לתרומות לחץ כאן

תתאה גבר – עירוי מבשל כדי קליפה דאורייתא או דרבנן?

שאלה:

שלום וברכה, בעניין תתאה גבר שקי"ל (צא ד) שחלב חם שנפל על בשר קר הבשר צריך קליפה, והחלב לא, והוסיף הרמא שאם התערב הבשר בלא קליפה אינו אוסר, והסבירו החזו"א ועוד אחרונים שמעיקר הדין הוא מותר כי יש שישים ורבנן אסרוהו, וכן הסביר היד יהודה בדרך דומה, וא"כ כיצד בהלכות שבת קי"ל שעירוי כדי קליפה הוי דאוריתא. והאם אכן קי"ל להלכה שכל בשר וחלב באופן שתתאה גבר הוא רק מדרבנן ונ"מ לספיקות. תודה רבה.

תשובה:

יש מחלוקת ראשונים ואחרונים גדולה מאוד אם עירוי מבשל כדי קליפה, ראה תוס' זבחים צו וברא"ש שם שעירוי מבשל מן התורה, אף שתתאה גבר, וראה ר"ן שבת כ א שהביא בזה את השיטות השונות, וראה ערך השלחן הספרדי יו"ד סי' פז אות ה שהביא בזה מצידו את המחלוקת לענין בשר בילב, וראה משנה ברורה שיח ס"ק מה שחשש בזה שהוא איסור תורה, וראה שער הציון שם ס"ק ה שמחלק בין עירוי מצד אחד לעירוי משני צדדים, וכן כתב רעק"א בסי' פז בשם הפרי חדש שעירוי מבשל מן התורה, וראה אגרות משה או"ח ח"א סי' צג שעירוי מבשל מן התורה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל