לתרומות לחץ כאן

איומים או גרימת ביזיון לבעל חוב שלא משלם

שאלה:

האם מותר ע"פ הלכה לאיים לבעל חוב שלא רוצה לשלם ללא סיבה (או במטרה להציק ולהתנכל למלווה) ולאחר פסק בית דין או במקום שאין חולק על החוב גם ללא פסק בי"ד (השאלה היא לא אם מותר לממש איום ולא לפגוע בו או ברכושו, אלא רק אם מותר לאיים,) בכדי לגרום לו לשלם או לבוא לשולחן לפחות להסתדר,
ידוע לי שבחוק זה עשוי להיות בעייה, אני שואל רק ע"פ הלכה נטו,

כמו כן האם מותר ע"פ הלכה לבייש אותו או לבזות אותו, או לכתוב לו מכתבי איום שאם לא יפרע את חובו ילשינו עליו וכדו' (שמעתי פעם שיש בספרי הלבוש היתר הלכתי על כך)

תשובה:

שלום וברכה,

לפי הלכה אין איסור לאיים על אדם שחייב לשלם, ומדין עביד איניש דינא לנפשיה מותר לאיים עליו כדי להוציא את חובו. וכמו כן מותר לבזותו אם אין אפשרות אחרת. וכדי שלא להגזים באיומים ובביזיונות, צריך להתייעץ תחילה עם אדם מוסמך כדי לברר שאין אפשרות אחרת, וכדי לוודא שלא להגזים בביזיונות.

 בהצלחה. 

מקורות:

בשו"ת מים עמוקים לראנ"ח ח"ב סי' ע"ז נשאל בענין בחור שהיה עובר דרך חצרה של אשה והזהירתו על כך פעמים רבות שלא יעבור כיון שמזיקה בראיה ולא שת ליבו אליה וע"כ החליטה האשה להוציא עליו לעז שהוא ממזר ורצה הבחור לנדותה כמש"כ בגמ' קידושין הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי וממזר לוקה ארבעים והשיב הראנ"ח וז"ל וא"כ ראובן זה שהיה עובר דרך הפתח ההוא שלא ברשות האשה ההיא יכולה למונעו שלא לעבור דרך שם אפי' ע"י הכאה וממנה אתה למד שכ"ש לקללו ולחרפו אלא שיש לדוחה לדחות דלא דמי משום דע"י ההכאה הוא מונע מלעשות מה שעשה לו שלא כדין אבל ע"י החרוף אינו מעכב עליו ואינו מעלה ומוריד לענין דינו וכ"ש להוציא עליו שמץ פסול לקרותו ממזר ובשלמא עם ע"י קריאתו ממזר היתה מועילה להציל את שלה לא היה עליה דין אע"פ שפוסלת אותו.

מבואר דאם ע"י קריאתו ממזר ימנע המזיק מלהזיקו מותר אבל אם מבזהו רק לנקמה אסור.

וכ"כ בכנה"ג הגה"ט סי' ד' סק"ג בשם הראנ"ח וז"ל דוקא להכותו אבל לא לחרפו ולגדפו וכ"ש להוציא עליו שמץ פסול לקרותו ממזר אם אינו מציל את שלו על ידי כך עכ"ל. ומבואר דרק אם הבזיון לא יעזור לו להציל את שלו אבל אם יעזור מותר. וכן בס"ק ד' כתב דרשע מותר לקרותו. ומוכח דיכול לעשות דין לעצמו ע"י שמבזהו.

ועוד נראה להביא ראיה מתקנת הגאונים בביטול בית הכנסת הובא בד"מ סי י"א סק"ג ובסמ"ע סקי"ז דאם חבירו מסרב לירד לדין יכול לבטל התפילה אם לא בא ג"פ רצופים ואחר שביטל בה"ב יכול לבטל בשבת ויו"ט ובכל העיר ע"כ ואע"ג שיש בביטול זה בזיון גדול לנתבע מ"מ מותר לו לבזות חבירו כדי להציל את שלו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל