמפרנס אביו ממעות צדקה שלו (הגהות מרדכי דב"ב ובהגהות פ"ק דב"מ ובחידושי אגודה). ואם יש לו בנים רבים, מחשבים לפי ממון שלהם, ואם מקצתן עשירים ומקצתן עניים, מחויבים העשירים לבד. (תשובת מיימוני הלכות ממרים בשם מוהר"ם והביאה הבית יוסף). אבל חייב לכבדו בגופו, אף על פי שמתוך כך בטל ממלאכתו ויצטרך לחזר על הפתחים. ודוקא דאית לבן מזונות לאיתזוני ההוא יומא, אבל אי לית ליה, לא מיחייב לבטל ממלאכתו ולחזור על הפתחים. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל