לתרומות לחץ כאן

פעמונים בכתרים וברימונים על ס”ת – השמעת קול?

שאלה:

רבים מהכתרים והרימונים של ס”ת יש בהם פעמונים המצלצלים ומשמיעים קול בעת הולכתם. האם אין בזה בעיה מבחינת השמעת קול בשבת?

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה נחלקו הפוסקים, ואז שהמחמיר תבוא עליו ברכה, וכן נהגו במקומות רבים שיש פעמונים אבל ללא ענבלים בתוכם, אין למחות ביד המקילים.

מקורות:

משנה ברורה סימן שלח ס"ק ו: כתב הט"ז כאן וביו"ד סימן רפ"ב דמזה מוכח דאסור לתלות בשבת אותן הפרוכות שיש בהן פעמונים להשמיע קול כשפותחין הארון וכן לתלות הפעמונים על העצי חיים של הס"ת כיון דעיקר עבידתיה לקלא והש"ך שם חולק עליו מטעם דהא קי"ל דלצורך מצוה שרי כמ"ש סימן של"ט דמותר לרקד בשמחת תורה לכבוד התורה והכא נמי צורך מצוה הוא כדי שישמעו העם ויקומו ולא דמי לקריאת בהכ"נ דאסור דהתם אפשר בענין אחר ותו דאותו הפותח הפרוכת אין מכוין להשמיע הקול כלל כ"א ליטול הס"ת [מ"א] ועיין בשער אפרים שער יו"ד ס"ג שדעתו שם דלכתחלה אין לעשות כן בשבת ובמקומות שנהגו היתר בזה כדעת המ"א אין למחות בידם עכ"ל .

באליה רבה סי' שלח כתב להקל בזה, וכן כתב במקור חיים סי' שלט שכן נהגו להקל עוד מימי זקנו המהר"ל מפראג, לכן יש למיקילים על מה לסמוך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל