לתרומות לחץ כאן

קידוש על ידי אדם שמחלל שבת בפרהסיא

שאלה:

אדם המוגדר בהלכה "מחלל שבת בפרהסיא": א. האם כשעשה קידוש לאחר הוציאו ידי חובה? ב. האם אחר שעשה קידוש עבורו ולא טעם כלל מהיין אלא נתנו למחלל שבת בפרהסיא שישתה מלוא לוגמיו יצא המקדש ידי חובה?

תשובה:

שלום וברכה

אם הוא מחלל שבת בפרהסיה, הוא אינו יכול להוציא אחרים ידי חובת קידוש והבדלה, אבל אם רק בצינעה, הוא יכול להוציאם ידי חובתם.

מה שהוא שותה את היין אינו חסרון, כיון שעיקר דין השתייה הוא משום שגנאי הוא לכוס של ברכה שלא ישתו אותו. כמובן יש לטעום קודם לפני שהוא שותה.

מקורות:

לגבי האפשרות של מחלל שבת להוציא אחרים בקידוש והבדלה ושאר דבר שבקדושה:

ראה מה שכתב בשו”ת אגרות משה (או”ח א’ סי’ כג). לענין קדיש והצטרפות למנין שהוא מצטרף. אולם בשו”ת אור לציון (ח”ב סי’ כ’ אות ה’) חולק ולדעתו אינו יכול להוציא את בני ביתו בקידוש, מלבד ההסתייגויות שהביא, וז”ל:

“מחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו”ם לכל דבר ואינו מצטרף לכל דבר שבקדושה וכמו שכתב בפרמ”ג בסימן נ”ה א”א ס”ק ד’ וכן הביא במ”ב שם ס”ק מ”ו וה”ה גם שאינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם. ואף שבשו”ת אגרות משה ח”א סימן כ”ג כתב דמחלל שבת מצטרף למנין לענין קדיש וקדושה והוכיח מהמרגלים שהיו גרועים ממחללי שבת שהיו כופרים עפי”ר הגמ’ בערכין ט”ו ע”א ע”ש. לענ”ד אין ראיתו ראיה דלא הוזכר שם להדיא דהוו ככופרים ויש ראיה לאסור מלשון הרמב”ם בהלכות עירובין פרק ב’ הלכה ט”ז שכתב וז”ל ישראל שהוא מחלל שבת בפרהסיא או שהוא עובד עכו”ם הרי הוא כעכו”ם לכל דבריו משמע לכל דבריו ממש ולכן מי שנמצא בבית שהמקדש בו מחלל שבת ואין יכול לעשות קידוש בעצמו יאמר בצנעה קידוש על הפת דהו”ל כמי שאין לו יין שמקדש על הפת וכמבואר בשו”ע בסימן רע”ב סעיף ט’ ע”ש”

עוד הוסיף שם:

“ומכל מקום נראה דאם אותו מחלל שבת מתבייש לחלל את השבת ליד אדם גדול יש להקל בזה ואפשר לשמוע ממנו קידוש ולצאת ידי חובה וכדמוכח במסכת עירובין ס”ט ע”א גבי ההוא דנפק בחומרתא דמדושא כיון דחזחה לר”י נשיאה כסייה אמר כגון זה מבטל רשות וכתב רש”י שם כגון זה שמחלל שבת בצינעא הרי שכיון שהתבייש שיראה אותו ר”י נשיאה כשהוא מוציא מרשות לרשות בשבת אינו נידון כמחלל שבת בפרהסיא”.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל