לתרומות לחץ כאן

‏הבדלה בתשעת הימים כשאין קטן

שאלה:

‏שלום אני גר בחוץ לארץ ואני בן 17 אני צריך לעשות הבדלה אבל אין קטן לשתות רק ‏אני האם ‏ שייך ‏שאני לשתות מיץ ענבים להבדלה?

‏אני נוהג כמנהג חסידים‏ בלי נדר

תשובה:

שלום וברכה

אם אין קטן הגדול שותה, כמבואר ברמ"א בסי' תקנא כיון שזה שתייה של מצוה.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנא סעיף י: ומותר לשתות יין הבדלה וברכת המזון. והרמ"א שם כתב: הגה: ונוהגין להחמיר שלא לשתות יין בברכת המזון ולא בהבדלה (תשובת מהרי"ל סי' ק"ו /ט"ו/),  אלא נותנים לתינוק; ובמקום דליכא תינוק, מותר בעצמו לשתות הבדלה.

וראה מה שכתב בדרכי משה הקצר אורח חיים סימן תקנא אות ט: וכן הוא בתשובת מהרי"ל סימן ט"ו (אות ג) ולי נראה דמאחר דכבר כתבתי דמותר לשתות יין בסעודת מצוה א"כ כל שכן יין הבדלה דהוה יין של מצוה ואין לפקפק דליבעי התרה מאחר דהוה כמו נדר דיש לומר דמעיקרא בכהאי גוונא לא נהגו וכמו שכתב מהר"ם בהגהות מיימוניות בפרק א' מהלכות תענית (אות א) לענין תענית שני וחמישי ושני שאירע בהן ברית מילה:

ומקורו משו"ת מהרי"ל סימן טו שכתב וזה לשונו, ולשתות יין הבדלה משנכנס אב, לא ראיתי רבותי' נזהרים. וגדולה מזו אמר לי מה"ר שמואל שפירא ז"ל שדן לפני מהר"מ ז"ל שמותר לברך ברכת המזון על כוס יין ולטועמו והודה לו מהר"מ ז"ל. אכן לבי מגמגם בזה כיון דמדמה ליה לנדר כמו שפסק מהר"ם שצריך התרה לפי שנהג איסור גם בספר אגודה התיר לבשל דגים בחומץ משום דהנודר מן היין מותר בחומץ, משמע דלענין יין חשיב נדר, עכ"ל.

ישנה עוד אפשרות לעשות הבדלה על חמר מדינה, כמו שכתב השולחן ערוך (אורח חיים הלכות שבת סימן רצו סעיף ב) "ואין מבדילין על הפת, אבל על השכר מבדילין אם הוא חמר מדינה וה"ה לשאר משקין, חוץ מן המים. הגה: וטוב יותר להבדיל על כוס פגום של יין, מעל שכר (אבודרהם)." וראה משנה ברורה שם ס"ק ח: על השכר מבדילין – אם אין לו יין ואם יש לו יין הוא קודם לכל המשקין [או"ז] וחז"ל הפליגו ג"כ בגודל המצוה ואמרו המבדיל על היין או שומע מאחרים שמבדילין הקדוש ברוך הוא קוראהו קדוש ועושהו סגולה שנאמר והייתם לי סגלה מכל העמים ואומר ואבדיל אתכם מן העמים [טור]:

ואמנם עצה זו איננה מומלצת ואביא לך דברים שכתבנו על זה במקום אחר:

למעשה נחלקו בענין זה גדולי כל הדורות עד זמנינו אנו… ודאי שההנהגה הראויה לכל בן תורה לא להשתמש בכלל בחמר מדינה לקידוש או הבדלה, אני נוהג כך גם לגבי הבדלה במוצאי שבת חזון, שאם אין קטן אני שותה בעצמי, שכן נהגו החזון איש ובעל הקהילות יעקב, כמובן בהצטרף דברי הרמ”א בסי’ תקנא שיין של מצוה לא היה בכלל האיסור ורק לכתחילה נותנים לקטן.

 

שכן החזון איש מאוד פקפק בנושא של חמר מדינה בזמנינו, וצידד שאולי רק מיץ תפוזים סחוט יש לו דין חמר מדינה, ויש שטוענים שבזמנינו שרוב הפירות לאכילה, וגם לא ממש נהוג להביא לאורחים, מן הסתם היה אומר שגם זה לא מועיל. מבחינתו, כל משקה שמבוסס על מים אינו נחשב חמר מדינה, כמו קפה וכדומה. גם בירה בזמנינו אינו משקה עיקרי כלל וכללי ראה קובץ תשובות א, נז; אורחות רבנו ח”ב, עמ’ קלו.

אמנם בירושלים היו נוהגים לעשות הבדלה על קפה, וזאת בהסתמך על הוראתו של האדר”ת רבה של ירושלים בספרו עובר אורח, אמנם בשו”ת הלכות קטנות (א, ט) דן לענין קידוש אם קפה נחשב לחמר מדינה, וכתב שאין לקדש “אלא על חמר מדינה דמרווי ומשכר,דומיא דיין”.

לדעתו, רק משקה המשכר יכול להיחשב חמר מדינה, וגם במקום ששתיית רוב המדינה הוא מאותו משקה, אין להחשיבו חמר מדינה אם אינו משכר. גם בשו”ת תשובות והנהגות (ח”ד, סימן עז) הביא מסורת בשם הגר”ח מוולוז’ין בשם הגר”א, שאין להחשיב שום משקה שאינו משכר כחמר מדינה.

אמת, שבספר דעת תורה (סימן רצו, ב), בערוך השולחן (רעב, יד), בשו”ת ציץ אליעזר (ח”ח, סימן טז), ועוד הסכימו גם הם שלא צריך משקה משכר.

אגב בקפה ותה יש בעיה נוספת, שכאשר הם באופן המכובד הם חמים ולא ניתן לשתות מלוא לוגמיו, וכשהם קרים בטלה חשיבותם…

וכיון שבלאו הכי כתב המשנה ברורה שאין להשתמש בחמר מדינה אלא במקום שלא מצוי יין ובזמנינו היין מצוי לרוב, בהצטרף כל הספקות הנ”ל, לדעתי אין להקל בזה כלל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל