לתרומות לחץ כאן

אמירה לגוי כשאצל הגוי עדיין שבת

שאלה:

שלום
יש לי סינון על האינטרנט של המחשב, הסינון שייך לחברה כלשהיא באנגליה
הם חוסמים לי הרבה דברים ואם יש אתר או דף אינטרנט שאני רוצה גישה אליו אני צריכה לשלוח להם בקשה והם בודקים תוך כמה דקות מזמן הפניה ומחליטים אם לאשר או לא.
למיטב ידיעתי החברה היא חברה גויית. האם יש בעיה לשלוח להם בקשת גישה במוצאי שבת כאשר שם עדיין שבת, כי אני יודעת שיש שם אנשים שיענו לי אפילו ששם עדיין שבת
תודה רבה

תשובה:

ככל שהעובדים שם גויים אין חשש, כיון שאצלך כבר לא שבת והם אינם מצווים בשמירתה.

איסור עשיית מלאכה הוא על האדם במקום ובזמן שבו הוא פועל ונמצא, ולא היכן שנפעלה פעולתו. משום כך, אדם הנמצא במקום שכבר יצאה שבת וגורם לפעולה שתגיע למקום שלא יצאה עדיין שבת מותר לעשות זאת, וכן אין בעיה שאומר שם לגוי לעשות מלאכה כיון שהגוי אינו מצווה לשבות ואצל היהודי כבר לא שבת..

מקורות:

שו”ת שבט הלוי חלק ח' סימן מ' [שדן בענין השארת מכשיר הפקס פתוח בשבת שאכן שרי לשלוח ממקום שעדיין לא נכנס שבת למקום שכבר נכנס ואין בזה חשש חילול שבת. אך אסור להשאיר את מכשיר הפקס עצמו פתוח]. [וע”ע בדבריו בח”ה סי’ כח, שדן על אופן שעושה מסחר על ידי המחשב וכה"ג שבעה ימים]. ובשו”ת יביע אומר (ח”ב סי’ טו אות ד ואילך). וראה בארוכה בזה בשו”ת יחל ישראל סימן יט, וגם הוא דן במכשיר הפקס שבו יש חששות נוספים וכן חושש לזילותא דשבת, אך חששות אלו אינם מצויים במייל שבזמן השבת עצמה לא ניתן לדעת כלל שהגיעה השאלה וכדו' ורק לאחר השבת רואה המקבל שהגיע בשבת.

מקורות:

שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן מ

 

יקרתו קבלתי והאותיות שאלוני במי שיש בביתו המכונה "פאקס" והיא מכונה שיכולה לשלוח ולקבל אגרות בכמה רגעים מאלו שיש להם מכונה כזאת בכל רחבי תבל ועתה נפשו בשאלתו לענין שבת, א – האם מחויבים לכבות המכונה מע"ש כדי שלא לקבל אגרות בשבת. ב – את"ל צד מותר האם מותר לקרא האגרות הנדפסות ע"י המכונה בשבת. ג – למקום שכבר נכנס שבת קודם האם מותר לשלוח אגרות ממקום שעדיין לא נכנס ש"ק. ד – היות המכונה עובדת עפ"י כללי הטלפון ובלילה לא כ"כ ביוקר האם מותר לשלוח אגרות בליל שבת ע"י שעון שבת, והכל הוכן מערב שבת.

א. לענ"ד דמחויב לכבות המכונה לפני השבת בפרט אם נוגע לסוחר וכיו"ב ויש בזה גדר סרך שכר שבת אם מקבל מכתבי הזמנה שנשלח בשבת ונתקבל בשבת עיין מש"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ה סי' כ"ח בענין הטעלעקס בשבת דכיון דעי"ז יכול לעשות מסחרים כל שבעת ימים במקום ששה ימים והרווח בולט ע"י העמדת טעלעקס א"כ יש חשש של שכר שבת, ואעפ"י שכתבתי שם שעדיין צ"ע אם דומה לגמרי, מכ"מ לבי נוטה להחמיר.

ב. ואם ע"י מקרה נשארה המכונה פתוח, ובאו מכתבים בשבת, והלב יודע שמכתבים שבאים בשבת נשלחו בשבת ואינם אגרות שלומים בודאי רק נוגעים למסחר ולדברי חול וא"כ אין ההיתר של סי' ש"ז סי"ד דאם אינו יודע מה כתוב בה דאסור לקרות אבל מותר לעיין, דכאן ידוע שאינו אגרות שלומים, ופשוט דגם לעיין אסור כמבואר סי' ש"ז סי"ג.

ג. בענין לשלוח ממקום שעדיין לא נכנס שבת למקום שנכנס שבת, מצד חילול שבת בעצמו אין חשש בזה, אבל למה שבארתי אם זה ענין מסחר וכיו"ב שהמקבל עצמו אסור לעיין בו בשבת וגם להניח המכונה פתוחה לזה א"כ אסור, ואם הוא אגרת שלומים מותר.

ד. בענין לשלוח ע"י שעון שבת למקום גוים מעיקר הדין אין שאלה בזה, אבל עצה טובה קמ"ל שלא לעשות כזה, וטעמי ונמוקי עמי, והנחת המכונה פתוחה סופה זלזול בקדושת השבת.

הדו"ש בידידות – מצפה לרחמי ה'

שו"ת שבט הלוי חלק ה סימן כח

כבוד ידידינו היקר הרב המופלג טובא בתורה ויראה טהורה בן גדולים וצדיקים כש"ת מוהר"ר יצחק שטערן שליט"א.

אחדשה"ט וש"ת באה"ר.

הריני משיב בקצור על מכתבו אלי בפרוס הימים הק' שעעל"ט.

אשר שאל בענין שהכניסו במערכת הטלפון מחובר בה מכונה העונה מעצמה לכל מי שמצלצל בעת שהמשרד סגור ולהשאיר מודעה קצרה, ומספר הטלפון והמטרה, ומסופק כב' אם צריך לחשוש דע"י שמשאירים זה פתוח אולי יצלצל יהודי שאינו שומר שבת, וגם אם דבר בה יהודי כזה אם מותר לענות אותו למחר לפי הדין, וגם חושש מדין שנראה כמו"מ.

הנה איני רואה חשש מן הדין כיון דאינו מכשיל את היהודי לא בגדר לפני עור, ולא בגדר מסייע לידי עוברי עבירה דזה רק אם מסייע ע"י מעשה או גורם לכך, וגם בודאי רובם גוים, ומה שהוא חושש ממשא ומתן בשבת א"כ לדבריו גם אסור שיהי' תיבת דואר שלו פתוחים בשבת שהגוים שולחים מכתבים המגיעים בשבת הנוגעים למו"מ, וזו לא שמענו, ואם בשביל שהמכונה עושה מו"מ בשביל ישראל, הנה גם בזה לפי דעתי אין חשש כיון שאין כאן גדר מעשה, או אמירה לגוי משום שבות דאמירה.

ואמנם מה שאני חושש הוא במעמיד מכונה שעובדת מאליה בשבת והוא מרויח ממש על ידה, דזה לכאורה בגדר שכר שבת, וידוע דשכר שבת אסור אפי' אין כאן מעשה איסור שבת כלל עיין כתובות ס"ד ע"א ובשו"ע סי' רמ"ג רמ"ד רמ"ה ורמ"ו בכמה מקומות, דמוכח אפילו אינו עושה מעשה כלל גם מעשה היתר, וע"כ אסרתי להעמיד מכונת כביסה או כאלו שיש להם בתחנת רכבת מכונות לסוכריות וכו' דסו"ס רווח שבת נוטל, מכ"מ בנדון דלעיל לפי דעתי לא שייך זה.

איברא בנדון הטעלעקס שכ' כב' אם ע"י העמדת הטעלעקס עושה מסחרים שבעה ימים במקום ששה ימים בשבת והרווח בולט ע"י העמדת הטעלעקס א"כ יש חשש של שכר שבת, ומכ"מ עדיין צריך אני לעיין בדברים הנ"ל אם דומה לגמרי לגזרה דשכר שבת, וכתבתי בחפזון בלי עיון רב לע"ע אסיים מחוסר זמן והריני דוש"ת באהבה.

ידידו דוש"ת ומברכו בכל אשר יפנה יצליח, מצפה לרחמי ה'

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל