לתרומות לחץ כאן

פתיחת סככה בצורת מטריה בשבת

שאלה:

האם מותר לפתוח או לסגור סככה שהיא כעין מטריה גדולה. האם ניתן לפתוח את הסככה כשהיא כבר פתוחה באופן חלקי וכן לסגור אותה באופן חלקי כך שהיא עדיין פתוחה יותר מטפח.

תשובה:

שלום וברכה

כאשר היא פתוחה עתה יותר מטפח יש להקל לפותחה לגמרי בשבת, בפרט שהיא קבועה בקרקע.

מקורות:

הגמרא במסכת שבת כותבת, שאסור לעשות אוהל קבע או עראי בשבת. מייד לאחר מכן מסייגת הגמרא את דבריה וכותבת, שכסא טרסקל, דהיינו כסא מתקפל – אין איסור לפתוח אותו בשבת. מדוע הותר דבר זה? נחלקו בכך האחרונים:

א. הנודע ביהודה (תנינא או"ח סי' ל) טען בעקבות דברי רש"י, שההיתר בכסא טרסקל דומה להיתר שראינו מקודם בדברי התוספות – אין לאדם הפותח את הכסא רצון בחלל שנוצר מתחת לכסא, ומשום כך מותר לפותחו בשבת, אבל במטריה, גגון של עגלה וכדומה, שרצון האדם בחלל שנוצר – יש איסור לפותחם בשבת, וכן פסק המשנה ברורה (ביאור הלכה שטו ד"ה טפח, אם כי מטעם אחר).

ב. הרבה אחרונים וביניהם החתם סופר (או"ח עב), החזון איש (נב, ו) והשמירת שבת כהלכתה (כד ,טו), בעקבות דברי התוספות וכן בגלל הבנה שונה בדברי רש"י, חלקו על דברי הנודע ביהודה וביארו את ההיתר של כסא טרסקל אחרת.

לשיטתם כל האיסור לפתוח אוהל עראי קיים רק כאשר מדובר באוהל שיש ליצור אותו מחדש, אבל באוהלים שהמנגנון שלהם עשוי בצורה שאפשר לפותחם ולקפלם בשבת, וכמו כסא מתקפל או גג מתקפל שנועד למנוע כניסת גשם לסוכה (וכפי שהתיר הרמ"א תרכו, ג) – אין איסור לפותחם בשבת. לכאורה לפי היתר זה גם מטריה יהיה מותר לפתוח בשבת! אם כן למה בכל זאת אסרו?!

הפוסקים כתבו שהטעם המרכזי הוא שפשוט כך נהגו, ולכן אין לשנות ממנהג ישראל, אבל באמת מעיקר הדין היה אמור להיות מותר. ואמנם, בשאר חפצים מתקפלים שלא נהגו לאוסרם בשבת, אכן אין בפתיחתם איסור. משום כך, אין איסור לסגור את הגגון שמעל עגלת התינוק, לפתוח סככה שמעל הגינה כדי שיהיה צל וכן על זה הדרך, ובלשון השמירת שבת כהלכתה:

"גדר גדרו גדולי הדורות ואמרו שאין לפתוח מטריה או שמשיה בשבת ויום טוב, וכשם שאסור לפותחם כך אסור לקפלם, וגם אם הם פתוחות מבעוד יום אסור להשתמש בהן. אבל שמשיה שתקועה בקרקע מבעוד יום (שלא דומה למטריה), או סככה שמעל גזוזטרא או מעל חלון ראווה וכדומה, מותר לפותחם ולקפלם."

יש להוסיף, שבכל זאת, הרוצה לחשוש לדעת הנודע ביהודה, יכול לפתור את הבעיה בקלות. שהרי בפתיחה ראינו, שאמנם אסור לעשות אוהל עראי בשבת, אבל אם האוהל קיים מבעוד יום, מותר להוסיף עליו. לכן, אם יפתחו את גגון העגלה בשיעור טפח לפני שבת, יהיה מותר לכולי עלמא לפתוח את השאר

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל